výroční annual zpráva report

Komentáře

Transkript

výroční annual zpráva report
2001
VF, a.s., nám. Míru 50, Černá Hora
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
ANNUAL
REPORT
O BSAH
CONTENTS
■ Základní informace o společnosti......… … … . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … . . … . 2
Basic facts about the company
■ Úvodní slovo ředitele společnosti … … … … … … … … . . … … . . … … . … … . . . . . . . . . . . . . . … … … … … … . … … . … . … . … . 3
Introductory word of the Manager of the company
■ Historie společnosti … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … . … … . … … … … … … … . . . . … … … . … . … … . 4
History of the Company
■ Poslání firmy … … … … … … … … . . … … . … … … … … … … … … . . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … . . … . 5
Company intents and purpose
■ Strategické záměry
……………………..…….………………………...………………………………….…….…..….
5
Strategic device
■ Aktivity společnosti … … … … … … … … … … … … … … . . … . . … … … … … … . . … … … … … … … … … . . … . . … … … . . … . 6
Activity areas
■ Vedení společnosti ............… … … … … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … . . . … … … … … … … … … … . . 7
Management
■ Organizační struktura … … … … … … … … … … … … … … … . … . . . . … . . … … … … … … … … . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . … . . 8
Organization chart
■ Poděkování zákazníkům VF, a.s. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … . … . . . … . … … . 9
Thanks to the customers of VF, a.s.
■ Výkaz zisků a ztrát
…………………………………………...…………………………………..…....…...…..…….
10
Profit and Lost Account
■ Rozvaha .........… … … … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . … … … … … … . . . … … … … … … … … … … … … . . . . . … . … . … … … . 11
Balance sheet
■ Výrok auditora … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … . . . . … … … … … … … … … … … . . … . … … . . . … … 12
Auditor´s report
■ Dynamika růstu obratu, nárůst počtu pracovníků … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … . . … … 13
Turnover growth dynamics, Staff increase
■ Příloha k daňovému přiznání … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … . … . . … . … … 14
Appendix to the tax return
■ Ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2001 … … … … … … … … … . . . … … … … … … . . . … ... 17
Verification of the Annual report and the Report on relations for 2001
ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
BASIC FACTS ABOUT THE COMPANY
se sídlem v České republice
with residence in Czech Republic
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Název / Name
Právní forma / Legal Form
Sídlo / Headquarters
IČ / Identification Number
Rok založení / Established
Základní jmění / Capital subscribed
Vlastnická struktura / Owners
Počet pracovníků / Staff
Telefon / Telephone
Fax / Fax
E-mail / E-mail
Internet / Web Site
Bankovní spojení / Bank account
Č. účtu / Account No.
VF, a.s.
akciová společnost/ Joint Stock Company
nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora, CZ
255 32 219
1992
10 000 000,- Kč
100% CHEMCOMEX Praha, a.s.
75
+420 (506) 428 611
+420 (506) 428 610
[email protected]
http://www.vf.cz
KB, a.s. Blansko
447948-631/0100
se sídlem ve Slovenské republice
with residence in Slovak Republic
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Název / Name
Právní forma / Legal Form
Sídlo / Address
IČ / Identification Number
Rok založení / Established
Základní jmění / Capital subscribed
Vlastnická struktura / Owners
Počet pracovníků / Staff
Telefon / Telephone
Fax / Fax
E-mail / E-mail
Internet / Web Site
Bankovní spojení / Bank account
Č. účtu / Account No.
VF, s.r.o.
společnost s ručením omezeným (Ltd)
Brodno č. 302, 010 14 Žilina, SR
31 442 552
1993
1 000 000,- Sk
95% VF, a.s., 5% individuální akcionáři / individual shareholders
15
+421 (41) 5962 362-3
+421 (41) 5000 010
[email protected]
http://www.vf.sk
Poĺnobanka, a.s., Žilina
616569/1200
2
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI
INTRODUCTORY WORD OF THE MANAGER
OF THE COMPANY
Vážení obchodní přátelé,
Dear business partners,
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil
s výsledky hospodaření za rok 2001 a s hlavními cíli
pro rok 2002.
I would like to briefly acquaint you with our
economic results for the year 2001 and our main goals
for the 2002.
V roce 2001 jsme splnili převážnou většinu cílů,
které jsme si stanovili.
Udrželi jsme si důvěru a dobré jméno u našeho
největšího zákazníka ČEZ na JE Dukovany a JE
Temelín, pokračovali jsme v rozšiřování našich aktivit
mimo jadernou energetiku a zavedli jsme výrobu
radiometrů RP 114.
Intenzivně jsme pracovali na revizi systému řízení
jakosti společnosti, jenž v roce 2002 bude
recertifikován dle ISO 9001:2000, zajišťovali jsme
nové výrobní a administrativní prostory pro dceřinnou
společnost VF, s.r.o. ve Slovenské republice a získali
jsme potvrzení od NBÚ pro práci s utajovanými
skutečnostmi do stupně “vyhrazeno”.
In 2001, we fulfilled the majority of tasks we stated.
We kept the confidence and the good mark at our main
customer ČEZ at NPP Dukovany and NPP Temelin.
We also continued in enlargement of our activities
outside of nuclear area and started with a production of
RP 114 radiometers.
Intensive, we worked on a revision of a quality system
in the company, which will be re-certificated
accordingly ISO 9001:2000 in the year 2002. Further,
we assured new production and administrative facilities
for our subsidiary VF, s.r.o. in Slovak Republic and we
obtained an affirmation for dealing with confident
information up to level „reserved“ by National Security
Authority.
Rok 2001 byl úspěšný i z ekonomického hlediska.
Dosáhli jsme obratu přes 90 mil. Kč a zisku před
zdaněním téměř 5 mil. Kč. Naše dceřinná společnost
VF, s.r.o. dosáhla ve Slovenské republice obrat přes 44
mil. Sk a zisk před zdaněním přes 6 mil. Sk.
Tím jsme poprvé v historii našich společností překročili
hranici 100 mil. obratu.
The year 2001 was successful also economically.
Our turnover was more than 90 mil. CZK and the pretaxed profit was fast 5 mil. CZK. Our subsidiary VF,
s.r.o. reached a turnover more than 44 mil. SKK and a
pre-taxed profit more than 6 mil. SKK in Slovak
Republic.
Thereby, we crossed a border of 100 mil. turnover for
the first time in history of our companies.
Základ našeho úspěchu spočívá v kvalitním týmu
pracovníků. Velký důraz proto klademe na neustálé
odborné vzdělávání našich pracovníků a na získávání
nových perspektivních pracovníků, přičemž dbáme na
rovnováhu mezi příjimaním zkušených pracovníků a
vlastní výchovu absolventů.
The base of our success is a qualified team of our
workers. So we pay a thorough attention to permanent
specialized trainings of our employees, as well as to
hiring new perspective employees, while we still take
care of a balance between hiring skilled workers and
own trainings of graduates.
V roce 2002 budeme usilovat zejména o udržení a
upevnění pozic u našich největších partnerů na JE
Dukovany a na JE Temelín a o další rozšíření našich
činností mimo jadernou energetiku.
In 2002, we will mainly try to keep and strengthen
our positions at our main partners at NPP Dukovany
and NPP Temelin, as well as to enlarge further our
activities outside of the nuclear energy area.
Stěžejními interními úkoly jsou recertifikace
systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000, zavedení
výroby nových zařízení, přestěhování dceřinné
společnosti VF, s.r.o. do nových výrobních a
administrativních prostor a zavedení nových
technologií na pracoviště v České i Slovenské republice
i za cenu krátkodobého poklesu zisku.
The hinge goals are: re-certification of the quality
system according to ISO 9001:2000, production of
some new equipment, removing our subsidiary VF,
s.r.o., into the new production and administrative
facilities and introducing some new technologies in the
facilities in Czech and Slovak Republic even for the
price of a short-time profit decrease.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem
obchodním partnerům, zaměstnancům i externím
spolupracovníkům naší společnosti za dobrou
spolupráci, která nemalým dílem přispěla k uskutečnění
našich záměrů a cílů.
Finally, I would like to thank to all our business
partners, employees and the external co-operators for
excellent co-operation that helped us to achieve our
intentions and goals.
S úctou
Ing. František Virdzek
ředitel společnosti VF, a.s.
Yours faithfully
František Virdzek
Manager of the company VF, a.s.
3
HISTORIE A STRUKTURA SPOLEČNOSTI
HISTORY AND STRUCTURE OF THE COMPANY
Historie naší společnosti začala v roce 1992, kdy
byla založena společnost VF, s.r.o. skupinou odborníků
v oblasti ochrany před ionizujícím zářením. Svoje
místo na náročném trhu radiační ochrany získala při
spouštění systému radiační kontroly na
jaderné
elektrárně Mochovce a svou pozici dále upevnila při
údržbě systému radiační kontroly a realizací dalších
zakázek v oblasti sledování chemických a fyzikálních
parametrů na jaderné elektrárně Dukovany. Díky
vynikajícím výsledkům se činnost společnosti rychle
rozšířila do ostatních jaderných elektráren v celém
tehdejším Československu a následně i mimo oblast
jaderné energetiky.
The history of our company began in 1992, when
VF, s.r.o. (Ltd.) was established by the team of experts
in the area of the ionising radiation protection.
Company gained its place on the sophisticated market
of the radiation protection by starting the radiation
protection system at the NPP Mochovce. Its position
was further strengthened by the maintenance of the
radiation monitoring system and accomplishment of
other contracts in the area of chemical and physical
parameters monitoring at NPP Dukovany. By virtue of
excellent results, the company’s activities quickly
expanded to the rest of the NPP’s in the whole former
Czechoslovakia, and later also out of the nuclear energy
area.
Po rozpadu ČSFR se také společnost VF, s.r.o.
rozdělila na dva samostatné subjekty s oddělenou
působností v České a Slovenské republice.
After dividing ČSFR, also the company VF, s.r.o.
was divided into two detached subjects with the divided
scope in the Czech and Slovak Republics.
V roce 1995 došlo ke kapitálovému spojení se
společností Chemcomex Praha, a.s. a následně pak
v roce 1998 k transformaci na akciovou společnost
VF, a.s.
In 1995 the company was consolidated by the
capital with the Chemcomex Praha, a.s. company and
in the year 1998 it was transformed to VF, a.s. (Joint
Stock Company).
Společnost VF, a.s. je společností s vyváženými
kapacitami v inženýrských, technických a dělnických
profesích, jejíž síla spočívá ve stabilizovaném
kolektivu motivovaných pracovníků s vysokou
odbornou vyspělostí a zejména pak v jejich přístupu
k práci.
VF, a.s. is the company with a balanced capacities of
engineering, technical, and working staff. Its strength
resides particularly in the professional skills of the
staff, its attitude to work and appropriate technical
background.
Odborná vyspělost pracovníků a jejich přístup
k práci je také základním předpokladem pro vytvoření
dlouhodobých, vzájemně výhodných vztahů se
zákazníky, dodavateli i spolupracujícími firmami, jež
jsou založeny na maximální korektnosti a důvěře.
The professional skills of the employees and their
attitude to work are the basic consideration for another
target to come true – creating of the long lasting
convenient mutual relationships with customers,
suppliers and co-operating companies, which are based
on maximum correctness and confidence.
Materiální a technická vybavenost společnosti
odpovídá současným požadavkům a je soustavně
modernizována.
Material and technical background of the company
corresponds with all current requirements and it is
continuously modernized, as well.
Výše zmíněné faktory jsou zárukou splnění jednoho
z hlavních cílů společnosti, a to maximální
spokojenosti zákazníků s kvalitou a komplexností
poskytovaných služeb od technického poradenství přes
projekci, montáž až po servisní služby.
The foregoing facts are the guarantee for one of the
main company target to come true – it is the maximum
satisfaction of our customers with the quality and
complexity of the services provided from the technical
counselling, over projection, installation, up to the
service and maintenance.
Universálnost kapacit nám dovoluje vstupovat do
širokého spektra obchodních vztahů a nabízet různé
formy spolupráce nebo partnerství i v příbuzných
oborech.
Universality of capacities allows us to enter into a
broad spectrum of business relationships and to offer
different form of co-operation or partnership in relative
branches, as well.
Našimi nejvýznamnějšími dlouhodobými zákazníky
jsou: ■ ČEZ
■ Armáda České republiky
■ Hasičský záchranný sbor ČR
■ významné nemocnice.
Our most significant long lasting customers are:
■ ČEZ
■ Czech Army
■ Czech Rescue Fire-brigade
■ Considerable hospitals.
4
POSLÁNÍ FIRMY
COMPANY INTENTS AND PURPOSE
Akciová společnost VF svým moderním a
zodpovědným způsobem řízení usiluje o maximální
uspokojení potřeb našich zákazníků.
Joint Stock Company VF would like to strive for the
maximum satisfaction of our customer’s needs
following a modern and responsible way of the
management.
Největší důraz je kladen na kvalitu předávaného díla
a na rychlost, pružnost a spolehlivost našich služeb ve
všech oblastech našeho podnikání, jež je garantováno
kvalitním technickým vybavením, pravidelnou kalibrací
používaných měřidel a především stabilním kádrem
kvalifikovaných
pracovníků.
Tuto
skutečnost
dokumentuje celá řada certifikátů, osvědčení a pověření
od renomovaných světových výrobců.
A main stress is laid on a quality of submitted work
and on quickness, flexibility and reliability of our
services in all activities we provide, which is
guaranteed with a superior technical layout, regular
calibration of the measuring devices and above all with
a stable team of qualified workers. It is documented by
a list of certificates, attestations and assignments from
prestigious world producers.
Vzájemné
prolínání
a
doplňování
aktivit
v jednotlivých oblastech zajišťuje tržní i ekonomickou
stabilitu a další dynamický růst společnosti.
Mutual overlapping and supplementing the activities
in concrete areas assures the market, as well as the
economic stability and further dynamic growth for the
company.
STRATEGICKÉ ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI
STRATEGIC DEVICE
Vybudovat stabilní, seriozní, prosperující firmu
podnikající vzhledem na předmět činnosti v oblastech:
To build stable, serious, prosperous company that
carries business in the following areas:
■ Komplexní služby v oblasti radiační kontroly a
radiační ochrany
■ Complex services in the area of radiation monitoring
and radiation protection
■ Komplexní služby v oblasti měření a regulace resp.
komplexní elektroinstalace budov
■ Complex services in the area of measurement and
regulation, respectively complex building automation
■ Výroba zařízení v oblasti měření ionizujícího záření
■ Production
measurement
■ Výroba nestandardních zařízení a služby spojené se
servisem těchto zařízení
■ Obchod
činnosti.
s komponenty
související
of
devices
for
ionising
radiation
■ Production of non-standard devices and services
connected
s předmětem
■ Sale of components connected with the company
activities.
5
AKTIVITY SPOLEČNOSTI
ACTIVITY AREAS
■ Radiační kontrola a radiační ochrana v jaderné
energetice
zajišťování radiační kontroly a radiační ochrany
v jaderné energetice patří mezi stěžejní aktivity
společnosti již od jejího založení. Činnosti se postupně
rozšířily od komplexních dodávek systémů přes údržbu
a opravy zařízení až k vývoji a výrobě vlastních
zařízení
■ Radiation monitoring and protection in the
nuclear energy
assurance of the radiation monitoring and radiation
protection in the nuclear energy has been the main
activity of the company since its establishment. Our
activities were step by step enlarged from a complex
system’s delivery, over the maintenance and repairs up
to the designing and production of our own equipment.
■ Radiační ochrana ve zdravotnictví a průmyslu
■ Radiation protection in the health service and
industry
complex technical support for workplaces with ionising
radiation sources in health care facilities and industry,
incl. processing of necessary documentation and
communication with SONS.
■ Měření a řízení technologických procesů
■ Measurement and control of technological
processes
complex solution with an aim to assure a maximum
extent of technology.
■ Komplexní automatizace budov
komplexní služby s možností využití systému Instabus
EIB, přinášející úspory energií a snížení provozních
nákladů na straně jedné a zároveň uspokojení neustále
se zvyšujících nároků na uživatelský komfort a
systémovou integraci na straně druhé
■ Complex building automation
complex services that save energy, decrease operating
costs, result in system integration and increase the user
comfort by using the Instabus EIB system.
■ Vývoj a výroba software
■ Software development and production
development, production and implementation of a wide
spectrum of software applications according to the
customer’s demand.
■ Prodej komponentů elektrických rozváděčů
■ Sale of electrical switchboard components
wholesale and retail of the electrical switchboard
components.
■ Systémy záložního napájení a prodej UPS
dodávky a realizace zálohovaných napájení pro
profesionální aplikace v celém výkonovém spektru
■ Uninterruptible power supply and UPS sale
delivery and commissioning of the uninterruptible
power supply for professional applications in the whole
scope of power.
komplexní technická podpora pracovišť se zdroji
ionizujícího záření ve zdravotnictví a průmyslu, včetně
zpracování potřebné dokumentace a zajištění styku
se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost
komplexní řešení v oblasti měření a řízení
technologických procesů, s cílem zajištění maximální
využitelnosti technologií
vývoj, výroba a implementace širokého spektra
softwarových aplikací podle požadavků zákazníka
velkoobchodní i maloobchodní prodej komponentů
elektrických rozváděčů
6
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
MANANGEMENT
Společnost VF je organizačně členěna na dva
ekonomicky samostatné podnikatelské subjekty,
VF, a.s. se sídlem v Černé Hoře a VF s.r.o. se sídlem
v Žilině.
Company VF is organized in two economically
independent business subjects – VF, a.s. residing in
Černá Hora and VF, s.r.o. residing in Žilina.
A high level of business authority and responsibility,
as well as very narrow co-operation is characteristic for
both companies. Specialized teams of workers from
both companies share the realization of majority of the
orders.
Pro obě společnosti je charakteristická vysoká míra
podnikatelských pravomocí a odpovědností, ale
zároveň také velice úzká spolupráce. Na realizaci
většiny zakázek se podílí specializované týmy
pracovníků z obou společností.
Both subjects are directed by a management with an
executive responsibility. Production and business
politics and strategy are united by the general director
of the company VF.
Oba podnikatelské subjekty jsou řízeny vedením
s výkonnou odpovědností. Výrobně-obchodní politika
a strategie je sjednocována generálním ředitelem
společnosti VF.
V čele společnosti VF, a.s. stojí
představenstvo a tříčlenná dozorčí rada.
At the head of the company VF, a.s. stand three
members of the Board of Directors and three members
of the Advisory Board.
tříčlenné
Představenstvo společnosti
Board of Directors
■ Ing. Otakar Bárta, CSc. - předseda
■ Ing. František Virdzek - místopředseda
■ Ing. Petr Kohout
■ Otakar Bárta, CSc. - Chairman
■ František Virdzek – Vice-chairman
■ Petr Kohout
Dozorčí rada
Advisory Board
■ Ing. Josef Virdzek - předseda
■ Ing. Radim Hlavička - místopředseda
■ Ing. Václav Urbánek
■ Josef Virdzek - Chairman
■ Radim Hlavička – Vice-chairman
■ Václav Urbánek
Výkonné vedení společnosti VF
Executive Management of VF
■ Ing. František Virdzek – generální ředitel
■ František Virdzek – Head of the Executive Office
Výkonné vedení společnosti VF, a.s.
Executive Management of VF, a.s.
■ Ing. František Virdzek – ředitel
■ Ing. Radim Hlavička – technický ředitel
■ Ing. Jan Kučera – obchodní ředitel
■ Ing. Radim Grossmann – představitel systému
jakosti
■ Ing. Vladimír Kilián – ved. ekonomického odd.
■ František Virdzek – Manager
■ Radim Hlavička – Technical Manager
■ Jan Kučera – Commercial Manager
■ Radim Grossmann – Quality Control Mananger
■ Vladimír Kilián – Accouting Manager
Výkonné vedení společnosti VF, s.r.o.
Executive Management of VF, s.r.o.
■ Jozef Virdzek - Manager
■ Miroslav Madliak – Technical Mananger
■ Ing. Jozef Virdzek - ředitel
■ Ing. Miroslav Madliak – technický ředitel
7
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ORGANIZATION CHART
Statutární orgány spolecnosti / Statutory authorities of the company
Představenstvo společnosti
Board of Directors
Dozorčí rada
Advisory Board
Generální ředitel VF
General Director VF
Ředitel VF, s.r.o.
Manager VF, Ltd
Ředitel VF, a.s.
Manager VF, plc
Představitel systému
řízení jakosti
Quality Control
Manager
Úsek systému jakosti
Quality Control Dept.
Technický
Technický ředitel
Technical Manager
Obchodní ředitel
Commercial Manager
Technický úsek
Technical Dept.
Obchodní úsek
Business Dept.
Vedoucí
ekonom. Oddělení
Accounting Manager
Technický ředitel
Technical Manager
Ekonomické oddělení
Technický úsek
Obchodní úsek
Ekonomický oddělení
Economical Dept.
Technical Dept.
Business Dept.
Economical Dept.
Středisko VF-EDU
Středisko VF-ETE
Středisko VF-EBO
Centre VF-EDU
Centre VF-ETE
Centre VF-EBO
8
PODĚKOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮM VF, a. s.
THANKS TO THE CUSTOMERS OF VF A.S.
Děkujeme Vám, našim zákazníkům, za dlouhodobou
přízeň vyjádřenou Vašimi objednávkami. Vážíme si
této důvěry a ubezpečujeme Vás, že ji budeme kvalitní
prací dále upevňovat. Uvítáme také Vaše připomínky
nebo návrhy na zlepšení spolupráce.
We would like to thank you, all our customers, for
the long-lasting favour, declared by your orders. We
have a great regard for this confidence and would like
to assure you, that we will strength it by high quality
work. We embrace your comments or proposals for our
co-operation improvement.
Níže uvádíme výběr z našich nejdůležitějších
referencí. Zároveň se omlouváme zákazníkům, kteří zde
nebudou z důvodu rozsahu výroční zprávy uvedeni.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Below please find a selection of our most important
references. Herewith we would like to apologize to
those customers, who have not been listed because of
this annual report’s limited space.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ABB Lummus Global, s.r.o.
Armáda ČR, ÚZMTD, vojenský útvar 6256
AXIMA, spol. s r.o.
AZIN CZ s.r.o.
Baťova nemocnice, Zlín
BIOSTER, a.s. Veverská Bitýška
Canberra Packard Central Europe GmbH
ČEZ, a. s. organizační jednotka Dukovany
ČEZ, a. s. organizační jednotka Temelín
DECOMKOV Praha s.r.o.
ELKAS spol. s r.o.
ELLO spol. s r.o.
EUROMONT GROUP, a.s.
Fakultní nemocnice Brno
GE Medical Systems Praha
CHEMCOMEX Praha, a. s.
i-center s.r.o.
KOVO-ELEKTRO plus, a.s.
Ministerstvo vnitra, GŘ HZS
Nemocnice TGM Hodonín
Nemocnice v Ústí nad Orlicí
Okresní nemocnice Kyjov
OMS WALTER spol. s r.o.
SE, a.s., AE Jaslovské Bohunice, o.z.
SE, a.s., VYZ Jaslovské Bohunice, o.z.
SE, a.s. AE Mochovce, o.z.
ŠKODA PRAHA a.s.
Úrazová nemocnice Brno
VSB Hochtief a.s.
ŽS Brno, a. s.
9
ABB Lummus Global s.r.o.
Czech Army
AXIMA, spol. s r.o.
AZIN CZ s.r.o.
Hospital Baťova Nemocnice, Zlín
BIOSTER, a.s. Veverská Bitýška
Canberra Packard Central Europe GmbH
ČEZ, a. s. centre NPP Dukovany
ČEZ, a. s. centre NPP Temelín
DECOMKOV Praha s.r.o.
ELKAS spol. s r.o.
ELLO spol. s r.o.
EUROMONT GROUP, a.s.
Hospital Fakultní nemocnice Brno
GE Medical Systems Praha
CHEMCOMEX Praha, a. s.
i-center s.r.o.
KOVO-ELEKTRO plus, a.s.
Ministry of Internal Affairs, GD CRFB
Hospital TGM Hodonín
Hospital in Ústí nad Orlicí
County Hospital Kyjov
OMS WALTER spol. s r.o.
SE, a.s., NPP Jaslovské Bohunice, o.z.
SE, a.s., VYZ Jaslovské Bohunice, o.z.
SE, a.s. NPP Mochovce, o.z.
ŠKODA PRAHA a.s.
Emergency Hospital Brno
VSB Hochtief a.s.
ŽS Brno, a. s.
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
údaje v tis. Kč
thousands of CZK
31.12.2000
31.12.2001
Tržby za prodej zboží
22 322
29761
Returns for goods
Náklady na vynaložené zboží
14 114
20153
Cost expended on goods sold
Výkony
51 688
59924
Revenues
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
52 056
59004
Sales of own products and services
Změna stavu vnitrop. zásob vlastní výroby
-432
920
Own production stock state change
Výkonová spotřeba
31 594
38336
Production consumption
Přidaná hodnota
28 302
31196
Value added
Osobní náklady
19 616
22400
Staff costs
Daně a poplatky
70
86
2 253
1972
Ostatní výnosy
519
40
Ostatní provozní náklady
442
146
6 366
6588
Operating profit / loss
Ostatní finanční výnosy
65
193
Other financial earnings
Ostatní finanční náklady
908
1095
-913
-1694
Daň z příjmů za běžnou činnost
1 888
1872
Income tax on current activities
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
3 565
3 565
Profit / loss of current activities
Mimořádné výnosy
125
17
Mimořádné náklady
134
124
-9
5
Hospodářský výsledek za účetní období
3 556
3 027
Current year profit / loss
Hospodářský výsledek před zdaněním
5 444
4899
Pretax profit
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Provozní hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek z finančních operací
Mimořádný hospodářský výsledek
10
Taxes and fees
Depreciation of tangible and intangible
assets
Other earnings
Other operating costs
Other financial costs
Profit
/
loss
transactions
from
Extraordinary earnings
Extraordinary costs
Extraordinary profit / loss
financial
ROZVAHA
BALANCE SHEET
údaje v tis. Kč
thousands of CZK
31.12.2000
■ AKTIVA CELKEM
31.12.2001
■ TOTAL ASSETS
39 364
41 199
8 122
7 247
786
504
7196
6 603
140
140
27 453
30 336
2 605
4 159
Dlouhodobé pohledávky
0
0
Long-term receivables
Krátkodobé pohledávky
23 060
25 726
Short-term receivables
Finanční majetek
1 788
451
Ostatní aktiva
3 789
3 616
■ PASIVA CELKEM
39 364
41 199
■ EQUITY AND LIABILITIES
Vlastní jmění
20 672
23 699
Equity
Základní jmění
10 000
10 000
Capital subscribed
Fondy ze zisku
1 000
1 000
Funds of profit
Hospodářský výsledek minulých let
4 816
8 372
Retained profit of previous years
Hospodářský výsledek účetního období
3 556
3 027
Current year profit / loss
18 487
17 121
Rezervy
0
0
Reserves
Dlouhodobé závazky
0
0
Long-term liabilities
Krátkodobé závazky
18 487
17 121
Short-term liabilities
0
0
205
379
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Finanční investice
Oběžná aktiva
Zásoby
Cizí zdroje
Bankovní úvěry a výpomoci
Ostatní pasiva
11
Fixed assets
Intangibles
Tangibles
Financial investments
Current assets
Supplies
Financial assets
Other assets
Liabilities
Bank credits and loans
Other liabilities
VÝROK AUDITORA
AUDITOR’S REPORT
V souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech
a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou
auditorů ČR jsme provedli audit řádné roční účetní
závěrky účetní jednotky
In accordance with the Act No. 254/2000 Law Code
on auditors and auditor’s directive issued by the Czech
Republic Auditor’s Chamber, we audit the regular
annual financial statement of the accounting unit
VF, a. s., náměstí Míru 50, 679 21 Černá Hora
IČ: 255 32 219
VF, a. s. náměstí Míru 50, 679 21 Černá Hora
Identification No.: 255 32 219
Při ověřování účetní závěrky jsme nezjistili žádné
skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy,
na základě kterých byla účetní závěrka sestavena,
nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných
souvislostech.
By auditing the financial statement we have not
found any facts that would indicate that account
records, on which the financial statement was set
together, would be incomplete, not evident or not
correct in all relevant aspects.
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech
významných souvislostech věrně zobrazuje majetek,
závazky, vlastní jmění a finanční situaci společnosti
VF, a.s., nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora k
31. prosinci 2001 a výsledky jejího hospodaření za
rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a
příslušnými předpisy České republiky.
The accountancy closure – financial statement in
all relevant aspects truly depicts the property, equity
liabilities and financial situation of the VF, a.s.,
nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora on 31st
December 2001 and the economic results in 2001 are
in accordance with the accounting act and
appropriate regulations of the Czech republic.
V Blansku dne 3. července 2002
Blansko, 3rd July 2002
Ověření účetní uzávěrky provedl:
EKI AUDIT, s. r.o.
Fügnerova 6, Blansko
licence č. 203
Auditor: Ing. Marcela Štěpánková
dekret auditora č. 413
The auditing was made by:
EKI AUDIT, s. r.o.
Fügnerova 6, Blansko
Licence No. 203
Auditor: Marcela Štěpánková
Auditor´s decree No. 413
12
DYNAMIKA RŮSTU OBRATU
NÁRŮST POČTU PRACOVNÍKŮ
TURNOVER GROWTH DYNAMICS
INCREASE OF THE NUMBER OF EMPLOYEES
(v tis. Kč /
in th. CZK)
(v tis. Sk
in th. SKK)
rok / year
VF, a. s.
VF, s.r.o.
1993
3 100
0
1994
9 300
320
1995
18 500
5 400
1996
29 600
1997
46 800
1998
52 600
1999
2000
2001
VF, a. s.
VF, s.r.o.
1993
11
3
1994
19
3
1995
25
10
9 200
1996
26
8
17 000
1997
47
11
12 100
1998
49
11
64 200
10 600
1999
57
12
75 400
15 700
2000
73
14
90 500
44 000
2001
75
15
Dynamika růstu obratu
Turnover growth dynamics
rok / year
Růst počtu pracovníků
Increase of the number of employees
VF, a. s.
VF, s.r.o.
VF, a. s.
VF, s.r.o.
80
100 000
70
90 000
80 000
60
70 000
50
60 000
50 000
40
40 000
30
30 000
20
20 000
10
10 000
0
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
13
PŘÍLOHA K DAŇOVÉMU PŘIZNÁNÍ
ZA OBDOBÍ OD 1.1. DO 31.12.2001
APPENDIX OF THE TAX RETURN FOR THE
PERIOD FROM 1.1. TO 31.12.2001
1. ZÁSADNÍ
1. PEREMPTORY ACCOUNTANT
USED BY COMPANY VF, a.s.
ÚČETNÍ
POSTUPY
SPOLEČNOSTÍ VF, a.s.
POUŽÍVANÉ
■ Způsob oceňování
- zásoby nakupované - v pořizovacích cenách
- vlastní výrobky - ve vlastních nákladech dle kalkulací
- cenné papíry a majetkové účasti - cenou pořízení
PROCESSES
■ Method of appraisement
- bought stock - in actual price
- own production - in own costs according to the
calculations
- securities and assessment on attendance - actual price
Reprodukční pořizovací ceny nebylo v průběhu roku
2001 použito.
The reproductive purchase price was not used during
the year 2001.
Vedlejší náklady pořízení, pokud jsou součástí faktury
se zahrnují do pořizovací cen (jsou to např. přirážky,
clo, doprava, poštovné atd.). Vedlejší náklady pořízení,
které jsou samostatně fakturovány, se účtují na
syntetické účty 112 nebo 132, podle toho zda jde o
materiál nebo zboží.
Accessory charges of purchase, if the invoice includes
it, are comprehended to the purchase prices (it is the
question of additional fee, custom duties, carriage,
postage, etc.). Accessory charge of the purchase that is
invoiced individually is charged on the synthetic
account 112 or 132 thereafter it is a material or goods.
Změny ve způsobu oceňování v roce 2001 nebyly.
In the year 2001 we did not make any changes in the
form of assessment.
■ Odpisy
Drobný hmotný a nehmotný majetek se při zařazení do
používání odepíše do 100%.
■ Depreciation:
Small intangibles and tangibles are 100% depreciated
by the insert to the use.
Hmotný a nehmotný DM se odepisuje zrychleným
způsobem. U majetku pořízeného do roku 1999 účetní
jednotka pokračuje v odepisování započatém původním
vlastníkem, účetní odpisy jsou shodné s daňovými
odpisy. U majetku pořízeného od 1.1.2000 se účtuje i o
odpisech účetních.
Intangibles and tangibles are depreciated by the
accelerated method. By the assets purchased up to the
year 1999, the account unit continues in depreciation,
the original owner had started and the accountant
depreciation are the same as a tax depreciation. By the
assets purchased from 1.1.2000 are accounted the
account depreciation, as well.
■ O opravných položkách k majetku bylo účtováno, a
to: byly vytvořeny OP k pohledávkám a odepisována
opravná položka k nabytému majetku, která byla
vytvořena v roce transformace společnosti ze s.r.o. na
a.s. na základě ocenění tržní hodnoty čistého
obchodního jmění přeměňované společnosti.
The repair elements were created to the receivables
and the depreciated repair element of the acquired
assets that was created in the year of transformation
from Ltd. Company to the Joint Stock Company by
virtue of the market value assessment of the
transformed company commercial assets.
■ K přepočtům cizí měny na českou korunu se
používá pevných kurzů stanovených pololetně.
■ For the count of the foreign currency is used the
fixed rate of the exchange, that is assessed for the half
year.
■ Ke změně v postupu účtování došlo v případě
časového rozlišení. Společnost časově nerozlišuje
náklady a výnosy, které splňují podmínku
nevýznamných nebo pravidelně se opakujících plateb.
Za nevýznamné a opakující se platby považuje
společnost předplatné novin a časopisů, placené
pojistné firmy, placené pojistné vozidel, úhrada za
činnost auditorů a daňových poradců vztahujících se
k předcházejícímu zdaňovacímu období apod..
■ The accounting method was changed in case of
accruing. The company does not distinguish among
accrued costs and receipts, which are fulfilled with a
condition of small or regularly repeated payments. The
company consider as small or regularly repeated
payments a subscription for newspapers and magazines,
insurance for the company and cars, fees to auditors
and tax consultants that refers to the previous tax
period, etc..
14
2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU
2. SUPPLEMENTARY DATA FOR THE BALANCE
SHEET AND FOR THE PROFIT AND LOSS
ACCOUNT
ZISKU A ZTRÁT
■ Dlouhodobý majetek kromě pohledávek
Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 16 909 tis. Kč
tvoří:
- budovy a haly v hodnotě 676 tis. Kč (dva firemní
byty, místní podzemní vedení)
- samostatné movité věci a soubory movitých věcí
v hodnotě 4 705 tis. Kč (zejména počítače, měřicí
přístroje)
- jiný hmotný investiční majetek v hodnotě 6 774
tis.Kč (z toho DHIM 5 739 tis. Kč a ostatní 1 035
tis.Kč)
- nedokončené hmotné investice 700 tis.Kč
■ Intangibles and tangibles except the receivables:
Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 1 909 tis. Kč
tvoří:
- nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti
v hodnotě 804 tis. Kč
- zřizovací výdaje ve výši 424 tis. Kč (v souvislosti
s transformací společnosti v roce 1998)
- software v hodnotě 253 tis. Kč (SW pro účetnictví,
pro řízení obchodních případů.....)
- ocenitelná práva 174 tis. Kč
- jiný nehmotný investiční majetek 254 tis. Kč
(DNIM)
Intangibles 1 909 th. CZK:
- intangible results of the investigative and similar
activities 804 th. CZK
- enterprise costs 424 th. CZK (according to the
Company transformation in the year 1998)
- software 253 th. CZK (Accountant SW, SW for the
Business Transaction management, etc...)
- retable due 174 th. CZK
- another intangibles 254 th. CZK (small intangibles)
■ Pronajatý majetek
- nájem nebytových prostor – Obecní úřad v Černé
Hoře, doba nájmu 20 let, počátek nájmu - rok 1994,
za rok 2001 uplatněna 1/20 nájemného, tj. 44 tis. Kč
- nájem nebytových prostor - budova Obecního úřadu
v Černé Hoře na ulici Budovatelská, doba nájmu 15
roků, za rok 2001 uplatněn nájem v hodnotě 405 948
Kč
■ Leasehold assets:
- Leasing of the non-accommodation areas - Office in
Černá Hora, leasing period - 20 years, leasing start in the year 1994. For the year 2001 was applied 1/20
of the leasehold, it means 44 th. CZK.
- Leasing of the non-accommodation areas – Office in
Černá Hora on the Budovatelská Street, leasing
period – 15 years. For the year 2001 was applied the
leasehold – 405 948 CZK
■ Pronajatý majetek na leasing
- 5 ks osobních automobilů značky ŠKODA
pořízených v roce 1998, vyúčtované a skutečně
uhrazené splátky v roce 2001 činily 252 tis. Kč
- 6 ks osobních automobilů značky ŠKODA
pořízených v roce 2000, vyúčtované a skutečně
uhrazené splátky v roce 2001 činily 497 tis. Kč
- 3 ks osobních automobilů značky ŠKODA
pořízených v roce 2001, vyúčtované a skutečně
uhrazené splátky v roce 2001 činily 135 tis.Kč.
■ Leasehold assets:
- 5 cars (ŠKODA), purchased in the year 1997,
expensed and really settled instalments were 252 th.
CZK in the year 2001.
- 5 cars (ŠKODA), purchased in the year 2000,
expensed and really settled instalments were 497 th.
CZK in the year 2001.
- 3 cars (ŠKODA), purchased in the year 2001,
expensed and really settled instalments incl. payment
on account were 135 th. CZK in the year 2001.
Tangibles 16 909 th. CZK :
- building and halls 676 th. CZK (2 apartments owned
by the Company, local conduit in underground)
- separate current assets and the sets of the separate
current assets 4 705 th. CZK (especially PCs and
measurement equipments)
- another tangibles 6 774 th. CZK (from this – small
tangibles 5 739 th. CZK and others 1 035 th. CZK)
- unfinished tangibles 700 th CZK
■ Receivables on 31.12.2001:
- total receivables after maturity 30 – 90 days – 996 th.
CZK, 90 – 180 days – 174 th. CZK , 180 days – 25
th. CZK
- receivables of venture capital businesses – 4900 th.
CZK
- we have no receivables covered by the forfeit.
■ Pohledávky VF, a.s. k 31.12.2001
- souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 30-90
dnů činila 996 tis. Kč, 90-180 dnů 174 tis. Kč, 180
dnů 25 tis. Kč
- pohledávky ve skupině činily 4 900 tis. Kč
- pohledávky kryté zástavním právem nemáme.
15
■ Liabilities on 31.12.2001
- total short-term liabilities after maturity 30-90 days
– 40 th. CZK, 90-180 days – 3 th. CZK
- liabilities to the companies in-group – 1 283 th.
- we have no liabilities covered by the forfeit
■ Závazky a.s. k 31.12.2001
- souhrnná výše krátkodobých závazků po lhůttě
splatnosti 30-90 dnů činila 40 tis. Kč, 90-180 dnů
3 tis. Kč
- závazky k podnikům ve skupině 1 283 tis.
- závazky kryté zástavním právem nemáme
There were created reserves for Exchange loss 544 th.
CZK in the year 2001.
V účetním období roku 2001 byla vytvořena rezerva
na kurzové ztráty ve výši 544 tis. Kč
■ Revenues of Current Activities
- returns for own products - 11 479 th. CZK, including
domestic 6 227 th. CZK and foreign 5 252 th. CZK
- returns for services sold – 47 525 th. CZK, incl.
domestic 43 566 th. CZK and foreign 3 959 th. CZK
- returns for products sold – 29 761 th. CZK, incl.
domestic 21 688 th. CZK and foreign 8 073 th. CZK
■ Členění výnosů z běžné činnosti
- tržby za vlastní výrobky činily 11 479 tis. Kč, z toho
tuzemsko 6 227 tis. Kč, zahraničí 5 252 tis. Kč
- tržby z prodeje služeb činily 47 525 tis. Kč, z toho
tuzemsko 43 566 tis. Kč, zahraničí 3 959 tis. Kč
- tržby z prodeje zboží činily 29 761 tis. Kč, z toho
tuzemsko 21 688 tis. Kč, zahraničí
8 073 tis. Kč
František Virdzek
Manager of the company
Ing. František Virdzek
ředitel společnosti
16
OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
VERIFICATION OF THE ANNUAL REPORT
AND THE REPORT ON RELATIONS FOR 2001
A ZPRÁVY O VZTAZÍCH ZA ROK 2001
Účetní jednotka: VF, a. s.
nám. Míru 50,
679 21 Černá Hora
Account unit:
IČ:
Identification No.: 255 32 219
255 32 219
VF, a.s.
nám. Míru 50,
679 21 Černá Hora
Ověřoval: EKI-AUDIT, s. r. o.
licence KAČR č. 203
Audited by: EKI-AUDIT, s. r. o
Licence KAČR No. 203
Odpovědný auditor: Ing. Marcela Štěpánková,
dekret KAČR č. 413
Responsible auditor: Ing. Marcela Štěpánková,
Decree KAČR No. 413
V souladu s auditorskými směrnicemi Komory
auditorů České republiky jsme provedli ověření
správnosti údajů výroční zprávy VF, a.s., nám. Míru
50, 679 21 Černá Hora za rok 2001.
In accordance with the auditor’s instructions of the
Czech Republic Auditors Chamber, we made the audit
of the data correctness of the annual report of VF, a.s.,
nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora for the year 2001.
Konstatujeme, že údaje uvedené v této výroční
zprávě souhlasí s údaji roční účetní závěrky
sestavené k datu 31.12.2001, která byla auditorsky
ověřena s výrokem bez výhrad dne 3. července 2002.
We state, that the data mentioned in this annual
report agree with the data from the financial
statement compiled on 31st December 2001 that was
verified by auditor with the result “without
reservation” on 3rd July 2002.
Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami odpovídá statutární orgán
společnosti. Ověřili jsme věcnou správnost údajů
uvedených v této zprávě a nezjistili jsme žádné
nesrovnalosti.
The Statutory body of the
for justice of the Report on
persons. We verified factual
stated in this Report and
discrepancy.
company is responsible
relations among related
correctness of the data
we did not find any
V Blansku dne 10. července 2002
Blansko, 10th July 2002
EKI AUDIT, s. r.o.
licence č. 203
Auditor: Ing. Marcela Štěpánková
dekret č. 413
EKI AUDIT, s. r. o.
Licence No. 203
Auditor: Ing. Marcela Štěpánková
Decree No. 413
17