Zpravodaj č.20

Transkript

Zpravodaj č.20
ččíísslloo 2
20
0
B
Břřeezzeen
n2
20
01
16
6
Vážení spoluobčané,
i když téměř žádná pořádná zima nebyla, je tady konečně jaro a Velikonoce už klepou na dveře…. A kdy
se vlastně svátky Velikonoc slaví? Velikonoční neděle
se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Letos je
to už 27. března, ale příští rok budou velikonoce až
v polovině dubna. Hlavně chlapci koledníci se už určitě
nemohou dočkat Velikonočního pondělí, naopak pro
ženské pohlaví je tento svátek nepříliš oblíbený. Důležité je, že jsou Velikonoce nejen nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale i oslavou jara. A tak si je
všichni užijme! Příjemně prožité Velikonoce a krásné
jaro Vám přeje redakce zpravodaje.
…. co nás čeká?
Dá se říci, že zima je za námi a opět nás čekají teplé
jarní dny, ale i spousta práce… Koncem ledna schválilo
zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání rozpočet na letošní rok a dotace neziskovým organizacím a
spolkům. Důležitým bodem zasedání bylo schválení
dalšího postupu v opravě kanalizace v obci. Vzhledem
k tomu, že v loňském roce zůstaly v obecním rozpočtu
jako rezerva cca 2 milióny korun, rozhodli jsme se postupně začít pracovat na opravě staré betonové kanalizace. Už proběhlo výběrové řízení a v polovině
března byla z 12 uchazečů vybrána firma IGEA, která
zpracuje projekt rekonstrukce kanalizace a kořenové
čističky odpadních vod. V první etapě se opraví kanalizace v menší části vesnice, kde odpadní voda od zhruba 220 obyvatel vyúsťuje za bývalou skládkou
Kaménka. Staré betonové roury budou nahrazeny
plastovými. Projekt bude řešit i čištění odpadních vod,
které je zatím ze zákona povinné pouze pro obce
s počtem obyvatel nad 2 tisíce, ale nevíme, jaké změny
Zprávy z Obecního úřadu
Voda a odpady
Senior klub
TJ Sokol Závada
Plesová sezóna
2
3
4
5
7
zákonů přinese budoucnost a tak chceme být připraveni i s ohledem na případné možnosti získání dotací
na čištění odpadních vod. Vypracování projektu, včetně vyřízení všech povolení, je otázkou minimálně dalšího roku, letos ještě určitě kopat v kanalizaci
nebudeme! Začátek roku byl ve znamení podávání
různých žádostí o dotace, a to na rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu, na vnitřní dovybavení sálu Obecního domu, na opravu točny směrem
na Píšť, na opravu mostku na hrádku. Zatím máme potvrzenou dotaci ve výši 193 tisíc korun z Ministerstva
pro místní rozvoj na územní plán naší obce. Častým
dotazem je, proč zastupitelstvo neřeší stav rybníku
Kaménka – věřte, že řešíme. V únoru byla vyhlášena
výzva Ministerstva zemědělství na dotace na odbahnění malých vodních nádrží a nerybochovných
rybníků. Jednou z podmínek žádosti bylo předložení
projektu na odbahnění. Proto jsme vypsali výběrové řízení na zpracování projektu, ale poté co se přihlásila
pouze jedna firma s neskutečně vysokou nabídkou 140
tisíc korun (pouze za projekt!!), jsme toto výběrové řízení zrušili a žádost na dotaci bylo tím pádem zbytečné podávat. Rozhodli jsme se odložit odbahnění, až
budou probíhat opravy kanalizace u Kaménky. Zatím
jsme jen nechali vykácet topoly a upravíme okolí rybníka. Někteří z vás se možná budou divit, proč jsme
nechali topoly vykácet, ale dle odborného posudku byly na konci životnosti a jejich vykácení i z důvodu odbahnění rybníka a plánovaných oprav kanalizace by
bylo časem nevyhnutelné. Jak jste již byli informováni,
během dubna/května plánujeme provést vnitřní nátěry
obecního vodojemu. Nádrž je už rezavá a je nejvyšší
čas ji natřít. Nejprve bude otryskána stará barva a potom provedeny nátěry barvou s atestem na pitnou voŠkubání peří
Něco z historie naší obce – 5. část
Oxid uhelnatý
Bezpečnost na silnici
Vítání občánků
8
11
12
13
15
Zprávy z OÚ
du. Nátěry bude provádět firma Bc. Václav Dolejš z
Brna, cena nátěrů bude 125 tisíc korun. Několik měsíců
už pracujeme na řešení, jak zajistit náhradní zásobování vody během nátěrů tak, aby běžný občan odstávku vodojemu ani nezaregistroval. Prosím Vás o
toleranci a ohleduplnost v době provádění nátěrů,
hlavně pokud by nastal nečekaný problém a voda by
Vám z kohoutků přestala téct. O všem budete včas informování v místním rozhlase. Plesová sezóna je sice
za námi, ale připravují se další společenské akce v naší
obci. Začátkem dubna to bude „čaj o 5“, který jsme
nestihli bohužel vzhledem ke krátké plesové sezóně
uspořádat v únoru. Na jaře nás také čeká společná
akce spolků ke Dni země, oslava Dne matek, Dne dětí,
Noc s Andersenem. Závěrem bych ráda poděkovala
všem obecním zaměstnancům, kteří ani během zimních měsíců nezahálí a provedli spoustu oprav ve
skladech a v budově Obecního úřadu. Zároveň touto
cestou gratuluji k významnému životnímu jubileu naší
dlouholeté zaměstnankyni účetní paní Marii Drastíkové a děkuji za pečlivou práci na Obecním úřadě.
Andrea Lorková
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Závada č. 10 ze dne 25. 1. 2016
Přítomni: Ing. Andrea Lorková, Jan Stacha, Anna Kretková, Robin Štefek, Jan Cigán, Ing. Petr Liška,
Ing. Ondřej Lasák
Omluveni: Ing. Yveta Válková, Mgr. Věra Drobilíková.
1. Program jednání č. 10/2015, schváleno 7 hlasy
2. Usnesení č. 9/2015 bez výhrad a připomínek, schváleno 7 hlasy – vzato na vědomí
3. Rozpočet obce Závada na rok 2016 schodkový se
zapojením zůstatku z roku 2015, závazným ukazatelem rozpočtu budou v daňových příjmech položky, v
ostatních případech paragrafy, schváleno 7 hlasy
4. Schválení žádostí o dotace neziskových organizací
SDH Závada 30 000,- Kč, hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 1 (Ing. Ondřej Lasák)
Prajzská ambasáda 8 000,- Kč, schváleno 7 hlasy
Spolek Rozinky 10 000,- Kč, schváleno 7 hlasy
Svaz postižených civilizačními chorobami – Dolní Benešov 3 000,- Kč, schváleno 7 hlasy
Český svaz včelařů 3 000,- Kč, schváleno 7 hlasy
ZO ČSOP Nový Jičín 2 000,- Kč, schváleno 7 hlasy
Roska Ostrava 3 000,- Kč, schváleno 7 hlasy
TJ Sokol Závada 65 000,- Kč, schváleno 7 hlasy
5. Vodné na rok 2016 je stanoveno na 18,-Kč/m3 ,
schváleno 7 hlasy
6. Vnitřní finanční kontrola za rok 2016 – provede místostarosta Jan Stacha a finanční výbor, schváleno 7
hlasy
7. Oprava kanalizace v obci, příprava na KČOV, další
postup-je vytvořena studie odkanalizování a ČOV Obce Závada. Obec Závada se bude připravovat na variantu kořenové čističky odpadních vod. Nejprve
proběhne oprava staré kanalizace. Bude vyhlášeno výběrové řízení na projekt oprava kanalizace 1. části –
pro vyúsť Kaménka pro 220 obyvatel, schváleno 7 hlasy
8. Vykácení topolů na základě posouzení stavu stromů
bude vykáceno 9 topolů u Kaménky, schváleno 7 hlasy-vzato na vědomí
9. Výroční zpráva Obce Závada o poskytování informací za rok 2015, schváleno 7 hlasy – vzato na vědomí
Máte optimální ceny elektřiny a zemního plynu? Že nevíte? Provedu Vám jejich porovnání, případně pomůžu
s výpovědí se současným dodavatelem, zajistím novou smlouvu s aktuální cenou. Vše bez jakýchkoliv poplatků.
KDY?
7. a 8. 4. 2016 od 16 do 17 hodin
KDE?
Restaurace Martin Theuer, Závada
CO S SEBOU? Poslední vyúčtování a smlouvu se současným dodavatelem
Břetislav Výtisk
obchodní partner eCENTRE
mobil: +420 725 586 722
e-mail: [email protected]
web:
www.ecentre.cz
2
Zpravodaj obce Závada
Zajímavosti z obce
Voda – životodárná tekutina
Obec Závada má v současné době 3 funkční vrty,
z nichž odebíráme vodu – jedná se o starý vrt na Valech, vedle kterého byl v roce 2014 vybudován nový
vrt, dalším vrtem je vrt Bahna z roku 2009. Od 22. 9.
2012 funguje v naší obci automatika vodovodu – tzn.,
že stav vody je hlídán a regulován za pomocí počítačů.
Od 6. 9. 2014 je měřena výška hladiny v novém vrtu
na Valech, pro zajímavost výška hladiny je 13 m. Po
loňském suchu byl stalý pokles 20 cm a ten se drží
dodnes. Během zimy, nepříliš bohaté na srážky, se voda nedoplnila. Denní odběr vody v zimním období je
cca 47 m3 Denní odběr vody v období napouštění bazénu je cca 130 m3, což je víc, než jsme schopni z vrtů
načerpat, proto se často během letních měsíců stává,
že jsme bez vody. V loňském létě byl denní odběr cca
75 m3. Kapacita obecního vodojemu je 80 m3.
Celosvětovým trendem je ubývání zásob vody, buďme
rádi a važme si, že u nás ty zásoby máme a platíme
za vodu už několik let pouze 18,- Kč/m3.
Voda
Spotřeba vody v obci (m3)
2014
25022
2015
25503
Vypouštěné odpadní vody
Výusť Kaménka
Výusť Podliští
Celkem (m3)
2014
8830
17345
26175
2015
6307
14191
20498
Jana Steffková
správce vodovodního řádu Závada
Jak nakládat s odpady
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je
třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání
s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše
na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu,
který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu,
nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a
jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma
správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový
život v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc
podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat
se odpadů předepsaným způsobem. Nejsnadnějším
způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to
ve Vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal
Odpady v Závadě
Sklo
Papír
Plasty
Biologický odpad
Smíšený komunální odpad
Objemný odpad
Celkem (tun)
2014
13
2
7,75
7,2
79
8,49
117,44
2015
12,87
2,3
8,2
68
72
17,36
180,73
nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit.
Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na
tříděný odpad, staré tašky nebo krabice. Ze zkušeností
vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl
být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na
směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem
platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu
prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.
Zdroj: http://www.jaktridit.cz/
Třídění zeleně
V rámci projektu „Separace odpadů obcí Hlučínska“
získala naše obec 150 ks domovních kompostérů a 2
kontejnery na zeleň. Kompostéry jsou stále zdarma
k vyzvednutí na Obecním úřadě.
Svoz velkoobjemových odpadů 2016
středa 29. 6. 2016
sobota 12. 11. 2016
Zpravodaj obce Závada
3
Senior klub
Klubový večer – Mikulášský večírek
Dne 18. 12. se konal poslední klubový večer seniorů ze
Závady v roce 2015. Celý se nesl ve slavnostním duchu
s nádechem různých druhů zábavy. Např. opožděný
Mikuláš, předčasná Vánoční nadílka a zahájení plesové sezóny. Hlavním přínosem pro celý večer bylo Trio
Melecký z Kravař. Za přítomnosti TV Hlučínsko je vše
zdokumentováno. Proběhlo slosování losů. Losovalo se
o ceny, kterými pod vánoční stromek přispěli všichni
přítomni. Děkujeme všem, udělali jsme si navzájem
radost. Připraveno bylo také bohaté pohoštění. Za
účasti členů, jejich partnerů a známých byla uzavřena
činnost klubu za rok 2015. Ke zdárnému průběhu náročné akce přispěli svou pomocí i rodinní příslušníci
některých členů. Také jim děkujeme.
První setkání v roce 2016
Únorové setkání
Do nového roku 2016 vstupujeme s elánem vlastním
naší věkové kategorii. V úvodu klubového večera, který se konal 28. 1. 2016, se uskutečnila beseda pro
všechny zájemce naší obce s Městskou Policií, Policií
ČR a Charitou Hlučín. Téma: finanční bezpečnost, kriminalita, bezpečnost v dopravě atd. Přítomni
byli i zástupci senior klubu z Bělé. Bohuslavice měly
svůj večer ve stejný den jako my. Prostě všude to žije!
K průběhu vlastního večera, který pak následoval: p.
Stavařová seznámila přítomné s předběžným programem na rok 2016. S ním se bude operativně pracovat. Proběhl výběr členských příspěvků a pohoštěpohoštění. Pravidelné procházky po okolí pokračují, z
časových důvodů dle osobních podmínek každého
z členů klubu.
Setkání poslední čtvrtek v únoru se neslo v klidném duchu. Z časových důvodů ukončila činnost předsedkyně
Klubu seniorů paní Marie Stavařová. Tímto jí děkujeme
za „nastartování“ činnosti klubu, v níž určitě chceme
pokračovat. Vedení klubu se ujala paní Liba Lehnerová
spolu s 5-ti členným výborem, společně budou plánovat a organizovat další aktivity v letošním roce. Další
setkání se uskuteční ve čtvrtek 31. 3. 2016 v 17 hodin.
Na programu bude beseda na téma „zdraví“ s panem
Lubomírem Stuchlým, cvičitelem jógy.
4
Libuše Lehnerová
Výbor Senior klub Závada
Zpravodaj obce Závada
TJ Sokol Závada
TJ Sokol Závada zve na fotbal
Jaro je tady a s ním přichází fotbal. Oddíl TJ Sokol Závada už v sobotu 2. dubna 2016 vyběhne ke svému
prvnímu mistráku okresní soutěže, a všichni se těšíme
na skvělou podívanou, krásné góly a zasloužená vítězství. Po loňském podzimu obsadili naši hráči parádní 5.
příčku, to ale neznamená, že bychom usnuli na vavřínech. Už od ledna probíhá zimní příprava, trenér Jiří Lébl ordinuje náročné
tréninkové dávky, a jako každý rok probíhají přípravné zápasy. Vedení oddílu
v čele s předsedou Jiřím Škrochem a sportovním managerem Davidem Tomakou se
muselo vypořádat s odchodem nejlepšího hráče podzimní části III. třídy sk. A (dle hodnocení
portálu fotbalunas.cz) Danka Štefka, jehož fotbalové kvality si vyhlédl 1. A třídu hrající TJ Sokol Bohuslavice. Věříme, že se našemu čarostřelci bude
v novém působišti dařit, děkujeme za vše, co pro fotbal v Závadě udělal, přejeme spoustu dalších krásných
gólů, a vždy jej na našem hřišti rádi uvítáme. Protože
okresní soutěž, kterou hrajeme, je náročná, tak jsme
také posilovali. Po několika letech se vrátil na rodný
pažit Michal Kozel, jehož herní kvality budou jistě pro
jarní boje přínosem. Kádr dále zůstal beze změn, ve
složení, které má fotbalovou kvalitu, a bude hrát
v jarní části soutěže určitě důstojnou roli. Dále
v letošním roce chystáme na našem svatostánku další
Zpravodaj obce Závada
stavební úpravy kabin a zázemí, aby hřiště v Závadě
důstojně reprezentovalo obec nejen na sportovní, ale i
na společenské úrovni. Už tradicí se stalo pořádání
turnaje ve stolním tenise, jehož 3. ročník proběhl
v sobotu 12.3.2016 v sále Obecního domu. Vítězem
se stal Petr Baránek, druhé místo obsadil Jan Stoček,
bronzový stupínek si vybojoval Alois
Buhla, a nepopulární bramborovou medaili získal Jaroslav "Frič" Vilk. Poprvé
proběhla také dětská část turnaje, ve které
byl nejlepší syn našeho trenéra Martin Lébl.
Fotbalová sezona se blíží, těšíme se na zápasy, na naše fanoušky a chtěli bychom také poděkovat podpoře OÚ v Závadě, pí. starostce Andrei Lorkové, našim sponzorům: Pizzerii Zábřeh
majitele pana Vojtěcha Vrby, pojišťovně Generali v
čele s panem Oskarem Sněhotou, eshopu BabyMall
manželů Léblových, panu Radimu Barčovi - plyn, voda,
topení, Velkoobchodu s nápoji paní Lenky Lischkové,
panu Vojtu Chřibkovi - sadrokarton a všem našim příznivcům, kteří v hojném počtu chodí na Závadu, a které chceme dál odměňovat parádními fotbalovými zázážitky. Veškeré informace o chodu klubu, aktuální i
plánovaná utkání, rozpis sezony apod. jsou k nalezení
na stánkách sokol.zavada.cz.
Jiří Škroch
5
Rozlosování, biliár
Jarní rozlosování TJ Sokol Závada
III. třída sk. A muži - NIKOL NÁPOJE - JARO 2016
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
15. kolo
14. kolo
12. kolo
13. kolo
So
So
Ne
So
So
So
Ne
Ne
So
So
So
2.4.
9.4.
17.4.
23.4.
30.4.
7.5.
15.5.
22.5.
28.5
4.6.
11.6.
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
Závada
Závada
Služovice
Závada
Dobroslavice
Závada
Hněvošice
Sudice
Závada
Závada
Píšť „B“
Komárov
Bolatice „B“
Závada
Budišovice
Závada
Strahovice „B“
Závada
Závada
Oldřišov „B“
Bohuslavice „B“
Závada
Tradiční turnaj v biliáru
Dne 29. 12. 2015 se konal již 20. ročník tradičního vánočního turnaje v biliáru pořádaného Martinem Theurem v místním pohostinství. Turnaj startoval v 15
hodin a startovní listinu naplnilo 12 borců, kteří se
utkali dle vylosovaného pavouka. Hrálo se na jeden
zápas, výherce postupoval do dalšího kola, pro poraženého turnaj skončil. V dalším kole se znovu losovaly
nové dvojice. Se systémem turnaje se nejlépe vypořá-
Chřibek J.
Chřibek J.
1. místo
Cigán J.
Nawrath V.
Fojtík A.
Husák L.
Fojtík A.
2. místo
Liška P.
Kubiš D.
Nawrath V.
Fojtík A.
Liška P.
3. místo
Škroch J.
Honus R.
Honus R.
dal Adam Fojtík, který v nervydrásajícím finále porazil
Vojtěcha Nawratha. Třetí místo obsadil Roman Honus.
Všichni tři byli obdarováni věcnými cenami, které do
turnaje věnoval sponzor Martin Theuer. Za všechny
zúčastněné bych poděkoval Martinu Theuerovi za pořádání turnaje a věřím, že se u zeleného stolu po letošních Vánocích zase setkáme.
Petr Liška
Nawrath V.
Wilpert D.
Pěcháček M.
Kubiš D.
Honus R.
Menšík V.
6
Zpravodaj obce Závada
Plesová sezóna
Ples Rozinek
Plesovou sezónu v Závadě zahájil tradiční ples pořádaný spolkem Rozinky, který se uskutečnil v pátek 22.
ledna. K poslechu a tanci hrála skupina Trio Domino.
Zábavný program tentokrát v rytmu taneční soutěže
StarDance, který připravili členové Rozinek, skvěle
všechny pobavil a snad i navnadil k tanci . O půlnoci byla připravená bohatá tombola, kde byly hlavní
ceny: welness víkend a zapůjčení automobilu na víkend. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří se na tombole podíleli. Po tombole
pokračovala veselá zábava do brzkých ranních hodin.
Zuzana Cigánová
Hasičský ples
V sobotu 6. února 2016 proběhl tradiční hasičský ples.
Příchozí dámy byly obdarovány růžičkou. K tanci
a poslechu hrála oblíbená skupina Blankyt. Program si
tentokrát připravila mužská část sboru, a to variaci
na Labutí jezero. Uvedená scénka měla velký úspěch.
Všichni přítomni se dobře bavili.
Ondřej Lasák
Zpravodaj obce Závada
7
Tradice
Škubání peří (možná poslední v Závadě)
Kdysi na dědině se chovaly husy v každé chalupě. Někdo je před zabitím vykrmoval sližkami, které se strkaly přímo do krku. Husy pak byly fajné a tučné. Děti je
musely chodit pást. Po žních je pásly na strnisku a děti
tam s nimi byly po celý den. Stavěly si tam stany z dek,
šily na panenky, lítaly po lese a domů se husy hnaly až
k večeru. Peří bylo potřeba, zvláště v těch rodinách,
kde měli hodně děvčat. Každá musela mít do výbavy
dvě peřiny a čtyři polštáře. Chlapci stačila peřina jedna. A na jednu peřinu bylo zapotřebí až čtyři kila peří.
Takže, jak přišla zima, tak se začalo se škubáním. Ženské se scházely, aby si navzájem pomohly. Tak to pokračovalo chalupa od chalupy až do jara, kdy měli
všichni peří oškubané. Tehdy se nevědělo nic o roztočích a alergiích a spalo se na slaměných matracích
(slamnících) a přikrývalo se jen peřinami z peří. Ženské
se scházely, pozpívaly, poklebetily, vyprávělo se hodně
historek a hlavně děti rády poslouchaly ty strašidelné.
S příchodem peřin z dutých vláken se skončily husy
chovat, skončilo škubání. Peřiny, i ty peřové, si lze nyní
koupit v obchodech.
Po našemu
Po vojně baby povědaly u peřa jak bylo na službě
v Německu a ve světě u sedlaka, co kera zažila, kera
tam zostala, jak se tancovalo na balu u Barvika na
zolu, kera se vratila i s děckem, kera přišla o chlopa
ve vojně, jakeho jaka měla galana. Probrala se vojna,
co kdo zažil jak přechazela fronta přes dědinu. U
škubaňa se vařilo i peklo a receptu měly baby věc jak
od Retigove. Večer po roboče někdy přišli i chlopi,
šedli do kuta ku kachlaku, popili domaciho vina, něbo
gořalky a ti se zaš rozpovědali kdo zostal v Německu i
choč tu ma doma robu, jak robili ve svěče, jake to bylo
na fronče, na šifu, u tanku či u kanonu, koho jak
potkali, jake to bylo v ruskym, nebo americkym zajaču,
jak přišel jeden z Norska pěšky až dom. Tež se mluvilo
o děckach, jak jim to idě včil v roboče ve Vitkovicach,
na Urxu, nebo co se keremu sedlakovi urodžilo a kery
ma mocnější koně. Přišlo
i na strašidelne historky
o
hastrmanach, jak
mamilo (strašidlo) a co
kdo zažil v živoče. Někdy
bylo i popichovani jeden
na druheho, něbo chlopi
popichovali baby a hned
byla sranda. Jak se pravi,
někdy to bylo i na
hvězdičku, tak to se to
staři
povědali
po
německy, aby temu
děcka
něrozuměla.
8
Bachorek bylo moc a něvlezlo by to spisane do
jedneho regalu v nove zavadske knihovně. A džecka ty
v kutku posluchaly ani se jim něchčelo večer spač a
někdy se baj i v noci budžily co se jim o tym potym
snilo. Velka škoda, že to kdo něspisal. Nejlepši to bylo
na koněc, kdy už bylo peři oškubane, to hospodyň
zrobila taku menšu hoščinu -pobabu. Navařila, upekla
jaku buchtu a někdy i kreple, nalelo se po pulce, či
vinu a zaš se šlo škubač o chalupu dalej. Tři březnové
týdny chodily i některé závadské ženy škubat peří
k Simoně Štefkové. Peří z asi 200 husí sbírala 8 let a
teprve letos se našel čas na jeho škubání. Navštívil je
kameraman Hlučínské televize, aby tuto už vymizelou
činnost zdokumentoval. Také i jim poslední den
hospodyně připravila pohoštění jako poděkování.
Anna Kretková, Jan Stacha
Zpravodaj obce Závada
Reklama
Zpravodaj obce Závada
9
Kaple
Místní kaple
Naše kaple je neustále zvelebována. Vloni byla instalována nová křížová cesta, kterou vyrobil řezbář p.
Chovanec z Rožnova pod Radhoštěm. Předlohou byla
křížová cesta z kostela sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě
(www.svatazdislava.cz). (viz obrázek). Bylo také třeba
obměnit sochy božského srdce Ježíše a Marie u oltáře. Finance na sochy daroval štědrý dárce z řad našich
farníků, kterému patří velké „Pánbůh zaplať“. Vzhledem k vysokému věku řezbáře p. Chovance, pro něhož
byla naše křížová cesta zřejmě posledním dílem, byli
osloveni další řezbáři. Cenově nejvýhodnější nabídku
ve výši 30 tisíc korun na výrobu soch zaslala řezbářka
paní Romana Krestýnová z Dvora Králové nad Labem.
Dokonce nám sochy do kaple před vánoci zdarma
osobně dovezla a tak nic nebránilo jejich posvěcení při
slavnostní půlnoční mši svaté. Byl to krásný dárek pro
všechny, kteří naši kapli pravidelně navštěvují.
Andrea Lorková
Velikonoce v katolické církvi
Výpočet data Velikonoc
Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil
roku 325 První nikajský koncil. Podle nich připadají velikonoční svátky na neděli následující po prvním jarním
úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli,
slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční
podle těchto pravidel může připadnout na den
v rozmezí od 23. března do 26. dubna, tedy přibližně znamení Berana, které je ve zvěrokruhu již
od Hipparcha. Velikonoce podle katolické tradice začínají vigilií neděle Vzkříšení (která završuje velikonoční
triduum Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty) a trvají padesát dní až do Letnic, slavnosti Seslání
Ducha Svatého. První týden Velikonoc se nazývá Velikonoční oktáv. 40. den Velikonoc je slavnost
Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup ze
země do nebe a jeho oslavení u Otce.
Velikonoce nemají pevně dané datum, ale jsou to
tzv. pohyblivé svátky – datum se mění v závislosti na
datu prvního úplňku po jarní rovnodennosti. Výpočet
data Velikonoc je postup, kterým lze datum velikonoční neděle a tím i dalších souvisejících
svátků svátků (Nanebevstoupení Páně, Letnice, svátek
Nejsvětější Trojice a Slavnosti Těla a Krve Páně)určit
vypočtením fází Měsíce pro daný rok.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Výpočet_data_Velikonoc
10
Datum velikonoční neděle
2015 — 2020
rok katolické pravoslavné
2016 27. března
2017
2018
1. května
16. dubna
1. dubna
8. dubna
2019 21. dubna
28. dubna
2020 12. dubna
19. dubna
Zpravodaj obce Závada
Historie
Něco z historie naší obce – 5. část
Nový majitel dolnobenešovského panství Jiří František
Heřmanský z Heldenhertzu si chtěl vynahradit částku,
kterou musel na zakoupení panství obětovat, a tak brzo i on vyvolal nespokojenost poddaných kvůli vzrůstajícímu útlaku. Tentokrát se hlavním předmětem
sporů staly daleké fůry, ale současně i násilnické způsoby chování pana Heřmanského a jeho služebníků a
v případě Závady také nový vzrůst robot, mající pravděpodobně souvislost s budováním bergwerku. Závadští museli vykonávat i neobvyklé roboty, kdo je
odmítá, je zakováván do želez. Za nejmenší provinění
jsou lidé biti a vězněni. Kdo se za ně přimlouvá, je
trestán stejně nebo bývá s posměchem vyhnán bičem.
Dva sedláci museli vézt náklad zboží do Melče, tam jim
dráb, který je doprovázel, dal každému ránu holí a
donutil je jet až do Olomouce. Dva jiní museli jet do
Vítkova a byli přitom tak zbičování, že si
ani nemohli svléci kabát a ještě byli po
návratu domů znovu potrestání. Za tyto
cesty se jim přitom nic nedává. Dne 6.
ledna 1721 se poddaní shromáždili na
zámku v Dolním Benešově a žádali, aby
byli zachováni při starých právech a svobodách-míněna privilegia pánu z Drahotuš,
při té příležitosti se usnesli, že daleké fůry pro
vrchnost nadále nebudou vykonávat a kdo to bude činit, ten má být považován za šelmu. Situace dle pana
Heřmanského hrozila vypuknutím povstání, jemuž se
mělo zabránit, za tím účelem poslal hejtmanskému
úřadu seznam podněcovatelů nepokojů. Hejtmanský
úřad vyzval obě strany, aby do rozhodnutí sporu zachovávaly status quo, bylo ovšem zřejmé, že bude více
nakloněn panu Heřmanskému. Poddaní si byli dobře
vědomí nebezpečnosti denunciace pana Heřmanského
a rozhodli se jí čelit originálním způsobem. Všechny
obce si zvolily své oficiální zástupce ve sporu – za Závadu to byli Bartek Polák, Michal Kubík a Jan Hořinka
a ti 25. ledna 1721 oznámili hejtmanskému úřadu své
požadavky, že poddaní chtějí vykonávat všechny roboty, ale chtějí být zachováváni při starých právech a za
daleké fůry chtějí dostat zaplaceno. Na znamení solidarity se obyvatelé obcí pod toto podání podepsali a
zpečetili je obecními pečetěmi. Závada má zde zacho-
Zpravodaj obce Závada
vanou svou nejstarší známou pečeť ( je zajímavé, že
byla stejná jako bohuslavická), podání stvrdili: Jura
Menšík, Jan Hořinek, Václav Bačinský ( spr.Hoštický),
Bartek Menšík, Havel Nožíř (snad Havel Kozí) domkář,
Jan Janík, Michal Kubík, Ondra Klapáč, Macek Kriček,
Jiří Vitásek, Bedřich Střelek domkář, Šimek Grupa
(Krupa) domkář, Šimek Šindelář domkář, Jurek Hartoš
domkář, Kuba Komba domkář, Jurek Rak, Marek domkář. Celá záležitost byla ukončená, že podněcovatele
poddaných byli potrestání 4 týdny vězení a uhrazení
škod včetně úředních jednání, za cesty do Opavy aj. ve
vyšší 96 zl. 25 kr. panu Heřmanskému, poddaní tuto
částku uhradit nechtěli a hejtmanský úřad jim musel
koncem října 1721 pohrozit exekucí, pokud zmíněnou
částku urychleně neuhradí. Na 16. ledna 1722 byly obě
strany předvolány k novému jednání, k tomu pravděpodobně již nedošlo, a pokud ano, skončilo velmi rychle tím, že pan Heřmanský
z dalšího vedení sporů vypadl. Věděl, že
to, co vložil do koupě dolnobenešovské
panství, si v brzké době neuhradí, a nepochybně jej znechutil i houževnatý odpor
poddaných. 12. ledna 1722 proto prodal
Dolní Benešov za 126 000 zl. rýn. Baronu
Janu Baptistovi Markovi ze Zuanne. Z r. 1724
je dochován první známý důkladný popis Závady
a jejího nejbližšího okolí, hospodaření ve vesnici, sociální rozvrstvení obyvatelstva aj. Pole sedláků se nacházela v tratích Za humny (to byl zřejmě správný nánázev trati v Šumném), Kotlica (Kotlíček) a Pod lesem,
závadští sedláci (o zahradnících a domkařích ani nemluvě) nikdy nebyli velkými boháči. V závadském dvoře chovalo panství 150 ks ovcí a 20 prasat, dobytek
zde byl chován na prodej. Závadský rychtář Jura Menšík vařil ročně 15 achtlů (115.3 l) piva při použití vlastního sladu a dřeva. Rybníky nebyly v Závadě již žádné.
Domkáři s pozemky pronajatými od vrchnosti byli Jiří
Rak, Jiří Voják a Mates Brodala (Grodala). Rychtu
s dvěma selskými statky držela vrchnost, jinak bylo ještě 10 sedláků a 6 domkařů.
sepsala Blanka Klouzalová
čerpáno z Dějin obce Závada
11
Oxid uhelnatý
Otrava oxidem uhelnatým (CO)
V Moravskoslezském kraji se v posledních letech výrazně zvýšil počet případů otravy oxidem uhelnatým a bohužel mnohé případy skončily úmrtím.
Včasná a účinná prevence je nejspolehlivějším
nástrojem řešení rizik, proto nám bylo doporučeno informovat občany o riziku otravy.
Oxid uhelnatý se uvolňuje při každém spalování. Při
nedokonalém spalování nebo poruše odtahu spalin se
může snadno vyvinout těžká otrava. Otrávený si často
neuvědomuje, že je postižený a nemá sílu nic udělat.
Nemá ani vůli jít ke dveřím nebo otevřít okno ačkoli ví,
že by to měl udělat. Největší riziko jsou plynové ohřívače vody - karmy, kotle na zemní plyn a výfukové
plyny z aut v uzavřených prostorech, zanedbání revizí
komínů. Příznaky: Postižený bývá zmatený a může
připomínat opilého člověka. Má bolesti hlavy, závratě,
je dezorientován. Objevují se křeče a poruchy srdečního rytmu.
Má slabý, často zrychlený dech i puls a normální barbarvu pokožky. Často a rychle upadá do bezvědomí.
První pomoc: Při poskytnutí první pomoci myslete
na svoji bezpečnost. Nejdříve otevřete okna a
zajistěte větrání místnosti. Postiženého vytáhněte ze zamořené místnosti. Otrava probíhá
velmi rychle a mohl byste jí podlehnout během několika desítek vteřin. Pokud je místnost uzavřená a nelze
jí vyvětrat, ihned zavolejte hasiče (čísla 112 nebo 150).
Pokud je postižený v bezvědomí a po uvolnění dýchacích cest nedýchá, nebo nedýchá normálně začněte
okamžitě s resuscitací. Pokud je při vědomí, a po
uvolnění dýchacích cest normálně dýchá, uložte jej do
zotavovací polohy. V každém případě zavolejte zdravotnickou pomoc na čísle 155.
JUDr. Josef Babka,
předseda MS kraje pro bezpečnost
PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVĚ OXIDEM UHELNATÝM
1. Při záchraně postiženého ze zamořeného prostoru
zajistíme svoji vlastní bezpečnost!
2. Postiženého co nejrychleji vyneseme ze zamořeného
prostředí.
3. Pokud je postižený v bezvědomí, uložíme jej na záda
na tvrdou podložku.
4. Bezvědomí bezprostředně ohrožuje život. Musíme
co nejrychleji zajistit dostatečné dýchání, zprůchodnění dýchacích cest (umělým dýcháním nebo dýcháním
spojeným s nepřímou masáží srdce).
5. Zprůchodnění dýchacích cest: zakloníme postiženému hlavu, povytáhneme jazyk, předsuneme dolní čelist. Pokud postižený nezačne dýchat, ihned zahájíme
umělé dýchání! Umělé dýchání z plic do plic se provádí
buď z úst do úst, nebo z úst do nosu. V prvém případě
ukazovákem a palcem sevřeme postiženému nos a
dlaní téže ruky stlačujeme čelo k podložce. Druhou rukou přizvedáváme dolní čelist tak, aby ústa byla pootevřená. Rozevřenými ústy obemkneme ústa
postiženého a hluboce vdechneme co největší množství vzduchu, aby se hrudník postiženého zvedl. Při
umělém dýchání do nosu zavřeme ústa postiženého.
Při oddálení úst postižený vydechuje. Při hmatném tepu velkých tepen na krku pokračujeme v umělém dýchání dvanáctkrát za minutu. Při nehmatném tepu
zahájíme ihned oživování dvěma rychlými vdechy sou12
časně a s nepřímou masáží srdce, kterou provádíme
tak, že nárazově stlačujeme hrudní kost v její dolní polovině hranou dlaně u zápěstí, o níž se opíráme druhou rukou. Postupujeme citlivě tak, aby nedošlo ke
zlomení kosti. Stlačujeme maximálně o 5 cm. Pokud je
na místě jediný zachránce, střídá dva rychle vdechy
s patnácti stlačeními hrudní kosti. Pokud jsou zachránci dva, provádí jeden umělé dýchání a druhý nepřímou
masáž srdce. V tomto případě přichází jedno vdechnutí
na každé páté stlačení hrudní kosti. Postiženého vždy
převezeme do nemocnice, a to i v případě lehčí otravy, kdy je postižený při vědomí.
Zdroj: http://www.prvni-pomoc.com
Zpravodaj obce Závada
Silniční provoz
Novela zákona 361/2000 Sb. pro rok 2016
Co se mění? Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny
vstupují v účinnost od 20. února 2016. Hlavní praktické změny pro běžné účastníky silničního provozu se týkají především používání retroreflexních prvků chodci
za snížené viditelnosti, úpravy přednosti cyklistů na
přejezdu pro cyklisty či povinnosti čistit vozidla v zimě
od sněhu a ledu. Níže jsou vyňaty jen některé změny,
je dobré se s touto novelou silničního zákona seznámit
v plném znění. Podrobně si ji můžete přečíst na obecním webu: http://www.zavada.cz/
§ 5 Řidič mimo jiné nesmí
h) ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty,
i) řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza
nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče
vpřed, vzad a do stran,
j) řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je
led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích.
§ 39a
(1) Cyklistická zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Zóna pro cyklisty“ a konec je
označen dopravní značkou „Konec zóny pro cyklisty“.
(2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v
celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 57 odst.
2 a 3.
(3) Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do
cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena
ve spodní části dopravní značky podle odstavce 1.
(4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše
30 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti
vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na
místech označených jako parkoviště.
(5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.
§ 27 Řidič nesmí zastavit a stát
i) ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro
cyklisty.
§ 57 Cyklisté musí užít prostor pro ně určený
(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
(4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným
směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je
vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. To neplatí, odbočuje-li vozidlo
vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.
§ 6b, 6c Zadržení osvědčení o registraci vozidla
(1) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní
soupravy nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně
zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, zadrží policista osvědčení o registraci
vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o tom řidiči vozidla
nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad. Doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla policista vydá, i pokud
osvědčení nelze zadržet z důvodu, že je řidič nemá u sebe.
Zpravodaj obce Závada
13
Silniční provoz
§ 53 Pro větší bezpečí chodců
9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které
není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak,
aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Pozvánky na akce
14
Zpravodaj obce Závada
Vítání občánků
Vítání občánků
V neděli 20. 3. 2016 bylo slavnostně přivítáno 6 nových občánků, dětí narozených v roce 2015. Byli to:
Kristýna Lasáková, Natálie a Denisa Vitásková, Sofie
Nawrathová, Maxim Gaj a Tomáš Kociolek. Děti obdržely dárek od obce Závada, maminky růži a pamětní
SSooffiiee N
Naaw
wrraatthhoovváá
list, poté si oba rodiče podepsali do pamětní knihy. Na
závěr si všichni hosté připili na zdraví dětí šampaňským. Dětem přejeme, aby byly zdravé, vyrůstaly v
úplné rodině, byly vždy zahrnovány láskou a rodičům
hodně trpělivosti při výchově.
N
Naattáállkkaa aa D
Deenniisskkaa VViittáásskkoovváá
KKrriissttýýnnkkaa LLaassáákkoovváá
M
Maaxxiim
mG
Gaajj
Zpravodaj obce Závada
TToom
máášš KKoocciioolleekk
15
Společenská rubrika
Životní jubilea
Zde je místo pro Vaši inzerci
Cena za 1/8 stránky A4 je 100,- Kč
včetně DPH
(rozměr 105 x 74)
V období 1. 1. - 31. 3. 2015 oslavili
životní jubileum naši občané:
Únor:
Rozamarie Lampová
80 let
Ivana Gubová
50 let
Hildegarda Stavařová
93 let
Březen:
Miroslav Barvík
Alfréd Holubek
Marie Drastíková
Jana Pacurová
Maria Kašparová
Anna Pustelníková
Jan Ryška
Podklady pro inzerci: hotové inzeráty
ve formátu PDF nebo JPG v tiskové kvalitě 300 dpi.
70 let
50 let
50 let
60 let
80 let
86 let
50 let
Navždy nás opustili…
Leden
paní Věra Lampová
Blahopřejeme!
Vzpomínáme …
DUBEN
2.4. Čaj o páté (obec Závada) – sál OÚ
22.4. Noc s Andersenem (obec Závada a místní knihovna)
29.4. Den země – v pátek od 16 hod. – účast všech spolků + opékání na hřišti
KVĚTEN
20.5. nebo 21.5. Smažení vajec (Klub seniorů) – hřiště TJ Sokol
22.5. Den matek (obec Závada) sál OÚ
ČERVEN
4.6. Den dětí (Rozinky), prostor před OÚ (za nepříznivého počasí sál OÚ)
PPRRROOONNNÁÁÁJJJEEEM
M
A
N
U
O
H
O
U
U
Á
A
D
MA
AN
NTTTU
UKKKO
OVVVÉÉÉH
HO
O KKKU
URRRTTTU
U VVV ZZÁ
ÁVVVA
AD
DĚĚĚ
O
Obbeecc ZZáávvaaddaa nnaabbíízzíí kk pprroonnáájjm
muu aannttuu-kkoovvýý kkuurrtt vv ZZáávvaadděě.. ZZáájjeem
mccii,,
nneecchhťť ssee hhlláássíí nnaa O
Obbeeccnníím
m úúřřaadděě..
VÝZVA DOPISOVATELŮM
Jestliže chcete i Vy přispět k obsahu našeho
zpravodaje, zašlete své příspěvky, články, nápady na e-mail [email protected] Můžete je také doručit v zalepené obálce na obecní
úřad.
Prosíme
členy
spolků,
klubů
a pořadatele různých akcí, aby redakci posílali
informace o svých aktivitách.
SERVIS OKEN A DVEŘÍ






Servis, údržba všech typů oken a dveří
Opravy kování – výměna skel, těsnění
Žaluzie a fotožaluzie
Látkové rolety – japonské
Síta proti hmyzu
Držáky truhlíků – okenní sušáky
Tel.: 722 491 435
email: [email protected]
www.udrzbaoken.eu
Zpravodaj obce Závada. Zaregistrováno u ministerstva kultury pod číslem: MK ČR E 0089. Uzávěrka příštího vydání 17. 6. 2016. Vydává obec Závada. Datum vydání 23. 3. 2016. Obec Závada, Závada 106, 747 19 tel:
595055106, email: [email protected] Redakce: Ing. Yveta Válková, Ing. Andrea Lorková, Ing. Petr Liška, Redakce
si vyhrazuje právo některé příspěvky nezveřejnit! Příspěvky do zpravodaje zasílejte na email:
[email protected] Neprošlo jazykovou úpravou. Grafické zpracování a sazba: Ing. Petr Liška

Podobné dokumenty