Stáhnout - velikost 1.33 MB

Transkript

Stáhnout - velikost 1.33 MB
ročník XXII., číslo 4/2010
Zasedání zastupitelstva ● Velikonoční výstava ● Společenská kronika ● Mistrovství ČR v lukostřelbě
JE-LI V DUBNU TEPLÝ DÉŠŤ, HOJNÉ POŽEHNÁNÍ JEST
Ve středu 7. dubna 2010 v Národním domě v Praze na Smíchově
přijal z rukou předsedy Českomoravského fotbalového svazu
Ivana Haška náš občan
pan J A N H Á J E K
Cenu Dr. Václava Jíry a pamětní medaili.
Foto: Jakub Mikuš, týdenník Jalovec
Je to nejvyšší fotbalové ocenění v ČR.
Byla tak ohodnocena jeho celoživotní práce
pro rozvoj kopané. S kopanou začínal
v Hovězí v mužstvu „Benjamínků“ v roce
1943, později strážil fotbalovou branku dospělých, chytal za Vsetín, za Duklu Tábor.
Sportovní kariéru zakončil na Kaštýle. Stal
se funkcionářem Sokola Hovězí a členem
komisí Okresního fotbalového svazu Vsetín.
Ve své činnosti vždy dobře reprezentoval
Hovězí. Počínal si odpovědně, poctivě a velmi svědomitě. Hovězské fotbalisty zachraňoval často nejen na hřišti, ale i při funkcionářských jednáních jako dlouholetý
tajemník fotbalového oddílu.
Za to vše Ti „Jindro“ děkujeme a blahopřejeme k vyznamenání.
Zastupitelstvo obce Hovězí
Hovězský zpravodaj
informace z obce _ zápis ze zasedání obce _ informace z obce _ zápis ze zasedání obce _ informace z obce
Z á p i s
ze 18. zasedání Zastupitelstva obce
Hovězí konaného dne 29. března 2010
v zasedací místnosti
Obecního úřadu Hovězí v 17.00 hodin
První zasedání Zastupitelstva obce
Hovězí v roce 2010 se konalo netradičně v pondělí 29. března 2010, vzhledem
k následné akci organizované Sdružením Valašsko – Horní Vsacko.
Jednání zahájil starosta obce, p. Antonín
Koňařík, který přivítal přítomné členy
zastupitelstva, pracovníky OÚ a další
občany. Jednání bylo přítomno na počátku 12 členů ZO, 1 se omluvil z důvodu pracovních povinností, dva
za pozdní příchod kvůli pracovnímu
vytížení. Nejprve starosta obce přečetl
program jednání, který navrhl doplnit
o rozšíření bodu č. 8. Tento bod se týkal Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce na realizaci stavby ,,Cyklostezka Bečva“. Doplněný
program byl následným hlasováním
schválen všemi hlasy přítomných členů
zastupitelstva. Do návrhové komise byli navrženi ing. Ladislav Kašpar
a p. František Chrástecký. Místostarosta
obce, ing. Josef Zvěřina, byl pověřen
zapsáním průběhu tohoto zasedání.
Než byla zahájena pracovní část zasedání, seznámil starosta obce přítomné s plněním zadaných úkolů z minulého jednání. Kupní smlouvy týkající se
změny vlastníků nemovitostí, byly podepsány, finančně vyrovnány a současně byly podány návrhy na vklad do katastru nemovitostí. Zdárně proběhlo
vložení kanalizace Kaštýl, jako vodohospodářského majetku, do společnosti VaK Vsetín a.s. Na posledním jednání rady obce v roce 2009 byly
projednány dvě rozpočtové změny
v celkové výši 9.000,- Kč, což v krátkosti ozřejmila účetní OÚ, p. Ivana
Hromadová.
Prvním pracovním bodem programu, celkově pátým, bylo projednání
rozpočtové změny č.1 v obecním rozpočtu 2010. Zde předal starosta slovo
účetní p. Ivaně Hromadové, která podrobně přítomné seznámila s první
rozpočtovou změnou v letošním roce.
Jednalo se o 5 úprav v položkách výdajů a 5 v příjmech. V příjmech se
měnil zůstatek na účtu k 31.12. 2009,
který byl vyšší o 470.000,- Kč, příjmovou část rozpočtu povýšila částka
483.000,- Kč jako neinvestiční dotace
z Krajského úřadu Zlínského kraje,
další významný příjem např. tvořilo
233.000,- Kč, což je 40 % z částky
za odnětí zemědělské půdy na venkovní koupaliště. Naproti tomu ve výdajích tvoří 583.000,- Kč významnou
částku za vynětí plochy plánového
venkovního koupaliště ze zemědělského půdního fondu. Vzhledem k dalšímu postupu prací na přípravě projektové dokumentace Čisté řeky Bečvy II,
bylo nutno povýšit výdajovou položku
kanalizace obce o částku 341.000,- Kč.
Z důvodu rozdílného dotačního financování cyklostezky Bečva se náklady
pro naši obec zvyšují o 300.000,- Kč.
Upravený rozpočet po zahrnutí všech
úprav ve změně č. 1 tak činí
27.486.000,- Kč, jak na straně výdajů,
tak i v příjmech. Dále paní Hromadová
upozornila na změny účelových znaků
u jednotlivých položek, na které bude
po novu účtovat. Člen zastupitelstva
ing. Antonín Putala ozřejmil svůj návrh na zmocnění rady obce ke změně
závazných ukazatelů rozpočtu. Záležitost se týkala možnosti, aby měla
rada obce kompetenci k provádění rozpočtových opatření do konce tohoto
volebního období v případě nutnosti.
Jedná se o případ, kdy obec např. obdrží dotaci, nebo je nutno upravit položky rozpočtu v návaznosti na aktuální potřebu nebo reakci na vyšší moc,
tak aby nemuselo být při každé takovéto příležitosti svoláváno mimořádné
zasedání ZO. O všech těchto úkonech
by byli vždy informováni členové ZO
na nejbližším zasedání. Poté nechal
starosta obce hlasovat o schválení rozpočtové změny č.1, jejíž výše činila
1.311.000,- Kč. Nyní již 13 přítomných
členů tuto rozpočtovou změnu schválilo. Dále nechal starosta hlasovat také
o návrhu Zmocnění rady obce Hovězí
ke změně závazných ukazatelů rozpočtu do konce tohoto volebního období
v rozsahu, který je přiložen k programu zasedání. I toto zmocnění kladně
odhlasovalo všech 13 členů ZO.
Při projednávání programového bodu
č. 6 převzal slovo ředitel Základní školy
Hovězí, Mgr. Karel Potocký. Ten zrekapituloval hospodaření základní školy
v roce 2009. Upozornil na skutečnost,
že část loňského roku využívala školní
prostory i mateřská škola, z důvodu rekonstrukce jejího objektu. Toto ale výrazně neovlivnilo chod zařízení.
Zhoršený hospodářský výsledek vychází zejména z částečně zvýšených nákladů na otop, údržbu objektu a také z výměru zaměstnávání osob se změněnou
-2-
pracovní schopností. Hospodaření ZŠ
Hovězí za rok 2009 činilo – 92.128,36 Kč
a byl podán návrh na uhrazení z rezervního fondu. Následným hlasováním teď
již 14 - ti přítomných členů ZO bylo
hospodaření základní školy v roce 2009
schváleno.
Ředitelka mateřské školy, p. Hana
Dohnalová, sdělila, že po organizačně
náročném loňském roce skončilo hospodaření školky v kladných číslech +
495, 84 Kč. Po ukončení provozu v základní škole, bylo provedeno po dohodě
s vedením ZŠ, vymalování využívaných prostor. V současné době bude
nutné ve školce provést výměnu plynových kotlů s ohledem na modernější
způsob regulace topení v prostorách
školky. Částka 495,84 Kč byla navržena
k převedení do rezervního fondu a s tím,
včetně předloženého výpočtu hospodaření MŠ Hovězí v roce 2009, souhlasili
všichni přítomní členové zastupitelstva.
Rozšířený 8. bod programu jednání
obšírně rozvedl starosta obce, p. Antonín
Koňařík. Jednání se týkalo stavby
Cyklostezka Bečva, kterou realizuje
Sdružení Valašsko – Horní Vsacko.
Vzhledem k tomu, že toto sdružení obdrželo dotaci z ROP 107 mil Kč a ze
SFDI částku 24 mil Kč, je třeba doplnit
příspěvek jednotlivých obcí. Ten činí
pro obec Hovězí částka 1.530.712,- Kč
a jeho poskytnutí je předmětem
Smlouvy o poskytnutí účelově vázané
dotace z rozpočtu obce Hovězí. Tato
smlouva bude uzavřena mezi Obcí
Hovězí a Sdružením Valašsko – Horní
Vsacko, se sídlem Radniční náměstí 42,
Karolinka. Znění této smlouvy všichni
členové ZO schválili. Kvůli tomu, že
stavba musí být v průběhu financována
ze zdrojů investora, byla jedním z bodů
k výběrovému řízení na dodavatele
stavby podmínka, že dodavatel ponese
břímě realizačních nákladů po dobu,
než bude vyřízena žádost o dílčí proplacení dotace. Tyto dílčí splátky budou celkem 4, každá ve výši 40 mil
Kč, proto požaduje dodavatelská firma
věřitelské záruky. Z tohoto důvodu bylo na program zařazeno projednání
Smlouvy o převzetí ručitelského závazku mezi smluvními stranami
POZIMOS, a.s., se sídlem K Pasekám
3663, Zlín, jako věřitelem a Sdružením
Valašsko – Horní Vsacko se sídlem
Radniční náměstí 42, Karolinka, jako
dlužník a Obcí Hovězí, jako ručitel.
Výše ručení naší obce bude do částky
1.937.270,- Kč. I tuto smlouvu všichni
Hovězský zpravodaj
informace z obce _ zápis ze zasedání obce _ literární soutěž _ zápis ze zasedání obce _ informace z obce
členové ZO schválili, po drobných formálních připomínkách člena ZO,
Mgr. Aleše Gnidy. Dále vzali přítomní
členové ZO na vědomí znění Smlouvy
o půjčce, která bude uzavřena mezi firmou POZIMOS, a.s., jako věřitelem
na jedné straně a Sdružením Valašsko Horní Vsacko, jako dlužníkem na straně druhé. Zde se jedná o poskytnutí
půjčky dodavatelem stavby investorovi
do doby, než dojde k proplacení žádosti
o dotaci z Regionálního operačního
programu a Státního fondu dopravní infrastruktury.
Dalším pracovním bodem programu
18. zasedání ZO bylo projednání
a schválení Smlouvy č. O/0181/2010/
DOP o poskytnutí finančního prostředku za účelem zajištění dopravní infrastruktury na území Zlínského kraje.
Jedná se o finanční příspěvek jednotlivých obcí na veřejnou autobusovou linkovou dopravu. Pro letošní rok činí výše příspěvku 70,- Kč / 1 obyvatele obce,
celkem 166.180,- Kč. Smlouva je uzavřena mezi Zlínským krajem, se sídlem
Zlín, třída Tomáše Bati 21, zastoupeným hejtmanem kraje, MVDr. Stanislavem Mišákem a Obcí Hovězí, se
sídlem č.p. 2, Hovězí, zastoupenou starostou obce, Antonínem Koňaříkem.
K plnění této příspěvkové povinnosti se
kladně staví všechny obce Zlínského
kraje, jak uvedl starosta naší obce.
Následným hlasováním se pro znění
smlouvy kladně vyjádřilo všech 14 členů ZO.
Obec Hovězí, jako vlastník akcií vodohospodářského majetku společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., musí ustanovit delegáta na jednání Valné
hromady této společnosti, která se bude
konat 3.6. 2010 ve Vsetíně. Členové zastupitelstva schválili návrh rady obce,
vyslat jako delegáta za naši obec místostarostu obce, ing. Josefa Zvěřinu.
Jako náhradník byl schválen člen ZO
Hovězí, p. Miroslav Chmela.
Posledním pracovním bodem programu bylo projednání záměru obce ve věcech odkupu a odprodeje nemovitostí.
Na minulém jednání vyslovili členové
ZO nesouhlas s cenou odprodeje obecního pozemku na Bradově. Starosta obce byl pověřen k opětovnému projednání s žadatelem, který po zdlouhavém
jednání souhlasil s navrženou cenou.
Další změna vlastnických práv proběhla po vzájemné dohodě s majiteli dotčených pozemků v lokalitě Hořansko.
a) odprodej nemovitostí :
- p. Zdeňku Mudrákovi, p.č. 16046/10
– orná půda, o výměře 469 m2, dle geometrického plánu č. 1291-8601/2009,
kupní cena činí 56.280,- Kč
- manželům Slováčkovým, p.č. 205/2
– ostatní plocha, o výměře 220 m2, dle
geometrického plánu č. 1282-299/2009,
kupní cena činí 11.000,- Kč
b) odkup nemovitosti :
- od manželů Slováčkových, část p.č.
203/2 – díl a) o výměře 1 m2, část p.č.
206/1 – díl c) o výměře 2 m2 a část p.č.
203/2 díl d) o výměře 7 m2, kupní cena
500,- Kč, vše dle geometrického plánku
č. 1282-299/2009.
S návrhy změn vlastnických práv
k výše uvedeným pozemkům souhlasili
všichni přítomní členové ZO.
Projednáním záměru obce ve věcech odprodeje a odkupu nemovitostí
skončila pracovní část programu jednání a starosta obce otevřel diskusi.
Do té se jako první přihlásila ředitelka
MŠ Hovězí, p. Hana Dohnalová. Ta
podala informace o zápisu do školky,
který probíhá průběžně od ledna
do konce dubna kalendářního roku,
dále připomenula přijímací kritéria, ta
zůstávají stejná jako doposud.
Mgr. Aleš Gnida se zeptal na úklid posypového materiálu po zimní údržbě,
tato záležitost je dlouhodobě řešena
činností pracovníků na veřejněprospěšné práce a svépomocí občanů.
Mgr. Jiří Pokorný upozornil na včasné
vyhlášení termínu jarního svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Termín konání byl po dohodě
s Technickými službami Vsetín stanoven na 14. – 15.4. 2010. Jako další si
vzal slovo p. Antonín Koňařík, starosta obce, který informoval o podaných
žádostech o dotaci na opravu návsi
a dostavbu podkroví OÚ, včetně vybudování výtahu. Tyto žádosti byly podány v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Dále
byly zahájeny práce na novém územním plánu obce, jehož zpracování je
zabezpečováno Institutem regionálních informací s.r.o., Brno, v rámci dotačního titulu IOP. Vzhledem k podanému oznámení o ukončení funkce
ředitele zdejší ZŠ, Mgr. Karla
Potockého, k 1.8. 2010 kvůli odchodu
do starobního důchodu, oznámil starosta obce vyhlášení konkurzního řízení na obsazení tohoto postu. S tím
souvisí i jmenování sedmičlenné výběrové komise, jejíž složení schválí rada
obce na svém nejbližším jednání.
O výjezdu SDH Hovězí k požáru v lokalitě Suška v blízkosti obecních lesů
informoval Zdeněk Líňa, který poděkoval vedení zemědělského družstva
za pomoc při zásahu. Požár byl na velmi těžce dostupném místě a díky pomoci těžkého traktoru se hasící technika dostala k ohnisku včas a bylo
zabráněno jeho rozšíření do dalšího
porostu a následným větším škodám.
Poté do diskuse již neměl nikdo další
příspěvek, a proto předal starosta obce,
p. Antonín Koňařík, slovo členu návrhové komise ing. Ladislavu Kašparovi,
který nahlas přečetl usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Hovězí.
Závěrem starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál příjemné
prožití velikonočních svátků.
Zapsal
ing. Josef Zvěřina
V e ř ejná knihovna v H ov ě zí
v y hlašuje pro žák y Z Š H ov ě zí
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
I. stupeň – libovolné téma
II. stupeň – Moje vesnice
Uzávěrka soutěže je 15. května 2010.
Po vyhodnocení soutěže budou soutěžící příspěvky oceněny a postupně vytištěny v Hovězském zpravodaji.
Příspěvek může být napsán v jakémkoliv stylu (báseň, povídka, kritika, vypravování atd.)
-3-
Hovězský zpravodaj
_ velikonoční výstava _ velikonoční výstava _ velikonoční výstava _ velikonoční výstava _
VELIKONOČNÍ výstava
Velikonoční výstava a předvádění lidových tvůrců, to je každoročně zahájení jara v naší obci. Výstavu tentokrát zdobily kraslice z hornovsackého regionu a jarní
inspirace paní Walterové ze Vsetína. Ve vestibulu bylo možné zhlédnout zdobení
kraslic, velikonočních dekorací, pan místostarosta ing. J. Zvěřina pletl tatary. Náladu
dotvořila místní dechovka a děti z Jalovečku, které vynesly „Mařenu“ a zazpívaly
s cimbálovkou. JK
-4-
Hovězský zpravodaj
kino _ společenská kronika _ inzerce kino _ společenská kronika _ inzerce kino _ společenská kronika
Jubilanti v dubnu
Drozdová Jiřina
75 let
Hořansko 123
Kovařík Antonín
75 let
Hovízky 399
Putalová Marie
75 let
Střed
102
Jurčík Ladislav
75 let
Hořansko 128
Chmela František
80 let
Stříbrník 223
Přejeme vše nejlepší do dalších let milým jubilantům.
2. května 2010 ve 20.00 hodin
NEBE, PEKLO …. ZEM
Drama Slovenska, 95 min., mládeži přístupno od 15 let.
- Nový příběh pro ženy se Zuzanou Kanócz v hlavní roli.
Můžete se také těšit na Jiřího Korna, Ivana Martinku,
Dagmar Bláhovo a další.
Vstupné: 40,- Kč
Úmrtí
Tkadlecová Zdeňka
82 let
Hořansko 144
Mikeš Josef
66 let
Kaštýl 563
Sklář Jan
18 let
Kaštýl
8
Chrástecká Antonie
73 let
Kaštýl 516
Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast.
9. května 2010 v 17.00 hodin
DEŠŤOVÁ VÍLA
Pohádka ČR, 96 min., mládeži přístupno.
- Klasická romantická pohádka o dobru a zlu.
Vstupné: 40,- Kč
23. května 2010 ve 20.00 hodin
VLKODLAK
Horor USA, 102 min., české titulky, mlád. přístupno od 15 let.
- Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá.
Vstupné: 40,- Kč
16. května 2010 ve 20.00 hodin
PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
Fantasy film USA, 118 min., český dabing, mládeži přístupno.
- Percy Jackson je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže,
jestli je také hrdina.
Vstupné: 40,- Kč
Změna programu vyhrazena!
Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese:
http://obec-hovezi.cz
30. května 2010 ve 20.00 hodin
PEVNÉ POUTO
Drama USA, 135 min., české tit., mlád. přístupno od 12 let.
- Příběh o životě a o tom, co následovalo po něm.
Vstupné: 40,- Kč
OZNAMUJEME DIVÁKŮM, ŽE OD MĚSÍCE
KVĚTNA ZAČÍNÁME PROMÍTAT OD 20.00 HODIN!
KOSMETIKA, NEHTOVÉ STUDIO A ORIFLAME
NOVĚ
OTEVŘENO
V
HOVĚZÍ
čp.
ORIFLAME
Otevřeno:
Po
13.00 – 17.00
Dle domluvy 603 257 916
KOSMETIKA
Otevřeno:
Po, Út 8.00 – 13.00
St
13.00 – 18.00
Čt, Pá dle domluvy
Tel.: 775 273 239
NEHTOVÉ
STUDIO
Otevřeno:
Dle domluvy 605 118 399
-5-
1,
NAD
POŠTOU
Hovězský zpravodaj
_ kulturní akce _ pozvánky _ kulturní akce _ pozvánky _ kulturní akce _ pozvánky _ kulturní akce _
-6-
Hovězský zpravodaj
mistrovství ČR v lukostřelbě _ sport _ mistrovství ČR v lukostřelbě _ sport _ mistrovství ČR v lukostřelbě
20. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
DOROSTU V HALOVÉ LUKOSTŘELBĚ 2010
V letošním roce se jaro nijakým závratným způsobem nepřibližovalo, ale sportovcům se naopak rychle přiblížil konec halových soutěží. Výjimkou není ani lukostřelba, která
má v naší obci celkem solidní základnu a odpovídající zázemí. Letošní vrchol halové sezóny pro dorostenecké kategorie se odehrál ve sportovní hale města Kostelec na Hané
v olomouckém kraji. Jubilejní 20. MČR dorostu 2010 přivítalo rekordní množství mladých lukostřeleckých nadějí,
účast vystoupala na celkový počet 95 závodníků. K tomu
výrazně přispěla i změna pravidel, kterou odsouhlasila mezinárodní lukostřelecká federace FITA na svém zasedání
při MS dospělých v Jižní Korei 2009. Zde byla upravena věková hranice pro mládežnické kategorie. Nyní je věkový limit pro mladší dorost (kadeti a kadetky) 15 – 17 let, starší
dorost (junioři a juniorky) má 18 – 20 let. Tato změna byla
vedena snahou oddálit brzký přechod mezi dospělé, v níž
na mezinárodní úrovni jsou obrovské výkonnostní rozdíly.
Mezi nejlepší patří tradičně Jihokorejci, Američani, Italové,
Ukrajinci a překvapivě Poláci.
Halové závody se v minulosti střílely na vzdálenost 25
a 18 m jako kombinované závody, dnes jsou vesměs všechny závody pořádány pouze jako soutěže H 18. Pro dospělé
a dorost jsou vyčleněny tzv. trojité redukované terče s bodovou hodnotou 10,9,8,7,6 bodů, oproti terčům pro mládež
a venkovní lukostřelbu, kde je povinná 10 bodová barevná
stupnice. Terče pro halovou lukostřelbu mají průměr 20 cm,
závodník musí v časovém limitu 120 s vystřelit do každého ze tří svisle umístěných redukovaných terčů jeden šíp.
Halovou sestavu H 18 tvoří vystřelení celkem 60 šípů
ve dvou seriích po deseti sadách, v nichž závodník vystřelí
v předepsaném časovém limitu tři šípy. Maximální počet
dosažených bodů je tedy 600, národní rekord ČR činí 588
bodů a byl dosažen v roce 1996. Podle druhu závodu následuje buď zápis do tabulky dlouhodobých soutěží v každé
sezóně, kde se hodnotí v daném roce průměr ze 3 nejlepších výsledků do poháru Českého lukostřeleckého svazu,
nebo následuje tzv. eliminace. Závody Mistrovství ČR využívají druhého modelu porovnání výkonnosti účastníků,
což přináší mnoho atraktivity, radosti, nervů ale i slz zklamání. V eliminaci se vytvoří vyřazovací ,,pavouk“ podle
dosažených výsledků kvalifikace, kterou podle závodu H
18 odstřílejí účastníci závodu. Vyřazovacím způsobem se
postupuje až do finále, následuje souboj o třetí a čtvrté
místo.
Do Kostelce na Hané se letos vydalo 5 závodníků hájících
barvy Sportovního klubu policie Vsetín. Člen národní reprezentace ČR v juniorech, Ondřej Meluzín, kvůli zranění jel
na závod pouze jako nestřílející kapitán družstva kadetů.
V kategorii kadetů soutěžili Ondra Kovář, Dominik Vrážel,
Štěpán Zvěřina a Karolína Matochová. V juniorech si svoji
účast vybojoval Jakub Čunek. V sobotu 13.3. 2010 byl závod
zahájený tréninkem mladšího dorostu a juniorek. Po kontrole
nářadí a ukončení tréninkových sad, následoval kvalifikační
závod. Kvůli vysoké účasti závodníků se muselo střílet střídavě na dvě řady (pozn. pro vysvětlení – na jedné terčovnici
jsou celkem 4 terče a v jedné řadě mohou střílet pouze dva
závodníci na jednu terčovnici). V kvalifikaci se dařilo střídavě. V kadetech obsadil Dominik Vrážel deváté místo,
Ondra Kovář místo třinácté a Štěpán Zvěřina až sedmnácté místo. Do eliminace postoupili pouze dva prvně jmenovaní, protože kvůli časovým návaznostem postupovalo
pouze 16 kadetů, Štěpánovi postup mezi nejlepší unikl
o pouhý 1 bod. V kategorii kadetek překvapila 2. místem, věkem sice stále starší žákyně, Karolína Matochová, která si
výkonem 515 bodů důrazně řekla o roli favorita mezi mnohem zkušenějšími děvčaty. Odpoledne ve 13.00 hodin zahájili svůj závod junioři. V této početně nejvíce obsazené kategorii se do dvaatřicítky postupujících vešel na 27 místě
i Jakub Čunek. Podle soutěžního řádu byla kvalifikace ukončením 1. soutěžního dne. Dosažené výsledky se staly tak nedílným podkladem i pro soutěž družstev, kdy výsledky
-7-
Hovězský zpravodaj
mistrovství ČR v lukostřelbě _ sport _ mistrovství ČR v lukostřelbě _ sport _ mistrovství ČR v lukostřelbě
Ondry, Dominika a Štěpána vynesly v jejich kategorii postupové 3 místo.
V neděli ráno dle rozpisu závodu byly zahájeny eliminační
souboje kadetů. Naši se vedli zdatně. Dominik V. o postup
mezi nejlepších 8 nedal šanci svému soupeři z ostravského
oddílu, kterého porazil rozdílem třídy. Ve čtvrtfinále však
narazil na pozdějšího mistra ČR, Miroslava Hudce z TJ OP
Prostějov kterému podlehl v bodovém součtu 102 : 112
(pozn. - max. počet v eliminaci je 120 bodů ). Dosaženým
výsledkem obsadil Dominik celkově 6. místo. Ondrovi K. se
v osmifinále postavil do cesty zkušený Jiří Baričák z TJ LK
Mariánské Hory Ostrava, bronzový z MČR 2009 v Plzni.
Jejich souboj byl vyrovnaný do posledního eliminačního 12
šípu a skončil 104 – 104. Následoval rozstřel po 1 šípu. Oba
borci trefili shodně žlutou devítku, museli tak dále pokračovat dalším výstřelem. Tentokrát trefil Ondra ,, pouze ,, osmičku, zatímco ostravský závodník opět devítku (pozn. – pokud by nerozhodl druhý rozstřel, rozhodne o vítězi 3 šíp
a pokud by oba střelci dosáhli opět stejné bodové hodnoty,
vítězí ten jehož vnitřní kraj šípu má menší vzdálenost v mm
od absolutního středu terče). I přes prohru o postup mezi nejlepších osm dosáhl Ondra, který je letos prvním rokem mezi
kadety, na výborné 9 místo v celkovém pořadí.
Pravidla rozstřelu si zcela určitě bude pamatovat naše nejmladší závodnice, třináctiletá Karolína Matochová. V souboji o postup mezi nejlepší čtyři závodnice v kadetkách dospěla proti soupeřce ze Startu Praha opět do rozstřelu.
Po předcházejícím suverénním postupu z 16 nejlepších děvčat, své nyní zřejmě sehrály nervy. Dokonale technicky provedený výstřel, čistý střed ve žluté desítce, bohužel ne v prostředním ze 3 terčů, nýbrž ve spodním. Šíp soupeřky jen
těsně ,, olíznul ,, nejnižší bodovou hodnotu šestky, ale toho
správného prostředního terče. To vše je ale sport, vždy musí
být někdo vítěz a někdo poražený a takové věci se stávají
i na mnohem vyšších úrovních závodů, nejen v lukostřelbě. Nicméně konečné páté místo je pro Karolínu vynikajícím
úspěchem. V kategorii juniorů obsadil Jakub Čunek konečné
22 místo. Nad jeho síly mezi postup mezi nejlepších 16, byl
člen národní reprezentace ČR v juniorech František Hajduk
z TJ OP Prostějov.
Když bylo rozhodnuto o titulech mistrů ČR v jednotlivcích, připravili pořadatelé halu pro soutěž družstev. Tyto souboje jsou velice zajímavé. Často se stává, že i když je součástí družstva nejlepší ze soutěže jednotlivců, není to záruka
odpovídajícího výsledku. Družstvo tvoří vždy 3 střelci a kapitán. Ten usměrňuje pohyb členů na střelecké čáře, neboť
např. brzké vstoupení do vymezených prostorů trestají rozhodčí žlutou kartou, případně následnou diskvalifikací při
opakování některého prohřešku. Každý člen družstva musí
vystřelit v jedné sérii 2 šípy do 2 terčů z šesti na terčovnici
v pořadí, které si předem vzájemně odsouhlasí. Všichni 3 závodníci mají na celkem 6 šípů časový limit 120 s. Naši kadeti v Kostelci na Hané měli velice blízko k medaili nejvyšší,
ale v semifinále prohráli s družstvem TJ LK Mariánské Hory
Ostrava. Velkou roli sehrála opět nervozita a přemíra odpovědnosti. Vše si však družstvo mladších dorostenců ve složení Ondra Kovář, Dominik Vrážel a Štěpán Zvěřina, vynahradilo v souboji o bronzové medaile. S přehledem porazili
svého soupeře z 1. LK 1935 Plzeň. Skutečnost že jsou všichni členové bronzového týmu na mistrovském závodu, mladíci
z Hovězí, nás musí o to více těšit.
Přejme jim tedy do nadcházející venkovní sezóny hodně zásahů do žlutého a další výborné výsledky ve sportu, který si oblíbili. Ing. Josef Zvěřina
Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R.
Cena 5 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: 571 445 088, fax: 571 445 011, e-mail: [email protected], www.obec-hovezi.cz.

Podobné dokumenty