Podnikový právník 2009

Komentáře

Transkript

Podnikový právník 2009
Podnikový právník 2009
Dne 16. 4. 2009 proběhla v přednáškovém sále Pražské energetiky každoroční
konference s názvem Podnikový právník 2009, jejímž generálním sponzorem byla pro
letošní rok advokátní kancelář Weinhold Legal.
Po počátečním přivítání a úvodním slovu předsedkyně UPP ČR o. s., JUDr. Marie
Brejchové, LL.M., zahájila blok přednášek Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. vedoucí
katedry obchodního práva a členka vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy, s
předáškou zabývající se aktuálními problémy právní úpravy společnosti s ručením
omezením.
Následující přednáška na téma Spotřebitelské úvěry – aktuálně v EU, byla
vyhrazena zahraničnímu hostu – Iwoně Mirosz, viceprezidentce ECLA (Eurpean Company
Lawyers Assotiation) a dopolední blok přednášek následně uzavřel JUDr. Karel Wawerka,
notář, který přítomné informoval o vývoji a změnách v notářské praxi po posledních
novelách notářského řádu a o.s.ř.
Odpolední duo přednášek zahájil tradiční partner UPP ČR o. s. z řad akademické
obce, JUDr. Radim Polčák, Ph.D., odborný asistent katedry právní teorie Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, svým příspěvkem věnujícím se nové právní úpravě
elektronického doručování v občanském soudním řízení.
Závěrečnou přednášku zabývající se možnostmi volby práva v ryze domácích
vztazích přednesl JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D., advokát Weinhold Legal, generálního
sponzora konference.
Závěrečná diskuse a následná debata po skončení konference potvrdily aktuálnost
přednášených témat a potřebnost podobných akcí a jejich přínos pro praxi podnikových
právníků.
Po skončení konference a krátké přestávce následoval řádný sněm Unie
podnikových právníků ČR o. s., tentokráte jubilejní X., v jehož průběhu byly schváleny
nové stanovy unie a zvoleny orgány UPP ČR o. s.
Prezidentem UPP ČR o. s., byla zvolena JUDr. Marie Brejchová, LL.M., vedoucí
sekce právní Pražská energetika, a. s.
Členy Rady UPP ČR o. s., byli zvoleni:
JUDr. Alois Dvořák, JUDr. Antonín Havlík, JUDr. Jitka Hlaváčková, JUDr. Helena
Hrabánková, Mgr. Ondřej Běhal, JUDr. Marián Čura, JUDr. Stanislav Kabele, Mgr. David
Matějka, Mgr. Ondřej Adam Pešek, JUDr. Libor Široký, JUDr. Denisa Bellinger, Mgr. Martin
Šourek, JUDr. Hana Graclová, JUDr. Hana Peleščáková, JUDr. Zora Pelikánová, Mgr.
David Kavan, JUDr. Juraj Szabo, a Mgr. Ing. Petr Šmelhaus.
Revizory účtů UPP ČR, o. s., byli zvoleni JUDr. Miroslava Rybová a JUDr. Tomáš
Boháček.
Blahopřejeme!

Podobné dokumenty

podnikov ý pr á vn í k 2 0 0 9

podnikov ý pr á vn í k 2 0 0 9 vč. ochrany jejích věřitelů - Prof. doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc., vedoucí katedry obchodního práva a členka vědecké rady Pr.F. Univerzity Karlovy

Více