Z lednových jednání rady a zastupitelstva

Komentáře

Transkript

Z lednových jednání rady a zastupitelstva
strana 02
strana 03
strana 07
rekonstrukce nemocnice
zápisy do zš
slavnosti piva
strana I–IV
příloha: most přes nádraží
02
únor 2008
tištěno na recyklovaném papíru
www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora Vodné a stočné
v roce 2008
zdarma
Projekty a granty
v lednu
Prvním občánkem je Andrea
Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o., oznamuje, že ceny vodného a stočného
ve městech sdružených ve Vodárenské
společnosti Táborsko (Tábor, Sezimovo
Ústí, Planá nad Lužnicí) se s účinností
od 1. ledna 2008 mění takto:
• vodné: 32,30 Kč bez DPH
• stočné: 22,50 Kč bez DPH
Ing. Milan Míka, ředitel VST, s. r. o.
V minulém roce město
podalo čtyři granty do
tzv. norských fondů.
I přes velmi malý objem
prostředků, který byl
k dispozici, jsme uspěli na 50 %.
Získali jsme 333 tis. Kč na opravu
kapličky U Dobré vody v Klokotech
a 540 tis. na opravu střešní krytiny na
památkově chráněném objektu č. p. 302 na Starém městě. Uvedené částky
představují 85 % celkové potřeby na
opravy. Naopak pro nedostatek prostředků byla zamítnuta modernizace
zahrady MŠ Měšice a modernizace MŠ Kollárova.
V lednu jsme podali projekt „Obnova
rybníka Jordánu“ v celkové výši 423 mil. a regeneraci Husova parku za 5 mil. Kč do operačního programu Životní prostředí. V případě úspěchu by dotace
činila 90 % uvedených částek.
Karel Hotový
vedoucí odboru investic
a strukturálních fondů
Kalendář akcí
pro děti
Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu ve spolupráci s Městskou
knihovnou Tábor připravuje kalendář
kulturních, sportovních, zábavných
a soutěžních akcí pro děti. Vyzýváme
všechny pořadatele, aby nejpozději
do 11. února zaslali veškeré informace o pořádání akcí pro děti (včetně
názvu akce, termínu, místa konání
a pořadatele) na e-mail: [email protected] mu.tabor.cz (tel.: 381 486 230). (lh)
První občánek města Tábora roku 2008. Andrea Rohová z Měšic se narodila
2. ledna v Nemocnici Tábor. Vážila 3,07 kg a měřila 48 cm.
Z lednových jednání rady a zastupitelstva
§ §
Rada města se sešla na
své schůzi již 7. ledna a zasedala rovněž
21. ledna. Své jednání
mělo i zastupitelstvo,
a to 28. ledna.
Rada doporučila zastupitelstvu
schválit „Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách Tábora“,
a proto byl tento bod na programu
i tohoto orgánu města.
Město Tábor podá žádost o dotaci
na regeneraci Husova parku. Půjde
zejména o kácení odumírajících stromů a novou výsadbu. Vše na zákla- dě dendrologického průzkumu. Bude
zpracován generel územního systému
ekologické stability pro celé správní
území ORP Tábor. Tento dokument je
důležitý jako podklad pro územní plán
a další činnosti v krajině.
Město podá žádost o dotaci z krajského programu podpory práce s dětmi a mládeží na pořízení sady materiálů pro environmentální výchovu dětí
pod názvem „Znáte vílu Vodánku?“.
(Bude se jednat o 1500 sad pro 46 tříd
mateřských škol a 16 tříd škol základních.) Do stejného programu bude
podáno sedm různých žádostí pro
projekty jednotlivých škol. Dofinancování těchto projektů půjde z prostředků města Tábora.
Na základě výběrového řízení
bude odtahy pro město v letech 2008
a 2009 zajišťovat firma Stejskal Unicar
z Dražic, a to za shodných podmínek
jako doposud.
Do tzv. norských fondů budou
podány žádosti o dotaci na 5. a 6. eta- pu parku U Popraviště, výměnu
všech oken v budově zemědělské ško-
Dole/Francie
Škofja Loka/Slovinsko
ly a nátěr přední a bočních fasád této
budovy. Žádost z krajského příspěvkového programu bude podána na
tradiční pěveckou soutěž Jihočeský
zvonek a výstavy lidových tradic, tedy
na velikonoční a vánoční výstavu.
Byla schválena cena tepla a TUV pro
konečného spotřebitele pro rok 2007 ve výši 530 Kč/GJ bez DPH. Oproti
roku 2006 je to nárůst o 22 Kč.
Dlouhá diskuse proběhla ohledně připravovaných investičních akcí
v Budějovické ulici. Prozatím nebylo
rozhodnuto o využití volného dvoumetrového profilu. Nabízí se cyklostezka, zeleň i jiné městotvorné funkce.
Projektová dokumentace bude nadále
konzultována odborem dopravy s projektanty a se zástupci kraje. Doporučena je možnost odbočení ze Soběslavské
do Chýnovské ulice směrem do centra
Kostnice/Německo
města. Rada souhlasila s uspořádáním jízdních a preferenčních pruhů
v Budějovické ulici.
Pokračovat se bude v přípravě projektových podkladů i s vedením průchodů pro pěší a cyklisty v prostoru
Černých mostů.
Bude vypsáno výběrové řízení na
dodavatele architektonické studie na
řešení parteru náměstí Františka Křižíka v souvislosti s výstavbou kruhové
křižovatky.
Schválena byla cesní smlouva na
„Přemostění nádraží ČD v Táboře“.
Znamená to převzetí investorství
a všech smluv z města Tábora na Správu železniční dopravní cesty. Hodnota
díla je zhruba 165 mil. Kč a znamená to
úsporu této částky z rozpočtu města.
Lubomír Šrámek
tajemník
Orinda/USA
Wels/Rakousko
partnerská města:
TÁBOR:
Entente Florale 2007 – stříbro
•
Olympiáda mládeže 2009 •
MS cyklokros 2010
strana 02
únor 2008
zápisy do zš; mapový server
Zasedání
zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
se koná v pondělí 10. března 2008
od 15 hodin
v zasedací místnosti číslo 410,
v budově bývalé Tabačky.
Jednání je veřejné.
Úřední hodiny
městského úřadu
Žižkovo nám. 2 • 390 15 TÁBOR
• vedení města
• kancelář starosty
• odbor vnitřních věcí
• odbor financí
• odbor rozvoje
• stavební úřad
Žižkovo nám. 30
(vstup přes č. p. 2)
• odbor správy majetku města
Žižkovo nám. 11 • 390 15 TÁBOR
• odbor kultury a cestovního ruchu
• odbor školství, mládeže a tělovýchovy
• odbor dopravy
• odbor investic
• městská policie
Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR
• tajemník
• odbor životního prostředí
• živnostenský odbor
• odbor dopravně správních agend
• odbor sociálních věcí
Úřední hodiny jsou jednotné
pro všechny odbory:
pondělí 8.00–17.00 hodin
úterý 13.00–15.00 hodin
středa 8.00–17.00 hodin
čtvrtek 13.00–15.00 hodin
pátek 8.00–11.30 hodin
telefony:
spojovatelka: 381 486 111
provolba: 381 486 xxx
fax: 381 486 100
e-mail:
[email protected]
www.tabor.cz
Informace pro čtenáře:
V NTR jednotlivé odbory městského
úřadu prezentujeme piktogramy
v záhlaví článků.
Sběrné dvory
Sběrný dvůr Klokoty,
Kpt. Jaroše 2418
– areál spol. Rumpold, s. r. o.
Sběrný dvůr SNL,
Bukurešťská ul. – bývalý výměník
Otevírací doba
pro oba sběrné dvory
v roce 2008:
pondělí–pátek:
od 15.00 do 18.00 hodin
sobota:
od 8.00 do 12.00 hodin
Zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných
městem Táborem pro školní rok 2008/2009
Město Tábor, odbor
školství, mládeže a tělovýchovy, po dohodě
s řediteli jednotlivých
základních škol zřizovaných městem Táborem oznamuje rodičovské veřejnosti, že zápis do
prvních tříd pro školní rok 2008/2009
proběhne v následujících školách a termínech:
• ve čtvrtek 14. února
od 14.00 do 17.00 hodin
a v pátek 15. února
od 14.00 do 17.00 hodin
– ZŠ Tábor, Zborovská 2696
– ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570
– ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732
– ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše
z Husi 45
• ve čtvrtek 14. února
od 14.00 do 17.00 hodin
– ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice,
Průběžná 116
– ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64
Upozorňujeme rodiče na platnost
obecně závazné vyhlášky města Tábora č. 08/2005 (zveřejněná na internetových stránkách města: www.tabor.cz), která stanovuje školské obvody základních škol zřizovaných městem
Táborem (spádové školy). Podle této
vyhlášky (v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání) je ředitel spádové
školy povinen přednostně přijmout
žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše
povoleného počtu žáků uvedeného ve
školském rejstříku). Tímto opatřením
není dotčeno právo rodičů vybrat si
pro své dítě školu jinou než spádovou.
Bližší informace rodiče získají přímo v ředitelstvích základních škol.
Radomír Kouba
vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy
Dopravní omezení při stavbě koridoru Platební terminál
Od února mají občané možnost platit své
závazky vůči městu na
jeho pokladnách plateb- ními kartami. Platební
terminály byly instalovány na hlavních pokladnách v budově č. p. 3 na
Žižkově náměstí a budově č. p. 2938 na
Husově náměstí (Tabačka). Kartami je
možné platit všechny druhy poplatků,
pokuty ale i koupě a služby. Přenosný
platební terminál bude mít k dispozici
také městská policie, takže případnou
pokutu bude možné zaplatit na místě
řešení přestupku. Přijímání platebních
karet jistě přispěje k většímu komfortu občanů i ostatních plátců, neboť se
jedná o maximálně bezpečný, rychlý a transparentní způsob úhrady závaz- ků vůči městu. (dd)
Městský úřad Tábor,
odbor dopravy, povolil firmě OHL ŽS, a. s. z důvodu budování nosné
konstrukce mostu ČD
částečnou uzavírku silnice číslo II/137
v úseku před křižovatkou ulic Budějovická x Chýnovská x Soběslavská
v Táboře (pod Černými mosty). Při
této uzavírce došlo k zúžení komunikace na sedm metrů mezi podpěrnými
věžemi pro výstavbu mostního tělesa 1. traťové koleje stavby IV. železničního koridoru – potrvá do 24.00 hodin
30. dubna.
Další informace o uzavírkách táborských komunikací naleznete na webových stránkách města v sekci doprava.
Erazim Troch
vedoucí odboru dopravy
Co lze nalézt na mapovém serveru města Tábora?
Společným úsilím pracovníků odboru územního rozvoje, odděle- ní výpočetní techniky městského úřadu a také zásluhou firem T-MAPY, spol. s r. o., a Anect, a. s., se nedávno podařilo
zprovoznit geografický informační
systém (GIS) v rozsahu působnosti
Tábora – obce s rozšířenou působností. Mapový server naleznete na adrese:
http://gis.mu.tabor.cz.
Protože ke každému novému výrobku má být přiložen návod, odkazujeme
na něj i my.
Dříve, než se pustíte do prozkoumávání GIS, klikněte do bílého otazníku v zeleném kolečku v pravé části
červené nástrojové a tlačítkové lišty.
Zde naleznete podrobný popis, jak lze
systém ovládat. V návodu se seznámíte
i s ovládáním levého sloupce – seznamu geografických vrstev.
Sada s názvem „Hranice“ vymezuje
hranice obcí a katastrálních území, vše
by mělo být patrné při rozbalení.
Sada „DKM“ obsahuje kromě digitálních katastrálních map (DKM)
a katastrálních map digitalizovaných
(KMD) i rastry katastrálních map.
V místech, kde není k dispozici DKM,
lze využít samostatně ovládanou vrstvu „Rastrová mapa PK“ (rastr mapy
původního pozemkového katastru).
Nejpoužívanější sadou by se měla
stát „Územní identifikace“, kde se zorientujete v ulicích a číslech popisných,
včetně majitelů.
Pozornosti by rozhodně neměla
uniknout sada „Záplavová území“. Ta
je zpracována zatím pouze pro řeku
Lužnici. Po jejím otevření se objeví pět
vrstev. Zatímco vrstvy Q5, Q20, Q100
zobrazují ohrožená území vyznačená
na podkladě výpočtů takzvané pěti-,
dvaceti- a stoleté vody, vrstva Q2002
je skutečným obrazem povodně z roku
2002. Geografická vrstva „Protržená
hráz (Jordán)“ je namodelovaným
katastrofickým scénářem a ukazuje,
k čemu by pravděpodobně mohlo dojít
při protržení Jordánské hráze.
Sada „Městská památková rezervace“ se týká pouze Tábora a jejím rozbalením dojde k ozřejmění hranice
městské památkové rezervace a jejího
ochranného pásma. Tu by měli ocenit dotčení majitelé nemovitostí, kterých se týkají určité povinnosti z toho
vyplývající.
Dále je v levém sloupci samostatná
vrstva „Bloková mapa“. Ta vyplňuje
barevně plochy pozemků podle jejich
charakteru nad lokalitami s digitální
katastrální mapou.
Samostatná geografická vrstva
„ZABAGED-výškopis“ umožňuje k mapě připojit i vrstevnice, avšak
pozor, pouze v určitém měřítku zobrazení.
Sada „Letecké snímky“ je zřejmě
nejatraktivnější. Po jejím otevření
můžete zvolit vrstvu „Ortofoto 2004“
(letecké snímkování celého správního
území s velikostí pixelu 20x20 cm z roku 2004) a dále pouze pro Tábor vrstvu
„Historie Tábor“. Zde jsou k dispozici
černobílé historické snímky s malou
přesností transformování. Zkuste si
např. prohlédnout, kolik drobných
políček bylo v roce 1949 v místě dnešního Pražského sídliště.
V sadě nazvané „Varovný systém“
naleznete na území Tábora sirény
a hlásiče. Šipky by měly směřovat do
vykrývaných prostorů.
Zatím poslední sada „Podzemí“
umožňuje ve čtyřech vrstvách nahlédnout do různých částí podzemí v historickém centru Tábora.
Budete-li potřebovat poradit s ovládáním, můžete kontaktovat Bc. L. Pavlíka (tel.: 381 486 176, e-mail: ladislav.
[email protected]) nebo M. Vrbu
(tel.: 381 486 205, e-mail: michael.
[email protected]). Věříme, že se postupně podaří doplňovat systém o další, pro veřejnost užitečné i zajímavé
sady a že si práci s naším GIS oblíbíte.
Vlastimil Křemen
vedoucí odboru územního rozvoje
únor 2008
strana 03
rekonstrukce nemocnice
Rekonstrukce táborské nemocnice
Začátek ledna lze považovat za další
mezník rozvoje táborského zdravotnictví. Na tento krok jsme všichni velice netrpělivě čekali. Táborská nemocnice má za sebou nelehkou dobu.
Zřizovatelskou roli příspěvkové organizace Okresní nemocnice Tábor plnil
nejprve okresní úřad, pak město Tábor,
aby se po nedlouhé době táborská
nemocnice vrátila pod křídla okresního úřadu. V rámci rušení okresních
úřadů došlo i k poslední majetkové
změně – nemocnice byla převedena
pod Jihočeský kraj, který je nyní 100%
vlastníkem nemocnice. Změny zřizovatele se promítaly vesměs negativně
i do obsazování místa ředitele táborské
nemocnice. Od sametové revoluce se
ve vedení naší nemocnice vystřídalo
šestnáct ředitelů. K 1. lednu 2007 se
stala nemocnice akciovou společností
s názvem Nemocnice Tábor, a. s., a tím
byla nastartována nová cesta.
Historie nemocnice je nerozlučně
spjata se jménem táborského starosty
Václava Soumara. Za doby jeho staro-
stování se podařilo zajistit potřebné
finanční prostředky, a tak v listopadu 1935 mohla být zahájena výstavba
nové táborské okresní nemocnice.
Stavba okresní nemocnice byla zřízena
nákladem táborské okresní samosprávy za vydatné spoluúčasti peněžních
ústavů. Novostavba táborské nemocnice vznikla podle návrhu architekta
Jaroslava Starého v kvalitním funkcionalistickém stylu. Tenkrát byla postavena velmi moderní nemocnice, která
byla řešena jako monoblok s členěním
na části léčebnou a hospodářskou.
Nemocnice byla velmi kvalitně vybavena, měla – a má – dobrý komunikační systém s nadzemními i podzemními
koridory. Západní křídlo chirurgických oborů bylo otevřeno 19. listopadu
1939 a 15. ledna 1940 pak východní
křídlo, tehdy interních oborů.
Další velkou investicí byla stavba
pavilonu interních oborů. Generálním projektantem byl Zdravoprojekt
Praha. Výstavba započala v roce 1976
(stavební povolení bylo vydáno 4. květ-
na 1976) a stavba byla dokončena ro- ku 1982 (kolaudace 13. září 1982).
Celkové náklady stavby činily zhruba 73 mil. Kč.
V té době se uvažovalo o zřízení
nemocnice II. typu pro spádové území
150 tis. obyvatel (okres Tábor a části
sousedících tří okresů).
Rok 2008 je dalším velkým krokem
v jejím rozvoji. V rámci plánované
investice vznikne nová přístavba ke stávajícímu historickému objektu nemocnice pod názvem „Dostavba lůžkového
fondu a emergency“. Novostavba představuje zřízení nového pětilůžkového
anesteziologicko-resuscitačního oddělení, ambulancí chirurgie a ortopedie
včetně zázemí, v prvním patře bude
vybudována nová porodnice se třemi
porodními sály se zázemím a lůžkovou částí, počítá se s vybudováním
dvaadvaceti jedno- a dvoulůžkových
pokojů pro matky včetně dvou pokojů,
kde může se ženou zůstat i její doprovod. Zásadní rekonstrukcí projde
v letním období i blok operačních sálů.
Poslední etapou přestavby bude rekonstrukce východního a západního křídla původních budov nemocnice.
Celkové náklady se pohybují kolem
350 mil. Kč. Financování se předpokládá zčásti z vlastních zdrojů nemocnice, podílet se bude i zřizovatel, tzn. Jihočeský kraj, uvažuje se i s podporou ze státního rozpočtu, a zároveň
se bude žádat o peníze ze zdrojů EU,
z regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad.
Tento krok je významný pro rozvoj moderní zdravotní péče pro nás,
občany táborského regionu. Zahájení
modernizace a rekonstrukce se zdařilo díky pochopení všech orgánů státní správy i samosprávy, a to na všech
úrovních.
Ve čtvrtek 3. ledna byl slavnostně
poklepán základní kámen celé plánované investice. Základní kámen je
vápenec a pochází z lomu Krty u Strakonic.
Ing. Hana Randová
starostka
strana 04
únor 2008
schmalkalden; talent roku; kasárna
Město Schmalkalden
V dnešním díle o spřátelených zahraničních městech se zastavíme v německém městě Schmalkaldenu.
K navázání oficiálních kontaktů do- šlo z podnětu a v režii spolupracujících okresních výborů komunistických stran v Táboře a Schmalkaldenu.
K podpisu partnerské smlouvy ale již
nedošlo, přesto obě města udržují přátelské styky a vzájemně se zúčastňují
městských a historických slavností.
Schmalkalden leží zhruba uprostřed spolkové země Thüringen a má
necelých 18 tisíc obyvatel.
První písemná zmínka o městě
pochází z roku 874. Již v roce 1180
obdrželo městská práva. Roku 1203
bylo město zničeno ve válce. V ro- ce 1319 došlo k založení kláštera
a augustiniánského kostela a z roku 1322 pocházejí písemné důkazy
o výrobě železa a oceli. Ta zažila velký úpadek v období třicetileté války
(v letech 1618–1648).
V dnešní budově radnice proběhlo
první zasedání městské rady již v ro- ce 1419.
Zboží a výrobky ze Schmalkaldenu
proslavily ve středověku město daleko
za hranicemi Německa. Bohatá naleziště, doly a řemesla na zpracování oceli se staly základem pro rozkvět hospodářství. Někdejší bohatství města je
zřetelné i dnes. Pod názvem „schmalkaldenský výrobek“ byly exportovány
malé ocelářské výrobky a nářadí do
celého světa. Svědectvím těchto časů
jsou návštěvníkům přístupné kulturní
památky Nové hutě a důl Finstertal.
Moderní historie poznamenala město především v roce 1945, kdy dva
bombové nálety způsobily velké škody. Přesto dodnes můžeme obdivovat
středověké historické centrum města s charakteristickými hrázděnými
domy. Po válce bylo město přiděleno
k zemi Thüringen a v roce 1952 se stalo okresním městem v kraji Suhl. Od
roku 1981 probíhá sanace starého města pod památkovou ochranou.
V letech 1585–1590 byl vystavěn
zámek Wilhelmsburg, jako lovecké
a letní sídlo hesenského lantkraběte.
Tento renesanční komplex je dnes kulturním centrem města, kde se pořádají
výstavy, varhanní koncerty, přednášky
a významné společenské akce.
Čisté průmyslové obory, jako minerální prameny „Durynský lesní
pramen“, nugátové a marcipánové
speciality „Viba sweets“, místní masné
a uzenářské výrobky a Schmalkaldenský výzkumný ústav nářadí a obrábění
přispívají k věhlasu města a Durynska
i dnes.
Návštěvníci města najdou příjemné ubytování v hotelech i penzionech
v celém městě, v centru funguje turistické infocentrum. Informace lze získat na: www.stadt.schmalkalden.de.
Jiří Řeřicha
kancelář starosty
Slavnostní vyhlášení soutěže Talent roku 2007
Soutěž Talent roku,
která je určena všem
dětem a mládeži ve věku od 10 do 18 let, má
již za sebou svůj jubilejní 10. ročník. Slavnostní vyhlášení
vítězů proběhlo 10. ledna v Divadle
Oskara Nedbala.
Své adepty na vítězství nominovalo
v šesti kategoriích osmnáct základních,
středních a základních uměleckých
škol. Sešlo se dvaašedesát nominací,
z toho čtyři v kategorii humanitní,
jedenáct v kategorii přírodovědně- -technické, dvanáct v kategorii umělecké (zde bylo letos nominováno také
dívčí kvarteto ze ZUŠ v Sezimově Ústí
Flauto dolce), osmnáct v kategorii
sportovní, devět v kategorii všestranné
a pět v kategorii speciální.
V listopadu se sešla hodnotitelská
komise, v níž zasedli zástupci hlavních
sponzorů VSP DATA, a. s., a E.ON
Česká republika, a. s., dále zástupci
města Tábora a odborníci z řad pedagogických pracovníků, a společnými
silami vybrali ty nejlepší. Rozhodování nebylo opravdu jednoduché.
A kdo byli ti nejlepší v jednotlivých
kategoriích?
V kategorii humanitní se umístila
na 1. místě Denisa Straková, 2. příčku obsadily Klára Prchlíková a Lenka
Dvořáková, 3. byl Petr Nekorjak.
V kategorii přírodovědně-technické
získal 1. místo Jiří Mácha, 2. Martina
Vaváčková a 3. Zdeňka Průšová.
V kategorii umělecké byla 1. Marta Palasová, 2. Veronika Volková a 3. místo
obsadila Klára Třicátníková.
Vítězství ve sportovní kategorii
tentokrát patřilo zástupkyni něžného pohlaví. Pomyslné zlato si odnesla
Kateřina Rajmová, stříbro Petra Kanovová a bronz Milan Říha.
Prvenství ve všestranné kategorii
získala Iveta Šelepová, 2. příčku obsadila Markéta Straková a 3. byl Petr
Hudeček.
Ve speciální kategorii, která je určena handicapovaným dětem, se na 1. místě umístila Karolína Zemanová, 2. byla Marie Adámková a 3. mí- sto patří Dušanu Mikovi.
Kromě krásných cen, které získali
nejlepší soutěžící v jednotlivých kategoriích, uděloval také Rotary klub
Tábor svoji cenu, která nese označení
Cena Jiřího Pešky. Tuto cenu určenou
pro mimořádně nadaného studenta
předal letošní prezident Rotary klubu
Tábor Vít Jakšič studentce Gymnázia
Soběslav Lence Dvořákové.
Nezbývá než se těšit na příští ročník
soutěže Talent 2008.
Radomír Kouba
vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy
Výstava „Kasárna jako moderní a nadčasová čtvrť“
Město Tábor se stalo
v roce 2006 vlastníkem
nemovitostí v bývalém vojenském areálu
kasáren „Jana Žižky“
v Táboře. Po rozsáhlé prezentaci záměru převést nemovitosti proběhlo výběrové řízení a v závěru loňského roku
Zastupitelstvo města Tábora schválilo
vítěze výběrového řízení.
Už v zadání výběrového řízení byl
deklarován zcela otevřený přístup
k veřejnosti. Naplněním příslibu informovat občany se stala výstava Kasárna
jako moderní a nadčasová čtvrť, která
byla zahájena 16. ledna v 16.00 hodin
v galerii U Radnice (bývalá Galerie
A. D. 1551 v č. p. 54 v ulici Martínka
Húsky). Úvodního slova se při vernisáži ujala starostka města Ing. Hana
Randová spolu s místostarosty města
Jiřím Bartáčkem a Ing. arch. Martinem
Jirovským, Ph. D. Zástupci firem Mane
Holding, a. s., a AZ Bydlení, s. r. o., blíže představili vítězný návrh. V rámci výstavy se můžete seznámit se zadáním výběrového řízení, hodnotící
tabulkou a především výňatky z nabídek všech sedmi zájemců. Rovněž mů- žete navrhnout název nové čtvrti. Expozice je v galerii U Radnice otevřena
od úterý do soboty od 9.00 do 12.00 ho- din a od 12.30 do 16.30 hodin až do
15. února. Budeme velmi rádi, pokud
výstavu navštívíte. Jiří Bartáček
místostarosta města
únor 2008
strana 05
táborské zajímavosti
TÁBORSKÉ ZAJÍMAVOSTI – SLAVNÉ VILY
Na sklonku minulého roku proběhl
v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích křest knihy Slavné vily Jihočeského kraje, kterou vydala umělecká
agentura Foibos Praha ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem
– územním odborným pracovištěm
a Jihočeským muzeem v Českých
Budějovicích za podpory Jihočeského
kraje a jihočeských měst.
Tábor, město proslulé svou husitskou
minulostí, se během 19. století stával
důležitým průmyslovým a společenským střediskem jižních Čech.
Někteří táborští podnikatelé, právníci a vysocí úředníci začali toužit
po stejných formách reprezentace
a životního stylu jako lidé z vyšších
vrstev ve velkoměstech. Tomu vyšlo
vstříc založení táborského „West
Endu“ čili Podhradí, vilové čtvrti na
svahu mezi středověkou Bechyňskou
bránou a řekou Lužnicí. Podle knihy
historika umění Jindřicha Vybírala
Století dědiců a zakladatelů vypracoval dodatečný regulační plán čtvrti
kolem roku 1902 táborský stavitel
Karel Rudolf, a to s vizí „idylického
zátiší“ pro lidi, kteří se sem budou
každý večer vracet ke svým rodinám
po těžké práci. Zdali už v té chvíli ovlivnila Rudolfův plán anglická
koncepce „garden cities“, o nichž v ro- ce 1914 táborský stavitel vydal brožuru Anglická zahradní města, nelze
považovat za jisté. V každém případě
však podobu nové čtvrti poznamenalo několik pozoruhodných architektonických výkonů, jimž se ostatně
věnuje i naše kniha. Prvním z nich se
stala vila bratří Nováků.
S největší pravděpodobností vilu
navrhl jeden z jejích stavebníků, František Novák, který působil jako architekt a stavitel v Budapešti. Stavebníka
druhého, Františkova bratra Václava,
máme doloženého jako městského
kontrolora v Táboře. V dubnu 1898
požádal František Novák o povolení stavby rodinného domu při nově
založené cestě „v Letohradech“ za
Bechyňskou bránou. Za měsíc je získal a vedením stavby pověřil bratra
Václava. Provedení Novákové zadali
známému místnímu staviteli Františku Klierovi. V červnu příštího roku
byl dům hotov. Bohatě vypravená
architektura vily navozuje dojem
zámku ve stylu severské renesance,
se štíty, vstupním rizalitem, portálem a bosáží na nárožích. V duchu
stylového eklekticismu ze sklonku 19. století se zde však renesanční
styl pojí s gotickým, na nějž upomíná hlavně pevnostní tvar věží na
nárožích. Rovněž motiv ochozu na
krakorcích u největší z věží, nepochybně narážka na věž blízkého hradu Kotnova, a tamtéž i drobný arkýřek podobný sanktuáriu patří spíše
do sféry gotizujícího než renesančního tvarosloví. Honosně u vily působí
i její interiér. Ústřední prostor repre-
Vila bratří Nováků
Autorský tým publikace zavádí
čtenáře do mnoha měst jižních Čech,
které jsou z hlediska dějin architektury vnímány jako oblast rozsáhlých
feudálních sídel, ucelených souborů
měšťanské architektury historických
měst a malebného lidového stavitelství.
Na první pohled se proto může spojení
jižních Čech s vilovou architekturou
zdát poněkud nepatřičné. Přesto lze
při toulkách jihočeskými sídly objevit
pestrou paletu vil upomínajících na
neméně různorodou škálu stavebníků
a jejich architektů. Takovým městem
je i Tábor, který je v knize zastoupen
čtyřmi vilami – vilou bra-tří Nováků
z let 1898–1899 od Františka Nováka,
vilou Maria z roku 1901 od Františka
Bílka, vilou Jana a Antonie Novotných od Theodora Petříka z roku 1914
Vila bratří Nováků – František Novák (?), 1898–1899. Příběnická 695, Tábor
a vilou Jana Chomutovského z roku 1931.
V dnešním vydání NTR vás blíže
seznámíme s jednou z nich. V březnovém čísle vám přiblížíme další slavnou
táborskou vilu – vilu Maria a pozveme
vás na výstavu Slavné vily Jihočeského
kraje, která se bude konat v našem
Ing. arch. Miloš Roháček
městě.
odbor územního rozvoje
zentace majitelů v něm tvoří schodišťová hala, která prochází od přízemí až do podkroví a završuje ji kupole
vynesená na lunetových výsečích.
V obloucích výsečí lze spatřit malby
krajin, nad nimi portrétní medailony, strop haly zdobí štukové zrcadlo,
její prostor osvětluje okno s barevnou
sklomalbou nad hlavním vchodem.
O náročnosti uměleckořemeslného
vybavení haly svědčí i kované zábradlí schodiště s lucernou. Po schodišti
návštěvník vystoupal do prvního patra, do salonu na severní straně domu.
Ze salonu vedlo točité schodiště do
podkroví s pracovnou a pokojem pro
hosty. V jižním traktu představovala
nejreprezentativnější prostor prvního patra veliká jídelna osvětlovaná
trojitým oknem v mělkém arkýři.
V tomto rozmístění nejluxusnějších
místností do vyššího podlaží ještě
doznívá tradice barokního piana
nobile: ve vilách z 19. století se s ním
však setkáváme dosti často. V přízemí domu bychom nalezli pět dalších
pokojů, koupelnu, kuchyň a pokoj
služky, do všech těchto prostor se
vstupovalo z chodby za schodišťovou
halou. V prvním patře se půdorys
opakoval, ubyl však počet pokojů.
Do sklepa stavebníci umístili vinný
sklípek, lednici, prádelnu s výtahem
a byt domovníka, vycházelo se z něj
do zahradní lodžie. V původní podobě se zahrada nedochovala.
Vila sloužila od 60. let 20. století
okresní vojenské správě. V 90. letech
byla upravena pro provoz penzionu,
tuto funkci má dodnes.
Přetištěno z knihy Slavné vily
Jihočeského kraje. Agentura Foibos,
Praha 2007.
strana 06
únor 2008
program kina a divadla
Kino Svět Tábor – únor
Housův mlýn
údolí středověku pod Jordánem
sobota 9. února, 20.00 hodin
HUDEBNÍ VEČER U KRBU
– hraje a zpívá:
VLADIMÍR MERTA
– vstup: 100 Kč
Informace na: [email protected]
a www.housuvmlyn.cz.
NADACE SENIO
Pravidelné schůzky zájemců
o internetový projekt www.senio.cz
se konají vždy ve středu
od 14.15 hodin v Gymnáziu Pierra
de Coubertina v Táboře (sraz před
zadním vchodem do budovy).
Setkání Diskusního klubu budou
ve středu 13. a 27. února od 16.00 hod. v Dlouhé ulici č. p. 325 v Táboře.
Informace na tel.: 381 210 441.
Klub LOGICI Tábor
Klub nabízí pro děti od 8 do 15 let
ve školním roce 2007–2008
tyto kroužky:
• Počítačové kroužky
(cena na půl roku: 750 Kč)
• Stavebnicové modely
(cena na půl roku: 400 Kč)
• Debrujárské pokusy
(cena na půl roku: 400 Kč)
Více informací a přihlášky
u Ivana Letka na tel.: 721 313 329,
e-mailu: [email protected],
či na webu: www.logici.adam.cz.
Garance vrácení peněz
při nespokojenosti.
pátek 1. – 14.00, 16.15 a 18.30 hod.,
sobota 2. – 14.00 a 16.15 hod.,
neděle 3. – 14.00 a 16.15 hod.:
KOUZELNÁ ROMANCE (USA 2007)
čtvrtek 14. – 17.45 a 20.30 hod.,
pátek 15. – 17.45 hod.:
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
(USA 2007)
pátek 1. – 20.45 hod.:
PROJEKT 100:
AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ
(Německo/Peru/Mexiko 1972)
pátek 15. – 20.30 hod.:
PROJEKT 100:
NÁMĚSTÍ SPASITELE
(Polsko 2006)
sobota 2. – 18.30 a 20.15 hod.,
neděle 3. – 18.30 a 20.15 hod.:
ONCE (Irsko 2006)
sobota 16. – 14.30 hod.,
neděle 17. – 14.30 hod.:
Z DEVATERA POHÁDEK
(ČR 1963–1972)
pondělí 4. – 14.00 a 16.00 hod.,
úterý 5. – 14.00 a 16.00 hod.,
středa 6. – 14.00 a 16.00 hod.:
GYMPL (ČR 2007)
pondělí 4. – 18.15 a 20.30 hod.,
úterý 5. – 18.15 a 20.30 hod.,
středa 6. – 18.15 a 20.30 hod.:
KRÁLOVNA ALŽBĚTA
– ZLATÝ VĚK (VB 2007)
čtvrtek 14. února, 17.00 hodin
Blatské muzeum v Soběslavi
PANAMA – orchideje, kolibříci
a další klenoty tropických pralesů
pondělí 11. – 20.00 hod.,
úterý 12. – 20.00 hod.,
středa 13. – 20.00 hod.:
VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY
(VB/Kanada/USA 2007)
středa 27. února, 18.00 hodin
Husitské muzeum v Táboře
(nám. Mikuláše z Husi 44)
BELIZE – země, kde zrají leguáni
Senior klub
7. a 21. února, 18.00–22.00 hodin
kongresový sál JčU
Večery v lidovém tónu s tancem
a živou hudbou
– hraje: kapela J. Hýny
Akce se koná za podpory města Tábora.
LEDNÍ HOKEJ
HC Tábor – muži
9. února, 17.00 hodin – Klatovy
16. února, 17.00 hodin – Rokycany
27. února, 18.00 hodin – Litoměřice
SOLNÁ JESKYNĚ
(nám. Fr. Křižíka 496)
Pro všechny zamilované
14. února
– na Valentýna je vstup všem zamilovaným párům zdarma
sobota 23. – 13.30 hod.,
neděle 24. – 13.30 hod.:
VZPOURA HRAČEK (ČR)
sobota 23. – 15.00 a 17.00 hod.,
neděle 24. – 15.00 a 17.00 hod.,
pondělí 25. – 18.00 hod., úterý 26.
– 15.30 hod., středa 27. – 16.00 hod.:
O ŽIVOT (ČR 2008)
čtvrtek 7. – 16.00 a 18.00 hod.,
pátek 8. – 16.00 a 18.00 hod.,
sobota 9. – 16.00 a 18.00 hod.,
neděle 10. – 18.00 a 20.00 hod.:
VÁCLAV (ČR 2007)
Husitské muzeum
pondělí 25. – 15.30 hod.,
úterý 26. – 17.30 hod.:
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
(Francie 2008)
pondělí 18. – 15.45 hod.,
úterý 19. – 15.45 hod.,
středa 20. – 15.45 hod.,
čtvrtek 21. – 16.00 hod.,
pátek 22. – 16.00 hod.:
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
(USA 2007)
pondělí 18. – 17.30 hod.,
úterý 19. – 17.30 hod.,
středa 20. – 17.30 hod.:
ZLATÝ KOMPAS
(USA 2007)
čtvrtek 14. – 15.30 hod.,
pátek 15. – 15.30 hod.:
BEOWULF (USA 2007)
čtvrtek 21. – 18.00 a 20.00 hod.,
pátek 22. – 18.00 hod.,
sobota 23. – 18.45 a 20.45 hod.,
neděle 24. – 18.45 a 20.45 hod.,
pondělí 25. – 20.00 hod.,
úterý 26. – 20.00 hod.,
středa 27. – 18.00 a 20.00 hod.,
čtvrtek 28. – 16.00 a 18.00 hod.,
pátek 29. – 16.00 hod.,
sobota 1. března – 16.00 a 18.00 hod.,
neděle 2. března – 18.30 a 20.30 hod.:
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
(ČR, Rumunsko 2008)
pátek 22. – 20.00 hod.:
PROJEKT 100:
KABINET DOKTORA CALIGARIHO
(Německo 1919)
čtvrtek 7. – 14.00 hod.,
pátek 8. – 14.00 hod.,
sobota 9. – 14.00 hod.,
neděle 10. – 14.00 a 16.00 hod.,
pondělí 11. – 16.00 a 18.00 hod.,
úterý 12. – 16.00 a 18.00 hod.,
středa 13. – 16.00 a 18.00 hod.:
ŘÍŠE HRAČEK (USA 2007)
čtvrtek 7. – 20.00 hod.,
pátek 8. – 20.00 hod.,
sobota 9. – 20.00 hod.:
OBČAN HAVEL (ČR 2007)
– přednášky 9. ročníku cyklu
Od Tábora až na konec světa
sobota 16. – 16.00 a 19.00 hod.,
neděle 17. – 16.00 a 19.00 hod.:
AMERICKÝ GANGSTER
(USA 2007)
pondělí 18. – 20.00 hod.,
úterý 19. – 20.00 hod.,
středa 20. – 20.00 hod.:
TOUHA, OPATRNOST
(USA/Čína/Tchaj-wan/Hongkong 2007)
čtvrtek 28. – 20.00 hod.,
pátek 29. – 18.00 hod.,
sobota 1. března – 20.00 hod.,
neděle 2. března – 16.00 hod.:
LOVCI POKLADŮ:
KNIHA TAJEMSTVÍ (USA 2007)
pátek 29. – 20.30 hod.:
PROJEKT 100:
NOVÝ SVĚT (USA 2005)
sobota 1. března – 14.00 hod.,
neděle 2. března – 14.00 hod.:
DIVOKÉ VLNY (USA 2007)
Divadlo Oskara Nedbala – únor
úterý 5. února, 19.00 hodin
KAŽDÁ MAMINKA JE MOZART
– astrovečer
– mimo předplatné
úterý 19. února, 19.00 hodin
J. Strauss:
CIKÁNSKÝ BARON
– předplatné sk. A
pátek 8. února, 19.00 hodin
Z. Pošíval:
PŘÍPAD KLAUNOVA
OMŠELÉHO KABÁTU
– prémie
středa 20. února, 19.00 hodin
Kruh přátel hudby
FELIX SLOVÁČEK
– předplatné sk. H
pondělí 11. února, 19.00 hodin
JAKUB SMOLÍK
– koncert
– mimo předplatné
čtvrtek 21. února, 19.00 hodin
260. barevný čtvrtek
EXPEDICE VLADIVOSTOK
HAMÉ 2006
– mimo předplatné
čtvrtek 14. února, 19.00 hodin
UŽ KAMARÁDI...
s J. Zímou a Y. Simonovou
– mimo předplatné
neděle 24. února, 14.30 hodin
B. Šimková:
ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK
– předplatné sk. E
pondělí 25. února, 19.00 hodin
R. Cooney:
DVOUPLOŠNÍK V HOTELU
WESTMINSTER
– předplatné sk. B
úterý 26. února, 19.00 hodin
NA KANADSKÉM SEVERU
– velkoplošná panoramatická
live-diashow
čtvrtek 28. února, 19.00 hodin
P. I. Čajkovskij:
FRANCESKA Z RIMINI
– předplatné sk. C
pátek 29. února, 19.00 hodin
W. Gibson:
DVA NA HOUPAČCE
– předplatné sk. D
únor 2008
strana 07
akce odboru kultury
Reprezentační slavnosti piva a minerálních vod 2008
Ve dnech 29. ledna až 1. února se koná v prostorách táborského Hotelu Palcát již 18. ročník
Reprezentačních slavností piva a minerálních vod.
V budově Jihočeské univerzity
se zároveň odehraje největší odborná degustace piv a minerálních vod
v České republice. O titul „Česká pivní pečeť“ se ve dvanácti kategoriích
utká 278 vzorků piv z 66 pivovarů. Ze
zahraničí je přihlášeno pět slovenských
pivovarů, dva pivovary z Rakouska,
polský a italský pivovar.
Do soutěže minerálních vod je
přihlášeno 23 vzorků od tří českých
výrobců a dvou firem ze Slovenska.
Letošní novinkou bude přednáška
na téma „Zdraví a pivo“ v posluchárně
Jihočeské univerzity (místnost B 203 i
v 1. patře). Přednáší doc. Ing. Pavel Do- stálek, CSc., z Ústavu kvasné chemie
a bioinženýrství VŠCHT.
Ve veřejné části slavností budou mít
návštěvníci možnost ochutnat výrobky 33 pivovarů, které budou k dispozici v 28 stáncích. Celkem bude v prostorách Hotelu Palcát nabízeno více než
80 druhů piva. Pro návštěvníky je připraven doprovodný zábavný program,
ve kterém se představí dechová kapela
Šviháci a Pacovanka, chybět nebude
diskotéka a tradiční pivní soutěže.
Během akce bude probíhat anketa
s návštěvníky, jejímž cílem je získat
názory účastníků slavností na jejich
průběh a program. Anketa bude každý
den slosována o zajímavé ceny.
Vyhlášení výsledků odborných soutěží proběhne 1. února v 18.00 hodin
v kongresovém sále Hotelu Palcát.
Lenka Horejsková
vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu
Únorové akce odboru kultury
29. ledna–1. února (úterý–pátek),
16.00–22.00 hodin
Hotel Palcát
REPREZENTAČNÍ SLAVNOSTI
PIVA A MINERÁLNÍCH VOD 2008
– předprodej vstupenek v infocentru
na Žižkově nám. 2, tel.: 381 486 230
– vstupné: úterý a středa 80 Kč,
čtvrtek 100 Kč, pátek 120 Kč
Pořádá město Tábor, produkční
agentura Revel, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích, Střední škola
obchodu, služeb a řemesel Tábor
a Hotel Palcát.
TÁBORSKÝ STROM
ROKU – 2003–2007
– fotografie vítězných stromů
– vstup zdarma
Husitské muzeum Tábor – gotický sál
(Žižkovo nám. č. p. 1)
otevřeno:
po–pá 8.30–16.30 hodin
do 28. února
MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI
A HRDINSTVÍ
– putovní výstava věnovaná deseti-
nám. Přátelství 2801,
390 05 Tábor
tel.: 728 760 274
e-mail: [email protected]
po–st–pá 14.00–19.00 hodin
Karneval pro děti
– v rámci 2. ročníku existence
organizace odpoledne plné her,
soutěží, písniček a tance
– podmínkou je přijít v karnevalové
masce
– vstup zdarma
Akce by měla proběhnout 23. února,
místo a datum bude oznámeno na
letáčcích. Po skončení karnevalu
pro rodiče romská taneční zábava
v restauraci Na Vyhlídce.
Sdružení dále nabízí poradenskou
činnost a KC pro děti a mládež.
Činnost můžete podpořit přispěním
na účet č.: 177349785/0600.
RC RADOST, o. s.
Koželužská 140, Tábor
e-mail: [email protected]
neděle 24. února, 10.00 hodin
PROCHÁZKA ZIMNÍM LESEM
– sraz na průlezkách před restaurací
Pintovka v Táboře
– s sebou krmení pro ptáčky
(jablíčka, lůj zavěšený na provázku,
slunečnicová semínka)
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Herna pro rodiče s dětmi
• pondělí, 9.30–11.30 hodin
HERNA S BROUČKY
• úterý, 9.00–11.30 hodin
SLUNÍČKA (1–2 roky)
• středa, 9.00–11.30 hodin
KULÍŠCI (0–1 rok)
• čtvrtek, 9.00–11.30 hodin
SKŘÍTCI (2–3 roky)
• pátek, 9.00–11.30 hodin
RADOST POBÝT (0–4 roky)
čtvrtek 21. února, 19.00 hodin
malý sál Divadla Oskara Nedbala
260. barevný čtvrtek
EXPEDICE VLADIVOSTOK
HAMÉ 2006
aneb Z Kyjovky do Kijevky
– o tříměsíčním putování Škodou 136
Rapid po Rusku – k Japonskému moři
a zpět – budou vyprávět cestovatelé
Petr Vavřík a Petr Goldman
– vstupné: 30 Kč
Ve spolupráci s Divadlem O. Nedbala.
Galerie U Radnice
(ul. Martínka Húsky č. p. 54)
otevřeno:
út–so 9.00–12.00 a 12.30–16.30 hodin
do 15. února
KASÁRNA
– moderní a nadčasová čtvrť
– výstava soutěžních návrhů
– vstup zdarma
OS Verdan
Výstavu Místa utrpení smrti a hrdinství můžete zhlédnout do 28. února.
tisícům českých vězňů v nacistických
koncentračních táborech, věznicích
a káznicích
Městská knihovna Tábor
(Jiráskova 1775)
otevřeno:
út–pá 10.00–18.00 hodin
do 29. února
schodiště knihovny
KERAMICKÉ PRÁCE ŽÁKŮ
ZŠ HUSOVA VE FOTOGRAFII
– výstava prací žáků Ivy Stradové
otevřeno:
út–pá 10.00–18.00 hodin
so 8.00–12.00 hodin
do 29. února
oddělení pro dospělé čtenáře
10 LET PRÁCE PRO PŘÍRODU
A LIDI: 1998–2008
– výstava fotografií z činnosti organizace Ochrany fauny ČR za deset let její
existence
– doplněno obrázky dětí z Táborska
z výtvarné soutěže „Mé setkání se
zvířaty“
Bývalá sladovna
v areálu táborského hradu
STÁLÁ EXPOZICE
otevřeno:
po–so 10.00–16.00 hodin
TÁBORSKÝ POKLAD
– vstup zdarma
Organizovaný program
• pondělí, 16.30–17.30 hodin
ŠKOLA VOLÁ
– příprava na vstup do školy pro
předškolní děti a „první pomoc“
pro malé školáky
– vstupné: 35 Kč
• středa, 16.00–16.30 hodin
BROUČCI ANEB HRAJEME SI
U MAMINKY
– pro děti od 1,5 do 4 let
– vstupné: 25 Kč
• čtvrtek, 16.00–17.00 hodin
HŘÍČKY SE SLOVÍČKY
– prevence vad ve výslovnosti
a slovní zásoba formou hry
– pro děti od 4 let
– vstupné: 35 Kč
• pátek, 14.30–15.30 hodin
VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ
– práce s různými výtvarnými
technikami
– pro děti 2–6 let
– vstupné: 45 Kč
Objednání a bližší informace vám
poskytneme na tel.: 777 105 097
(Kateřina Bláhová).
strana 08
únor 2008
dotace z fondů; vánoční stromeček
Máte zájem o dotace z fondů?
KOMUNITNÍ CENTRUM
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
CHEIRON T
Děkanská 302, 390 01 Tábor
tel./fax: 381 257 624,
mobil: 603 526 246
e-mail: [email protected]
web: www.cheiront.com
POZNEJ SÁM SEBE A OKOLÍ
pátek 1. února
VÝLET DO SOBĚSLAVI
– návštěva chráněné dílny
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
– sraz: 10.00 hodin na nádraží ČD
TVOŘIVÉ DÍLNY
(info: 724 832 355)
– od 14.00 do 17.00 hodin
• pátek 15. února: MASKY
• středa 20. února:
PAPÍR A PASTELKY
• středa 27. února:
TISK NA UBROUSKY
• pátek 29. února:
RUČNÍ PAPÍR – DECUPAGE
4.–8. února (pondělí–pátek)
TIME OUT
– prožitkový čtyřdenní pobyt pro
romské děti v Řetouni v Českém
středohoří
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
• Keramická a výtvarná dílna
(info: 603 146 756)
– otevřeno úterý, středa, čtvrtek
od 14.00 do 19.00 hodin
• Floorbal (info: 604 459 243)
– středa od 17.00 do 18.30 hodin
v tělocvičně ZŠ Bernarda Bolzana
• Hudebna pro zkoušející kapely
i jednotlivce (info: 604 459 243)
– denně po celou otevírací dobu
Cheironu T, vstup od 15 let
• Stolní tenis
– každý den po celou otevírací dobu
• Stolní fotbálek
– každý den po celou otevírací dobu
Každý den internet pro veřejnost
(20 Kč/hod.)! Možnost levného
kopírování! Akce probíhají v rámci
projektu TÁBOR JSI TY podpořeného tzv. norskými fondy. Podrobnější
informace o společnosti a všech
programech Cheironu T, o. p. s.,
na tel.: 603 526 246, 381 257 624
(Aneta Vomlelová), a také na
e-mailu: [email protected]
ÚO Svazu diabetiků
• pravidelná poradenská činnost,
placení příspěvků
každou středu od 14.00 do 16.00 ho- din v kanceláři DIA v ONT (budova č. 2, 1. patro, č. dveří 102)
• kondiční plavání
čtvrtek 15.00–16.00 hodin
• schůzky skupin s EMP
1. skupina: 7. února v 15.30 hodin
v G-centru
2. skupina: 5. února v 15.30 hodin
v ZŠ Světlogorské (SNL)
3. skupina: 26. února v 15.30 hodin
ve školním statku v Měšicích
• rekondiční pobyt lázně
Poděbrady
– peníze je třeba uhradit do 28. února
• fond protidrogové prevence
bor, odbor sociálních věcí, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor. Později
doručené žádosti nebudou komisí
akceptovány! Fond je určen k podpoře
činnosti spolků a sdružení, které organizují nebo poskytují sociální služby
v územním obvodu města Tábora
a jsou zde registrovány. Dále je fond
určen k poskytování sociální pomoci
občanům města Tábora, na základě
sociálních důvodů hodných zvláštního zřetele. Tiskopisy žádostí získáte na
odboru sociálních věcí (u Hany Musilové, Husovo nám. 2938, přízemí, kancelář č. 111, tel.: 381 486 407, e-mail:
[email protected]). Tiskopisy žádostí a podmínky poskytnutí
dotace jsou také k dispozici na internetových stránkách města (www.ta- bor.cz / rubrika – sociální služby – fond
sociální).
• fond sociální
•fond pro menšiny,
cizince a uprchlíky
Žádosti o dotaci na rok 2008 musí
být podány nejpozději do 15. února
osobně či písemně na adresu: MěÚ
Tábor, odbor sociálních věcí, Husovo
nám. 2938, 390 02 Tábor. Později doručené žádosti nebudou komisí akceptovány! Fond je určen k podpoře financování specifických protidrogových
aktivit spolků, sdružení a základních
škol, které jsou registrovány na území
města. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na odboru sociálních věcí (u Mgr.
Jany Hrdličkové, Husovo nám. 2938, 2. patro, kancelář č. 307, tel.: 381 486 424, e-mail: [email protected]).
Tiskopisy žádostí a podmínky poskytnutí dotace jsou rovněž umístěny na
webu města (www.tabor.cz / rubrika
– sociální služby – účelový fond protidrogové prevence).
Žádosti o dotaci na rok 2008 musí
být podány nejpozději do 15. března
osobně či písemně na adresu: MěÚ Tá- Žádosti o dotaci na rok 2008 musí
být podány nejpozději do 15. března
osobně či písemně na adresu: MěÚ
Tábor, odbor sociálních věcí, Husovo
nám. 2938, 390 02 Tábor. Později doručené žádosti nebudou komisí akceptovány! Fond je určen k podpoře činnosti neziskových organizací, občanských
sdružení, obecně prospěšných společností, církví, církevních organizací, které se zabývají problematikou
menšin, cizinců a uprchlíků a jsou
registrovány na území města Tábora.
Žadatelem, který může obdržet dotaci z fondu, může být právnická osoba.
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na
odboru sociálních věcí (u Mgr. Silvie
Kováčové, Husovo nám. 2938, 2. patro, kancelář č. 307, tel.: 381 486 422,
e-mail:
[email protected]
cz). Tiskopisy žádostí a podmínky
poskytnutí dotace jsou zároveň ke
stažení na webových stránkách města
Tábora (www.tabor.cz / rubrika – sociální služby – fond pro menšiny, cizince
a uprchlíky).
Alice Švehlová
vedoucí odboru sociálních věcí
Dotace z Kulturního fondu města Tábora
Také pro letošní rok
vyčlení město Tábor
ze svého rozpočtu
finanční prostředky
na podporu činnosti
jednotlivých zájmových spolků, souborů, institucí i jednotlivců působících v oblasti kultury na území města
Tábora. Tyto prostředky bude možné
získat formou dotace z Kulturního
fondu města Tábora.
Podmínky pro poskytnutí dotace:
1. Dotace z kulturního fondu určená
k podpoře činnosti souborů a spolků registrovaných na území města, předmětem jejichž působení je
kulturní činnost, jakož i k podpo- ře kulturní činnosti dalších fyzických a právnických osob na území města Tábora. Kulturní činností se pro
i
účely kulturního fondu rozumí:
– konkrétní kulturní akce
– činnost směřující k rozvoji neprofesionální místní kultury
– činnost směřující k estetické výchově dětí a mládeže
– edičně propagační činnost
2. O dotaci může požádat fyzická či
právnická osoba působící v oblasti
kultury na území města Tábora.
3. Žádost o dotaci musí být zpracována a odevzdána na předepsaném
formuláři.
4. Podmínkou je formálně, věcně
a úplně vyplněná žádost o dotaci
včetně všech povinných příloh.
5. Termín odevzdání žádostí je nejpozději 15. března.
6. Žádost je nutné podat v uzavřené
obálce poštou či osobně v podatelně
MěÚ (Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor)
nejpozději do data uvedeného v bodě 5. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.
7. Na přidělení dotace není právní
nárok.
Formuláře žádostí o dotaci z kulturního fondu jsou k dispozici na odboru
kultury a cestovního ruchu (Žižkovo
nám. 11, 1. patro) i na internetových
stránkách města Tábora (www.tabor.
cz) v rubrice kultura – dotace z Kulturního fondu města Tábora.
S žádostmi o další informace se
můžete obracet na Marcelu Drdovou
z odboru kultury a cestovního ruchu
(Žižkovo nám. 11, tel.: 381 486 302).
Lenka Horejsková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Nejkrásnější vánoční stromeček byl v MŠ A. Kančeva
V táborských mateřských školách proběhla
pod záštitou starostky
města Ing. Hany Randové soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček. Všechny
mateřské školy dostaly čtrnáct dnů
před Vánocemi voňavou borovičku
a potom už děti pod vedením svých
kreativních učitelek realizovaly své
nápady. Hodnotitelská komise, která
všechny školky navštívila, se shodla
na tom, že vybrat ten opravdu nejkrásnější stromeček s nejkrásnějšími ozdo-
bami je velmi složité. Každý výtvor
dětí byl zajímavý něčím jiným. K vidění byla spousta krásných ozdob, které
malí Táboráci vyrobili. Vždyť příprava
vánočního stromečku je pro děti plná
očekávání, jaký dárek pod ním najdou,
a tak se děti do tvorby ozdob zapojily
s energií a invencí jim vlastní.
Velmi také oceňujeme práci a výtvarný cit všech učitelek a jejich snahu hledat nové věci, nové techniky,
nebo se naopak při výrobě inspirovat
nápady, které používaly naše babičky. Ve všech školkách byli na vánoční
svátky skvěle přichystáni, z výzdoby dýchala poetická, trochu tajemná
a velmi příjemná vánoční atmosféra.
A jak to vše dopadlo? V úterý 22. ledna
předala starostka Ing. Hana Randová
kolektivu dětí a učitelek MŠ v ulici A. Kančeva na Kopečku tentokrát větší sladkou odměnu, protože letos byl
vyhodnocen jako nejhezčí právě jimi
ozdobený vánoční stromek.
Radomír Kouba
vedoucí odboru školství, mládeže a TV
únor 2008
strana 09
odpady; stáže v usa
My a naše odpady…
Společně s tímto vydáním Novin táborské
radnice naleznete již potřetí odpadový kalendář, tentokrát na rok 2008. V souvislosti s ním bychom
si dovolili shrnout – a snad i trochu zhodnotit –, jak táborští občané
s odpady nakládali v loňském roce.
Začneme u třídění odpadů, které
je jednou ze základních povinností každého z nás. Třídění je důležité
hlavně proto, abychom šetřili místo
na skládkách odpadů, a rovněž proto, abychom šetřili základní vstupní suroviny pro výrobu skla, papíru
a plastů, a tím i energií potřebných
na jejich výrobu. Vloni se naše město
zúčastnilo soutěže „My třídit umíme“,
pořádané obalovou společností EKOKOM, a. s., při níž se porovnávaly
výsledky třídění srovnatelně velkých
jihočeských měst. Bohužel, přestože
se množství vytříděného odpadu v ro- ce 2007 zvýšilo o 27 % oproti roku 2006,
stačilo to „pouze“ na jedenácté místo
v kraji. Jak je vidět, jsou města, která to
umí lépe. Na podporu třídění připravil odbor životního prostředí projekt
„Rozšíření separace a intenzifikace sítě
ve městě Táboře“, který počítá s rozšířením sběrné sítě o dalších čtyřicet
stanovišť. Na realizaci projektu jsme
požádali o finanční prostředky z operačního programu Životní prostředí.
Pokud vše půjde bez dalších komplikací, mohli bychom ke konci letošního
roku projekt realizovat. Slibujeme si od
něho zkrácení docházkové vzdálenosti
k separačním kontejnerům, a tím větší
ochotu občanů odpady třídit. V níže
uvedené tabulce naleznete množství
jednotlivých vytříděných komodit za
léta 2006 a 2007.
Velké oblibě se v uplynulém roce
těšily zejména sběrné dvory. Množství
v nich odložených odpadů narostlo obrovským způsobem. Jedná se
zejména o objemný odpad, tedy starý
nábytek, koberce, linolea, vybouraná
umakartová bytová jádra apod., kterého bylo loni shromážděno ve sběrných
dvorech 1567 tun. Je dobře, že občané
našli do sběrných dvorů cestu. Předpokládáme, že k tomu přispělo i rozšíření
provozní doby na šest dnů v týdnu. Po
ročních zkušenostech a určitých problémech s letním a zimním provozem
jsme se rozhodli sjednotit otevírací
dobu sběrných dvorů celoročně, a to
v pondělí až pátek od 15.00 do 18.00 ho- din a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.
Provoz sběrných dvorů, včetně odstranění všech zde shromážděných odpadů, nás stál 3,8 mil. Kč.
Kromě jiného sběrné dvory fungují také jako místa zpětného odběru
elektrozařízení. V loňském roce v nich
bylo shromážděno 73 tun televizí
a monitorů, 97 tun lednic, 8,3 tuny
velkých a malých domácích elektrospotřebičů a 3,5 tuny zářivek. I tato
čísla svědčí o tom, že občané pochopili, jak se s těmito výrobky po skončení
životnosti má naložit.
Bohužel i nadále se najde dost našich
spoluobčanů, kteří odloží nepotřebné
věci ke kontejnerům nebo k popelnicím. Neustále nám tak vznikají tzv.
černé skládky, které musíme nemalými finančními náklady odstraňovat.
Vloni nás tato činnost stála více než
600 tis. Kč, které by se daly mnohem
lépe využít – třeba na výstavbu nových
dětských hřišť nebo sportovišť.
rok
plast a PET (t/rok)
papír (t/rok)
sklo (t/rok)
tetrapak (t/rok)
celkem
průměr na občana
celkem (kg/rok)
2006
152,6
235,8
177,7
1,79
567,9
15,84
2007
190,7
333,3
191,9
7,102
723,0
20,08
Sociální služby a příspěvek
na péči od Nového roku
Sociální služby nabízejí pomoc a podporu
lidem v nepříznivé
sociální situaci ve formě, která zaručuje
zachování a uspokojení jejich individuálních potřeb a pomáhá i posiluje
schopnost každého člověka začlenit
se do společnosti ve svém přirozeném
prostředí.
Zákon o sociálních službách nabízí
velmi pestrou a profesionální nabídku
sociálních služeb, ze kterých si každý může vybrat podle svého uvážení
a potřeby. Lidem, kteří jsou závislí na
pomoci jiné osoby, je poskytována sociální dávka – příspěvek na péči.
S platností od 1. ledna 2008 došlo ke
změnám ve výplatě tohoto příspěvku
na péči, což platí zejména pro osoby,
které tento příspěvek již pobírají. Pro
ně platí povinnost příslušnému úřadu
nahlásit do 8 dnů písemně změnu ve
způsobu nebo osobě, popř. zařízení,
kterým je péče zabezpečována. Pro
případné změny v této oblasti jsou
k dispozici speciální formuláře.
V poslední době byla také poměrně často diskutována otázka, zda je
pro občany lepší stanovit platbu za
svoz komunálních odpadů místním
poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen systému), nebo
platbou za popelnici. Každý z těchto
způsobů má své klady, ale i zápory. Při
platbě za popelnici má obvykle každá
domácnost svou popelnici, kterou si
musí sama pořídit. U vícebytových
domů se pak objevují řady popelnic
rozestavěných na veřejných prostranstvích a často dochází i k tomu, že
si lidé vzájemně házejí odpadky do
cizích popelnic, aby ušetřili místo v té
vlastní a nemuseli ji nechávat tak často vyvážet. Kladem tohoto způsobu
platby je to, že občané, kteří skutečně
vyprodukují minimální množství
odpadu (a navíc svůj odpad důsledně vytřídí), za svoz částečně ušetří. U běžné čtyřčlenné rodiny však tato úspora
není nijak výrazná. Na druhou stranu
při stanovení poplatku za provoz systému odpadají problémy s pořizováním
popelnic, které zařizuje město v počtu
odpovídajícímu množství osob, které
v domech bydlí, a jejich množství na
veřejných prostranstvích lze regulovat častějším svozem. Nestává se
také, že by občané odhazovali odpad
do cizích popelnic, protože každý má
svou a většinou v dostatečném počtu.
Bohužel se však proti tomuto systému
objevují i hlasy: „Proč bychom odpady
třídili, když budeme platit stejně jako
ten, který netřídí vůbec?“ Tento názor
je ale v přímém rozporu se zákonem
o odpadech, který třídění odpadů
striktně všem nařizuje.
Oba systémy plateb nelze vzájemně kombinovat, a proto se každá obec
i město musí rozhodnout, jaký systém
na svém území zavede. V Táboře již
několik let poměrně úspěšně funguje systém platby formou místního
poplatku. Jeho změnu zatím nepředpokládáme. V rámci naší činnosti se
snažíme služby pro občany co nejvíce
zkvalitnit. Připravujeme v současné
době výstavbu dvou nových sběrných
dvorů, rekonstrukci stávajícího sběrného dvora v Klokotech a, jak již bylo
zmíněno, zahuštění sítě kontejnerů na
sběr separovaného odpadu. Podrobnější informace naleznete v přiloženém
odpadovém kalendáři na letošní rok.
Ing. Lenka Koubková
odbor životního prostředí
Výplata příspěvku na péči je zastavena nově také v případě, kdy je komplexní péče zajištěna v lůžkových
zdravotnických zařízeních (nemocnice, dále léčebny dlouhodobě nemocných apod.), ve školských zařízeních
pro výkon soudem nařízené ústavní
výchovy vyjma dětských domovů, ve
výkonu trestu odnětí svobody a vazby.
O přijetí a ukončení pobytu v takovémto druhu zařízení je příjemce příspěvku povinen informovat místně
příslušný úřad, a pokud z nejrůznějších příčin toho není schopen, potom
přechází tato povinnost na osobu, která pomoc zabezpečuje, nebo zařízení,
v němž osoba žije.
Další informace o sociálních službách a o příspěvku na péči, stejně tak
jako potřebné formuláře a žádosti vám
rádi poskytneme na městském úřadě, odboru sociálních věcí, který se
nachází v budově na Husově náměstí
2938 (Tabačka), přízemí, vlevo, č. dveří 111–113.
Alice Švehlová
vedoucí odboru sociálních věcí
Výtvarná soutěž ke Dni Země
5. ZO ČSOP Tábor
a Městské středisko kul- tury a sportu Sezimovo
Ústí pořádají 12. ročník
soutěže pro žáky MŠ,
ZŠ, víceletých gymnázií apod. do 15 let
věku v následujících kategoriích:
• mateřská škola – téma: U krmítka
• 1.–3. roč. ZŠ – téma: Země vodníků
• 4.–6. roč. ZŠ – téma: Na pustém
ostrově
Výše uvedené kategorie mohou
dodat malbu, kresbu, koláž aj. (ne prostorové práce) do formátu A3. Nezafixované práce uhlem, suchým pastelem
a větších rozměrů než A3 nebudou do
soutěže přijaty.
Stáž v USA
Orinda Klub Tábor pořádá již pátý
ročník soutěže pro studenty středních škol o půlroční pobyt na
střední škole v našem partnerském městě v Kalifornii
– v Orindě. Na e-mail: [email protected] mohou
studenti zaslat esej v anglickém jazyce
o rozsahu minimálně 1x A4, ve kterém
• 7.–9. roč. ZŠ – pouze fotosoutěž,
téma: Zátiší s ovocem
Fotosoutěž – max. 3 práce o minimálním rozměru 13x18 cm v klasické
fotografii a o velikosti 500 kb v digitální fotografii.
Výstava vybraných prací se uskuteční od 28. dubna do 31. května ve
vestibulu kina Spektrum v Sezimově
Ústí II. Práce zasílejte do 22. dubna
na adresu: Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí II, T. Bati
701, PSČ: 391 02. Obálku označte: VV
soutěž. Pro zaslání fotoprací e-mailem
použijte adresu: [email protected] Do předmětu zprávy napište
VV soutěž. (jř)
se představí a uvedou, jaká je motivace
jejich zájmu.
Účastníkem soutěže se může stát každý student ve věku
16 až 18 let, jehož bydliště je
přímo v Táboře a esej odešle nejpozději 5. února. Další
informace na výše uvedené e-mailové
adrese. (jř)
strana 10
únor 2008
firemní inzerce
Prodává nejvíce realit na svČtČ
!
[email protected]
Tel.: 739 500 505
Cena: 1.624.000 Kþ
Prodej bytu 3+1 v TáboĜe - Pražské sídlištČ. Byt je po rekonstrukci. Souþástí bytu
je sklep. K bytu lze pĜenechat i pronájem
garáže - 600,-/mČsíþnČ. MČsíþní náklady
3700,-.
[email protected]
Cena: 19.000 Kþ/mČs. Tel.: 739 500 503
Pronajmem objekt v Sez. Ústí II. u vl.
nádraží. 1.NP - vstupní zádveĜí, chodba, 2x
kanceláĜ, kuchyĖka s koupelnou, WC, sklad
a 3 sam. garáže. 2.NP- samostatná místnost pĜístupná po ocelovém žebĜíku.
[email protected]
Cena: od 2.776.700 Kþ Tel.: 739 500 502
[email protected]
Cena: 5.100.000 Kþ Tel.: 739 500 502
[email protected]
Tel.: 739 500 503
Cena: 3.150.000 Kþ
[email protected]
Cena: 5.000 Kþ/mČs. Tel.: 739 500 502
[email protected]
Cena: 1.400.000 Kþ Tel.: 739 500 508
[email protected]
Cena: 6.870.000 Kþ Tel.: 739 500 501
[email protected]
Tel.: 739 500 508
Cena: 5.000.000 Kþ
[email protected]
Cena: 2.830.000 Kþ Tel.: 739 500 503
Prodáme Ĝad. rodinný dĤm 5+1, 2 x koupelna s WC, komora, garáž v lokalitČ VČtrovy. Pozemek 307,38 m2, ZP 89,78 m2, užit.
plocha 135 m2. Dok. výstavby a k nastČhování 8/2008. Zajistíme hypotéku.
Prodáme objekt v prĤm. zónČ Tábora v blízkosti teplárny. ZP 328m2, pozemek 257m2.
Více info na telefonu nebo v kanceláĜi.
Prodáme patrový ěD v klidné þásti
SobČslavi - 4+KK. DĤm je po rekonstrukci,
tČsnČ pĜed dokonþením. ZastavČná plocha
a nádvoĜí 156m2, zahrádka 50m2.
Prodáme zem. usedlost (baronské sídlo) u
Chotovin u Tábora - 5379m2. Obyt. prostory
6+1, 3 garáže, dílna, stodoly, stáje. Pozemky 140 000m2 + 3070m2 stavební parcela.
Prodáme dvougeneraþní rodinný dĤm s
dvougaráží a pozemkem o výmČĜe 441 m2
v atraktivní lokalitČ Tábor - Klokoty. Jedná
se o stavbu z roku 2000. ZastavČná plocha
110 m2, užitná plocha 175 m2.
Nabízíme zrek. nebyt. prostor o výmČĜe
35 m2 v pĜízemním komerþ. objektu v Sez.
Ústí II. Prostor je vhodné využít jako obch.
jednotku, kanceláĜ i na služby. Ihned volné
k pronájmu. Záloha na služby 600 Kþ/mČs.
Prodáme tĜípodlažní þinžovní dĤm, v
historické þásti Tábora.V pĜízemí je cca
100 m2 nebytových prostor,v 1. i 2. patĜe
jsou vždy 2 byty 1+1.
Prodáme RD 4+1 s halou v lokalitČ Táborýelkovice. Zast. plocha 97m2, pozemek o
celkové výmČĜe 508m2.DĤm je þásteþnČ
podsklepený, kompletnČ zrekonstruovaný.
Tel./Fax: 381 210 605
E-mail:[email protected]
Mobil: 739 500 510
únor 2008
strana 11
firemní inzerce
strana 12
únor 2008
prodat; bruslení a plavání
Odbor správy majetku města zveřejňuje záměry
G-centrum Tábor
Středisko sociálních služeb
(tel.: 381 478 230 nebo 728 989 970)
Akce pro seniory
11. února, 16.00 hodin
Městská knihovna
Literárně-hudební podvečer:
Obraz učitele v české literatuře
12. února, 14.00 hodin
Dobrá čajovna (Tomkova ul.)
Diskusní pořad pro seniory
(a nejen pro ně)
– posezení v Dobré čajovně
19. února, 14.30 hodin
restaurace U Dvou koček
(Svatošova ul.)
Posezení při kávě U Dvou koček
– rezervace míst na tel.: 381 478 230
25. února, 16.00 hodin
Městská knihovna
Literárně-hudební podvečer:
Setkání s… českým šansonem
28. února, 13.00 hodin
v prostorách táborské matriky
Akademie III. věku: Lékárna
v roce 2008
Jazykové kurzy v ZŠ Bernarda
Bolzana v únoru:
• Kurzy anglického jazyka
pro začátečníky
– každé úterý (12., 19., 26.)
od 15.00 hodin
• Kurzy anglického jazyka
pro pokročilé
– každé úterý (12., 19., 26.)
od 16.00 hodin
• Kurzy německého jazyka
pro začátečníky
– každý čtvrtek (14., 21., 28.)
od 15.15 hodin
Muzeum fotografie
Šechtl & Voseček
(nám. Mikuláše z Husi, Tábor)
úterý 12. února, 18.00 hodin
TROPICKÉ OVOCE
– CHUŤ A VŮNĚ DÁLEK
– přednáška Ing. I. Dvořáka
s promítáním a ochutnávkou
úterý 26. února, 18.00 hodin
PŮVOD KŘESŤANŮ
– přednáška J. Dvořáka
100 LET AUTOCHROMU
– výstava
otevřeno:
po–pá 10.00–17.00 hodin
ne 13.00–16.00 hodin
Více na: www.dumulipy.cz.
Upozornění
V minulém čísle byl u příspěvku
Prodej městského bytového fondu
uveden odkaz na prezentaci promítanou na besedách k této tématice.
Bohužel došlo k uvedení nesprávného odkazu na webové stránky
s prezentací. Správný odkaz zní:
http://www.tabor.cz/docstore/File/
Besedy/prodej_bytu.pdf. Za chybu
se omlouváme.
Jiří Bartáček
místostarosta
PRODAT
1. pozemek v k. ú. Čelkovice KN p. č. 660/1 o výměře 2180 m2, druh
sportoviště a rekreační plocha, k individuální rekreaci, za cenu minimálně
300 Kč za 1 m2, majitelům chat. Pozemek se nachází v chatové osadě
„Doubek“, lokalita U Jezu.
Bližší informace podává: Ing. Ivana Kverková, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
2. část pozemku parc. č. 5955/1, k. ú. Tábor, o výměře cca 31 600 m2 za
cenu minimálně 1500 Kč/m2 s podmínkou odkoupení navazující části
pozemku s ochranným valem parc. č. 5955/1 o výměře cca 2600 m2 za cenu minimálně 50 Kč/m2. Jedná se o pozemek na hranici města
Tábora a Sezimovo Ústí mezi silnicí E55, tratí ČD a odbočovací silnicí
k areálu HYPERNOVY a BAUMAXU. Pozemek – druh orná půda je
určen územním plánem k výstavbě občanské vybavenosti komerčního
charakteru.
Bližší informace podává a písemné žádosti přijímá:
Ing. Sylva Chaloupková, tel.: 381 486 220,
e-mail: [email protected]
3. pozemek parc. č. 5967/14, k. ú. Tábor, o výměře 311 m2 za cenu
minimálně 900 Kč/m2. Jedná se o pozemek pod bytovým domem č. p. 2723
v Moskevské ulici v Táboře.
Bližší informace podává: Ing. Sylva Chaloupková, tel.: 381 486 220,
e-mail: [email protected]
4. část pozemku parc. č. 5184/13 o výměře cca 200 m2, k. ú. Tábor,
za cenu nejméně 400 Kč/m2 včetně opěrné zídky.
Jedná se o svažitý, nezastavitelný pozemek.
Bližší informace podává: Bc. Lenka Antoláková, tel.: 381 486 218,
e-mail: [email protected]
SMĚNIT
pozemek parc. č. 405/4 o výměře 3 m2 ve vlastnictví Římskokatolické
farnosti Tábor za pozemek parc. č. 405/2 o výměře 11 m2 ve vlastnictví
města Tábora, vše k. ú. Tábor. Jedná se o pozemky
v Děkanské ulici v Táboře na Starém městě.
Bližší informace podává: Ing. Sylva Chaloupková, tel.: 381 486 220,
e-mail: [email protected]
Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor
– odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor
Baby Club Juklík
Hanojská 3043, 390 05 Tábor
tel.: 381 252 392, e-mail: [email protected], www.juklik.cz
Zveme všechny děti na pohodové kurzy „plavání“. Nabízíme patnáctiletou
praxi v oboru kojeneckého a batolecího „plavání“, celorepublikově unikátní
prostor (bar, herny, prostorné šatny, ohrádky, přebalovací pulty apod.), teplotu
vody 30–31 °C, komorní prostředí (max. 5 dětí ve skupince, lekce rozděleny
podle věku a pokročilosti), pro klidné rozhodování výhodné storno podmínky,
možnost kvalitních náhradních hodin, profesionální instruktory.
ZIMNÍ STADION
Václava Soumara 2300,
390 03 Tábor
e-mail: [email protected]
web: www.tzmt.cz
Ledová plocha
Veřejné bruslení
1. února 11.00–12.30 hodin
2. února 16.15–17.45 hodin
3. února 16.30–18.00 hodin
4. února 11.00–12.30 hodin
5. února 14.30–16.00 hodin
6. února 11.00–12.30 hodin
7. února 14.30–16.00 hodin
8. února 11.00–12.30 hodin
9. února 20.00–21.30 hodin
13. února 11.00–12.30 hodin
16. února 20.00–21.30 hodin
17. února 16.30–18.00 hodin
20. února 11.00–12.30 hodin
23. února 18.00–19.30 hodin
27. února 11.00–12.30 hodin
KLUZIŠTĚ S UMĚLÝM
POVRCHEM
– bruslení – informace na recepci
– možnost skupinového pronájmu
Dále nabízíme...
– cvičebnu pro míčové sporty
– sál stolního tenisu
– halu zimního stadionu
– ubytovací služby
Informace v recepci zimního stadionu na tel.: 381 231 088 a 775 255 719.
PLAVECKÝ STADION
Kvapilova 2500, 390 03 Tábor
e-mail: [email protected]
web: www.tzmt.cz
Provozní doba
pondělí 6.00–8.00 a 19.00–22.00
úterý 6.00–8.00 a 19.00–22.00
středa 6.00–8.00 a 19.00–22.00 (10.00–16.30*)
čtvrtek 6.00–8.00 a 19.00–22.00
pátek 6.00–8.00 a 19.00–22.00 (10.00–16.30**)
sobota 6.00–9.00 a 13.00–22.00
neděle 10.00–19.00
* do 14.00 hodin pouze 25m bazén
** do 12.00 hodin pouze 25m bazén
Změny provozních hodin
1. února 6.00–16.30 a 19.00–22.00
4. února 6.00–12.00 a 19.00–22.00
5. února 6.00–12.00 a 19.00–22.00
6. února 6.00–16.30 a 19.00–22.00
7. února 6.00–12.00 a 19.00–22.00
8. února 6.00–16.30 a 19.00–22.00
Dětský bazén
pondělí 17.00–19.00 hodin
úterý 17.00–19.00 hodin
středa 17.00–19.00 hodin
Osoby nad 50 let, invalidé
pondělí 12.00–13.00 hodin
úterý 12.00–14.00 hodin
čtvrtek 12.00–14.00 hodin
sobota 12.00–13.00 hodin
Platnost vstupenek je vždy do
31. května. Informace o provozu
a pronájmu plaveckého stadionu
získáte na tel.: 381 406 123
nebo 608 220 583.
Noviny táborské radnice • vydává město Tábor • měsíčník slouží k informování občanů Tábora • není periodikem žádného politického subjektu • odpovědný redaktor: J. Řeřicha,
předsedkyně redakční rady: H. Randová • adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, 390 01 Tábor, tel.: 381 486 132 • sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839,
390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621 • příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621, e-mail: [email protected]
distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace – tel.: 381 478 111, 116 • registrace MK ČR E 13207 • redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Podobné dokumenty

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor investic • městská policie Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR • tajemník • odbor životního prostředí ...

Více

Ze zářijových jednání městské rady

Ze zářijových jednání městské rady • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor investic • městská policie Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR • tajemník • odbor životního prostředí ...

Více

Z květnového jednání rady města

Z květnového jednání rady města • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor investic a strukturálních fondů • městská policie Husovo nám. 2938 (Tabačka) • tajemník MěÚ • odbo...

Více

Křest propagačního autobusu Orkán Emma se neslitoval ani nad

Křest propagačního autobusu Orkán Emma se neslitoval ani nad • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor investic a strukturálních fondů • městská policie Husovo nám. 2938 (Tabačka) • tajemník MěÚ • odbor vnitřních věcí • odbor sociálních věcí • odbor živnost...

Více

květen

květen • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor investic • městská policie Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR • tajemník • odbor životního prostředí ...

Více