SZ 20.6.vp2015

Transkript

SZ 20.6.vp2015
SMÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov
.
ročník 15/číslo 753
20. června 2015
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY – VEČEŘE PÁNĚ
Dopoledne .
9,3o hodin
Bohoslužbu vede Milan Müller
varhanní hudba
společná píseň č. 49 „Ty lásko vzácná“
text – Lukáš 22,25-27
modlitba
Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Jan Kubík st.
Téma úkolu: „Ježíš v Jeruzalémě“
varhanní hudba
Sborová oznámení
společná píseň č. 164 „V kříži tvém"
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru
píseň, báseň - Mimiškolka
Promluva k dětem – Daniel Kubečka
sborová píseň „Beránku Boží“ - Smíchovský pěvecký sbor
Čtení textu Bible – Římanům 4,1-8 - Ilona Hudová
tichá modlitba
Kázání z Božího slova – Josef Cepl
Téma: „Pilát se rozhodnul a ty?“
hudební přednes – J. Kubík, P. Bláha, K. Ceplová
Slovo k zahájení VP, modlitba – Josef Cepl
Obřad umývání nohou
sborová píseň - Smíchovský pěvecký sbor
Obřad přijímání chleba a vína
společná píseň č. 3 „Tebe Boha chválíme“
Požehnání
Odpoledne, večer .
14,oo hodin
Program k ukončení školního roku – vede Petra Bulejčíková
PROGRAM ODPOLEDNÍ SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
14,oo hodin
Bohoslužbu vede Petra Bulejčíková
Přivítání
společná píseň
modlitba
Píseň dětí „My jsme děti veselé“
představení mimiškolky – V. Nohejlová
fotky dětí z mimiškolky
uvedení třídy A – M. Komárková, I. Říhová
básnička
předání vysvědčení
uvedení třídy B – P. Bulejčíková
kvíz pro dospělé
předání vysvědčení
hudební přednes Jana Bezděkovská a Barbora Bulejčíková
uvedení třídy C – J. Balcarová
píseň
předání vysvědčení
rozdání přáníček lidem
Čtení textu Bible
Promluva k dětem – Josef Cepl
Píseň dětí „Hranice“
Požehnání
závěrečná píseň
každou sobotu od 10:45 hodin živě s obrazem www.bohosluzbyonline.cz
Oznámení
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor
-Dnes budeme slavit Památku Večeře Páně,
kázáním z Božího slova bude sloužit br. Josef Cepl
odpoledne od 1400 hod jste zváni na program DSŠ
k ukončení školního roku
-Příští sobotu 27.6. bude sloužit kázáním br. Patrik Nehyba,
tato sobota je sobotou sbírky 13. soboty
-O víkendu 26.-28.6. jste zváni na
letní soustředění TOMů do Krkonoš na chatu Viktorka
(více informací ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMů R. Zelenky)
-V termínech 5.-12.7. a 12.-19.7. budou probíhat letní tábory ZS KP
(více informací u vedoucích KP oddíl Penguins)
-Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry,
kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace.
- Neodkládejte si cenné věci v šatně i ve sboru bez dozoru.
Prosíme, vypínejte a nepoužívejte v sále a na balkoně, určeném pro
bohoslužbu, mobilní telefony a nekonzumujte potraviny.
-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel
V období 21.-27.6.2015 oslaví narozeniny:
Klímová Zuzana (21.6.); Mervart Milan (22.6.); Trněný Marek (22.6.);
Vančová Silvie (22.6.); Poláková Eva (25.6.);
Hellebrandová Neudertová Kateřina (25.6.)
všem přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let.
P.S. omlouváme se všem na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl.
VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, …
Ohlédnutí za 30 letým výročím
Dlouho očekávaný den je již dva týdny minulostí. Vzpomínky na bohoslužbu vděčnosti
k 30. výročí Smíchovského sboru jsou pomalu překrývány novými událostmi.
Sobotu 6. června jsme prožili jako rodina. Do bohoslužby, programu vzpomínek,
společného stolování, příprav, i prožívání celého dne jsme se zapojili všichni. Někteří
větším dílem, někteří menším.
Svou přispěli účastí a „naladěním“ jsme přispěli k vytvoření nevšední atmosféry během
celého dne.
Osobně jsem prožíval větší napětí a trému, než obvykle. Doufám, že pro většinu byla
sobota odpočinkem, povzbuzením, radostnou zkušeností.
P.S. omlouváme se všem na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl.
Ne vše bylo perfektní (dokonalost nás čeká až v nebi), některé věci se nepovedly, nebo
dopadly jinak, než jejich autoři zamýšleli. I to patří k životu.
Je namístě poděkovat, předně Pánu Bohu, za to že nám dopřává prožívat náš život
v živém společenství sboru. Také všem, kteří nesli tíhu příprav, i sobotního programu
v pestré škále služebností.
Jsem rád, že jsem sborové výročí mohl spolu s vámi všemi prožít a s nadějí hledím do
příštích dnů.
MM
Poděkování za pomoc při příležitosti 30. výročí sboru
Děkuji Vám všem, sestrám, bratřím, mládeži a dětem, za ochotu a pomoc v jídelně
v sobotu 6. 6. 2015. Všichni jsme ocenili Váš přínos, jak při pečení sladkého
občerstvení, tak při přípravě jídla, při rychlém nasazení v době společného oběda,
v odpolední kavárně a při úklidu. Vážím si Vaší obětavé práce, ochoty a skvělého
nasazení. Odměnou nám byla krásně prožitá sobota.
Děkuji, ať Vám Pán Bůh požehná
Jana Balcarová
Poděkování
Děkuji všem sestrám a bratřím, kteří se podíleli na vaření polévek od září 2014 do
června 2015 v našem sboru a přispěli tak k hezkému pocitu sounáležitosti mezi námi.
Uvědomuji si, že to nebyla lehká služba. Odměnou za ni byl dobrý pocit ze společného
sobotního posezení, který snad převážil některé slabší stránky této aktivity, na které
jste mě upozornili. Bude-li zájem o vaření polévek, s radostí se opět ujmu organizace
jako polévkový koordinátor od září 2015. Díky Pánu Bohu a Vám všem.
Jitka Michalcová
Zpráva z jednání výboru sboru 11. června 2015




na základě pohovoru výbor sboru vyjádřil souhlas s křtem Jany a Milana
Prokopčákových a Mariány a Jaroslava Skálových
v programu podpory vzdělávání ADRA-BanglaKinds bude je od května 2015 jedno
dítě (druhé dítě přešlo na jiný vzdělávací program)
výbor sboru schválil pracovní předpisy, složení správní rady a zaměstnance
pomocné organizace sboru – Archy pomoci Praha
dále se výbor sboru zabýval hodnocením proběhlých akcí ve sboru: jubilejní
bohoslužba a noc kostelů
tajemník J. Kubík st.
Sponzorování dětí v Bangladéši a Keni - novinky
Milé sestry a bratři,
z Adry jsme dostali zprávu, že jedno z dětí, které bylo vzděláváno v rámci programu
BanglaKids, přechází od května 2015 do jiného vzdělávacího programu. Ten nepatří
pod projekty humanitární organizace ADRA, proto podpora dívky Shemali Tripury
k tomuto datu skončila.
U ostatních dvou dětí, které jako sborové společenství podporujeme, zůstává vše beze
změn. Tedy přes Adru podporujeme chlapce Mongthoisinga Marmu z Bangladéše a
přes Centrum Dialog taktéž chlapce - Alkhalyho Youlu z Keni (Centrum Dialog).
Jak již víte, tento rok potřebujeme uhradit nedoplatek 5700,- Kč na vzdělávání dětí
v rámci programu BanglaKids, který nám vznikl v předešlých obdobích. Výbor sboru
proto odsouhlasil, že zůstaneme u podpory dvou dětí a třetí, místo dívky Shemali,
zatím nově sponzorovat nebudeme.
Děkuji, že již mnoho let podporujete vzdělávání dětí a věřím, že se nám společně
podaří vyrovnat zmíněný nedoplatek i vybrat dostatečnou částku na platby za obě děti
pro letošní rok.
Marma
Alkhaly
Za oddělení ADRA Jana
Bláhová
Noc kostelů 2015
I v letošním roce se naše modlitebna otevřela v pátek 29. května pro návštěvníky
v rámci „Noci kostelů“. Letošní rok provázel celou Českou republiku text Žalmu 139,12:
„Žádná tma pro tebe není temná: jako den svítí, temnota je jako světlo.“
Přestože se naše modlitebna nenachází v centru Prahy, měli jsme možnost přivítat a
provázet přibližně 30 návštěvníků. Pro letošní rok byl připraven dokument, ve kterém
jsme mohli vyslechnout příběh historie vzniku modlitebny díky slovu arch. Václava
Třísky, který byl projektantem této stavby.
Poděkování za realizaci tohoto dokumentu patří Bedřichu Jetelinovi a jeho
spolupracovníkům.
Menší počet návštěvníků umožnil, aby průvodci, bratři a sestry z naší modlitebny, měli
dostatečný časový prostor ke společnému sdílení se s prostorem naší modlitebny,
s vyznáním víry, ale také k zodpovězení otázek našich návštěvníků.
Při odchodu byla všem zájemcům věnována knižní publikace a také tištěná historie naší
modlitebny.
Poděkování patří všem ochotným členům našeho sboru, kteří páteční čas věnovali
průvodcovské službě, ale především Pánu Bohu, který nám dovolil prožít společně čas
se všemi, kteří naši modlitebnu navštívili.
Pavel Bláha
Zkušenost
POMOC SHŮRY.
Někdy je dobré se na něco těšit, třeba jen na to, že se zítra zas probudím a budu mít
celý den pro sebe. Člověk se nemusí vždy těšit jen na návštěvu, na dovolenou, na
oběd či večeři s přáteli… Ale, už to těšení se, samo o sobě třeba jen na druhý den,
dává člověku smysl života a perspektivu.
Já se zejména v posledních letech velmi těším na každé nové ráno, na další nový
den, na to, že na světě mohu být, že tu ještě jsem. A takto natěšená jsem byla letos
v lednu na první měsíc v novém roce, na celý Nový rok 2015.
Ve druhé polovině ledna jsem náhle ze dne na den ochořela, zčista jasna se mi
jedno ráno udělalo špatně, ba přímo zle – omdlela jsem; první mdlobě s pádem
předcházely čtyři dny se 40° horečkou.
Omdlení nemusí být vždy utrpení, zvláště, když je náhlé, ale jde o to, jak omdlít, kde
omdlít a proč vůbec…
Mdloba je stav, který se neplánuje, který obvykle je náhlý. A já omdlela v místnosti
k mdlobě zcela nevhodné, takřka nepatřičné, a to na WC; spadla jsem a zaklínila se
mezi umyvadlo a WC-mísu velmi nešikovně. Když jsem se probrala z mdloby
k vědomí a zjistila, kde se nacházím a že se vůbec nemohu pohnout, což znamenalo,
že odtud cesta k mému návratu do života nevede, že bez cizí pomoci nemám šanci
na nic, hlavně na to - vstát z podlahy, byla jsem zoufalá; já totiž byla sama doma. A,
tak dle rčení „V nouzi nejvyšší, pomoc Boha nejbližší“, volala jsem k Bohu o pomoc.
A náhle jsem stála na chvějících se nohou uprostřed kuchyně. Jen proto, že jsem
pořád měla tu vysokou čtyřicetistupňovou horečku, neuvědomila jsem si tu náhlou
změnu - že už neležím na zemi, ale stojím, a hned jsem padla zpátky do postele.
Další úžasnou zkušeností bylo, že se mi již neopakoval pád „na WC“, ale několik
pádů ještě bylo, nikdy jsem si neublížila, a po celou dobu nemoci mne andělé
non-stop zvedali ze země.
Chřipku jsem měla letos snad poprvé v životě, rozhodně poprvé v takové síle, na
horečky jsem nikdy netrpěla, když už tak jsem měla teplotu max. 38°C. Nemoc se
mne držela jako klíště, trvala až do třetí dekády měsíce března.
Slávka Veselá
Co nového na síti
O vzpomínku na Židy ve Frýdku-Místku byl velký zájem
Setkání občanů na téma “Dějiny Židů na Frýdecko-místecku” hostila v úterý 16.6.
modlitebna Církve adventistů sedmého dne a sousední židovský hřbitov ve FrýdkuMístku. V rámci Dne židovské kultury a “Projektu 12″ je uspořádala městská
organizace Kultura FM ve spolupráci s místním sborem církve adventistů. “Projekt 12″
je cyklus akcí, jejichž cílem je obyvatelům Frýdku-Místku zpřístupnit netradiční a běžně
nedostupná historická místa. Zájem o tuto akci předčil všechna očekávání. Židovský
hřbitov i doprovodný program navštívilo téměř 400 lidí.
Při setkání byly občanům otevřeny brány židovského hřbitova, který je často opomíjen,
přestože patří mezi nejrozsáhlejší a nejzachovalejší židovské hřbitovy na Severní
Moravě a patří také mezi nejvýznamnější památky města. Prohlídku komentoval a k
přítomným i uvnitř modlitebny promluvil historik Daniel Baránek o dějinách Židů na
Frýdecko-místecku, hebrejské písně zazpíval vokální souboru Noach pod vedením
Tomáše Novotného, odborníka na židovskou hudbu, s doprovodem klezmerového dua.
Při přednášce i při koncertu museli lidé ve velké modlitebně i stát. Vedoucí projektu
Hana Magdoňová požádala sbor, zda by nemohla tuto akci zopakovat i příští rok, a byla
velmi nadšená z přístupu a otevřenosti sboru.
Reportáž o této akci přijely natočit také Česká televize a Český rozhlas. “Radujeme se z
toho, že jsme mohli své prostory otevřít lidem a tím udělat pomyslný krůček přes
předsudky, které lidé v okolí mohou k církvi i k místnímu sboru mít,” uvedl kazatel
sboru Kamil Majer.
Sbor v Brně na Olomoucké je zpět doma
Sbor Církve adventistů sedmého dne v Brně na Olomoucké ulici se po téměř roční
opravě modlitebny sešel v sobotu 13.6. opět ve svých prostorách. Slavnostní
bohoslužbu zahájili účastníci společnou sobotní školou Bible. Pak pod vedením Karla
Staňka, předsedy Moravskoslezského sdružení církve, odevzdali svou nově opravenou
modlitebnu Bohu do jeho péče. Po tomto slavnostním obřadu vyslechli kázání
inspirované textem apoštola Pavla, který radí Timoteovi, jací lidé by měli stát v čele
církve (Bible, 1. List Timoteovi 3,2-13). Text hovoří nejen o tom, jaký by měl být
kazatel, ale vztahuje se na každého člena sboru, protože v Kristu vyznává církev
všeobecné kněžství.
Poté se sbory Brno-Olomoucká, Vyškov a Slavkov rozloučily s kazatelem Vlastimilem
Fürstem a jeho manželkou Bohumilou a přivítali nového mladého kazatele Kamila
Majera s jeho rodinou. Bratr Majer se stává novým kazatelem uvedených sborů. Bude
se starat o svěřené sbory pod vedením ordinovaného kazatele bratra Jana Dymáčka. Po
skončení dopolední bohoslužby byli všichni přítomní pozváni ke společnému jídlu,
které bylo připraveno na sborové zahradě. Za toto pohoštění patří dík všem sestrám,
které se na jeho přípravě podílely.
Odpoledne Karel Staněk připomenul příběh vyčištění a opravení jeruzalémského
chrámu v době krále Chizkijáše (Bible, 2. Paralipomenon 29). Aplikoval ho na situaci,
ve které se ocitl sbor, když musel na 11 měsíců hledat azyl v jiných prostorách.
Marcela Koloničná, vedoucí sboru Brno-Olomoucká, pak poděkovala bratru
Makovičkovi, pastoru Apoštolské církve, za vstřícnost, díky které se sbor mohl během
opravy své budovy scházet k sobotním bohoslužbám v modlitebně jeho sboru.
Následovala prezentace fotografií, které zachycovaly průběh stavebních oprav. Od první
brigády v červenci minulého roku až po tu poslední, která skončila v pátek 12. června
krátce před západem slunce – biblickým začátkem svatého dne soboty. Sestra Koloničná
pak společně s bratrem Staňkem poděkovali panu Machálkovi, majiteli stavební firmy,
která realizovala stavební práce a zajišťovala i další potřebné řemeslníky. Poděkování se
dočkali i bratři Milan Činčala, Marek Kobylák a Vlastimil Fürst, kteří se také, každý
svým dílem, podíleli na zdárném průběhu rekonstrukce.
Dík patří i všem, kteří přispěli k tomu, aby celá slavnost proběhla v důstojné atmosféře.
Od dětí, které zpívaly a hrály, až po dospělé, kteří za nimi nechtěli zůstat pozadu.
Největší dík ale přítomní vyjádřili Pánu Bohu. Jen díky Jeho požehnání mohlo
Moravskoslezské sdružení církve celou stavbu nejen schválit, ale i proplatit faktury.
“Těšíme se, že v prostorách zmodernizované modlitebny bude každý další týden
chválen náš Pán až do okamžiku, kdy se Ježíš Kristus vrátí na naši zemi, aby nás vzal
do své ´nebeské modlitebny´, v níž najdeme věčný domov, na který se těšíme.” uvedl
kazatel Vlastimil Fürst.
Smíchovský Zpravodaj, informační týdeník vydává Sbor CASD Praha Smíchov Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu
v nákladu 100 ks. Případné změny v programu jsou vyhrazeny. Uzávěrka příspěvků je čtvrtek. Redakce příspěvky neupravuje a otiskuje je v plném znění.
Za tiskové chyby se omlouváme. Další informace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz

Podobné dokumenty

SZ 31.1.2015

SZ 31.1.2015 sbor: Kč 5 966,-; misie Kč: 2 692,-; FSP: Kč 600,-; BanglaKids: Kč 0,-; TVHope: Kč 50,-; Adra: Kč 50,-Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, kteří jsou nemocni nebo prožívají různ...

Více

SZ 7.3.vp2015

SZ 7.3.vp2015 -Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. - Neodkládejte si cenné věci v šatně i ve sboru bez dozoru. Prosíme, vypíne...

Více