Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Transkript

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
• e-mail: [email protected]
• tel/fax: 495 458 155
• mobil (předseda): 724 184 485
slunce a úrodu. Spodní část loga tvoří název společnosti a silnice (dálnice) ukazující otevřenost sdružení vůči
okolnímu světu a také symbolizující
spojení tradice s rozvojem moderní
společnosti, což podtrhuje i styl písma
v logu.
Co je nového v mikroregionu a co
se chystá?
Valná hromada svazku obcí se sešla
na svém zasedání 9. 5. 2007 v zasedací místnosti SK Neděliště. Na tomto
jednání bylo mimo jiné schváleno přistoupení Obce Vrchovnice k našemu
mikregionu.
(Josef Macháček)
V řeči čísel to znamená, že „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“ je
složen z 10 obcí, na jeho území o rozloze 6.007 ha (Statistický lexion Obcí
České republiky) žije 4.024 obyvatel
(dle Sb.zákonů k 1.1.2006). A co je
to mimo jiné? Schvalování drobností okolo přijetí dotace na cyklostezku,
která spojí areál Památníku bojiště
1866 s Lípou: souhlas s přijetím dotace, název projektu, úmysl podepsání
smlouvy o poskytnutí dotace … Valná
hromada také projednala a schválila
postup při zřizování o.p.s. Hradecký
venkov (Obecně prospěšná společnost)
a schválila za členy správní rady společnosti pí.Janu Kuthanovou (Hořiněves)
a p.Josefa Macháčka (Všestary). Správní rada pak jmenovala dozorčí radu, do
jejíhož čela byla zvolena MVDr. Blanka
Karešová (Máslojedy). Na třetí straně
obálky je vytištěno logo o.p.s., které je
tvořeno konturou vesnice s chalupami
a vzrostlým stromem, symbolizujícími
tradiční venkovské bydlení v souladu s
přírodou, což umocňuje i zelená barva kontury. Žlutý podklad symbolizuje
Známe naše spoluobčany?
Válečný pilot z Chlumu
Dne 21. března uplyne 20. let od úmrtí
p. Kolomana Budaye, který v roce 1967
bydlel se svou rodinou na Chlumu.
K. Buday se narodil 18. ledna 1925 v
obci Dačov Lom na Slovensku.
1
pluku v Brně a
létal na legendárních stíhačkách Spitfire.
V roce 1951
byl přeškolen
na
trysková
letadla a létal
např. se strojem
MIG 15. Jeho
působištěm se
staly postupně
posádky v Mladé u Milovic,
Českých Budějovicích a Košicích.
Od roku 1967
do roku 1980
sloužil K. Buday
u pozemního
personálu na
vyšším vojenském velitelství
Po ukončení
školní docházky pracoval v
hospodářství.
V říjnu 1943
byl povolán do
armády Slovenského štátu
a zařazen do
Školy leteckého dorostu v
Banské Bystrici.
Po vypuknutí Slovenského národního
povstání proti
nacistické
moci v srpnu
1944 byli žáci
pilotní školy
nasazeni jako
pěšáci u Bánské Bystrice.
Zde byl K. Buday dne 19. září 1944
raněn a odeslán do sovětské válečné
nemocnice ve Lvově.
Dne 13. října 1944 byl potom zařazen do výcvikové skupiny čs. letců
v Przemyšlu. Konec války zastihnul K. Budaye na polním letišti v
Albrechticích.
V prvních poválečných letech absolvoval další armádní letecký výcvik a
k 1. říjnu 1947 byl jmenován stíhacím
pilotem. Byl zařazen do 8. leteckého
v Hradci Králové.
Podplukovník Koloman Buday byl
nositelem čs. medaile Za chrabrost,
čs. vojenské pamětní medaile se štítkem SSSR, pamětní medailí řádu SNP,
sovětské medaile Za vítězství nad
Německem, čs. Řádu Rudé Hvězdy a
dalších vojenských medailí a vyznamenání. V roce 1970 obdržel titul
„Zasloužilý vojenský letec ČSSR“.
(Podle vyprávění paní Heleny Budayové zapsal
ing.Bohumil Bernášek)
2
Místní akční skupina - HRADECKÝ VENKOV
3.5.2007 se zástupci naší MAS zúčastnili jednání MAS Královéhradeckého
kraje ( 14 MAS) na Kuksu. Závěrem
jednání bylo sepsání společného dopisu hejtmanovi a Radě kraje s žádostí o
podporu pro MAS v kraji. Důvodem
této žádosti je především fakt, že pokud
nebudou naše MAS dostatečně připraveny pro podání žádostí, může kraj přijít o prostředky z programu Leader, které by mohly pomoci k rozvoji venkova
našeho kraje. Celková roční alokace na
ČR je 560 mil. Kč. V současné době též
proběhlo i slyšení na Radě kraje, kde
naši zástupci vysvětlili problematiku a
důvody své žádosti. Přítomní radní přislíbili odpověď do tří týdnů.
Dále,jak uvedeno v předchozím příspěvku, byl zvolen předseda správní
rady a předseda dozorčí rady o.p.s. Hradecký venkov, přijato logo společnosti a
schválen další postup prací, především
na tvorbě společné strategie. V současné době jsou už i v provozu zkušební
stránky www.hradeckyvenkov.cz.
Další kroky, které je třeba učinit: tvorba
strategie MAS Hradecký venkov, sběr
projektů z území MAS, podepisování partnerských smluv, setkání členů
MAS a volba jejich orgánů, příprava na
podání žádosti.
Těšíme se na setkání při tvorbě strategie i sběru podnětů, uvítáme Váš aktivní přístup, staňte se členy MAS.
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme Vás informovali o MAS
(Místní akční skupina) a společnosti Hradecký venkov.
(Pozn.: MAS je právní subjekt, který je
jediný možný příjemce z osy IV Leader
Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EAFRD). Tento fond je
určen k financování projektů místních
subjektů ve venkovských oblastech.)
V současné době probíhá registrace společnosti a zařazení do databáze
MAS Královéhradeckého kraje. A co
tedy předcházelo této registraci? V dubnu se uskutečnilo setkání s podnikateli
a se zástupci neziskových organizací,
spolků a klubů. Obě setkání skončila
se závěrem podpory založení MAS na
území tří svazků obcí (Urbanická brázda, Nechanicko a obce Památkové zóny
1866).
Další jednání probíhalo na území
Mikroregionu Hustířanka se sídlem ve
Velichovkách. Vrcholný orgán tohoto
mikroregionu schválil na svém jednání vstup Mikroregionu Hustířanka do
MAS Hradecký venkov o.p.s. Pro úplnost je třeba dodat, že v současné době
probíhají jednání též s Mikroregionem
Smiřicko. Pokud tento mikroregion
odsouhlasí vstup, bude MAS působit na
území 5 svazků obcí o rozloze 42 440 ha
a s počtem obyvatel 31206. Toto číslo
(30 tis.obyvatel) je nyní jedním z možných parametrů pro výběr Ministerstva
zemědělství.
(Jana Kuthanová)
3
Hradecký venkov o.p.s.
Hradecký venkov, o.p.s.
MČsto Nechanice,
Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
Název:
Sídlo:
Zakladatelé:
x
x
x
Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí se sídlem: Praskaþka12, 503 33 Praskaþka
Mikroregion Nechanicko, svazek obcí, svazek obcí se sídlem: Mokrovousy 18, 503 15 Nechanice
Svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866, svazek obcí se sídlem: Všestary 35, 503 12
Všestary
V dubnu 2007 zakladatelské svazky schválili založení Místní akþní skupiny (dále jen MAS) Hradecký venkov,
o.p.s. a zvolili své zástupce do správní a dozorþí rady (dále jen SR a DR):
o Nechanicko –Moder BedĜich, Pechar JiĜí (SR), Švasta Petr (DR)
o Obce památkové zóny 1866 – Kuthanová Jana, Macháþek Josef (SR), Karešová Blanka (DR)
o Urbanická brázda – Rejlová Jana, Souþková Miroslava (SR), Brádlová Jitka (DR)
POSTUP PRACÍ PěI ZALOŽENÍ MÍSTNÍ AKýNÍ SKUPINY HRADECKÝ VENKOV, O.P.S.
Kdy
Co
Kde
7.3.2007
setkání starostĤ všech 3 zakladatelských mikroregionĤ
Hospoda „U Formana“
Roudnice
rozhodnuto o založení MAS Hradecký venkov, o.p.s.
5.4.2007
setkání se zástupci podnikatelských subjektĤ ze zakladatelských mikroregionĤ
HospĤdka „U Kabiho“
Všestary
12.4.2007
setkání se zástupci NNO, zájmových spolkĤ a klubĤ ze zakladatelských
mikroregionĤ
Kulturní dĤm
Nechanice
Mikroregion HustíĜanka – odsouhlasení vstupu do o.p.s. Hradecký venkov
Velichovky
3.5.2007
úþast zástupcĤ o.p.s. Hradecký venkov na jednání všech MAS
Královéhradeckého kraje
Informaþní centrum
Kuks
dopis adresovaný hejtmanovi a radČ KHK ohlednČ podpory MAS
v Královéhradeckém kraji
4.5.2007
1. jednání Správní rady o.p.s Hradecký venkov
MČÚ Nechanice
pĜedsedou SR zvolen pan JiĜí Pechar
9.5.2007
jednání s mikroregionem SmiĜicko ohlednČ vstupu do o.p.s. Hradecký venkov –
pĜedbČžný pĜíslib vstupu
SmiĜice
9.5.2007
1. jednání Dozorþí rady o.p.s Hradecký venkov
OÚ Máslojedy
pĜedsedkyní DR zvolena paní Karešová Blanka
kvČten
pĜíprava podkladĤ pro vznik o.p.s., tvorba internetových stránek –
www.hradeckyvenkov.cz
MČÚ Nechanice
pĜípravné práce na Strategii rozvoje MAS Hradecký venkov
29.5.2007
2. setkání DSO Královéhradeckého kraje
Velichovky
jednání o budoucnosti DSO a MAS
29.5.2007
2. setkání SR – podklady pro vznik o.p.s. Hradecký venkov, další postup prací,
pĜijetí loga
Velichovky
30.5.2007
SR, DR – doplnČní podkladĤ do vznik o.p.s, podání návrhu na rejstĜíkový soud
v Hradci Králové
MČÚ Nechanice
30.5.2007
Zaregistrování MAS Hradecký venkov, o.p.s. do databáze MAS
Královéhradeckého kraje
4
DALŠÍ KROKY
þerven
- zprovoznČní internetových stránek – www.hradeckyvenkov.cz
- zahájení prací na strategii MAS Hradecký venkov
- sbČr projektĤ z území MAS
- podepisování partnerských smluv
ihned pro
registraci
- setkání þlenĤ MAS, volby orgánĤ MAS
spoleþnosti
Základní statistické údaje o MAS Hradecký venkov, o.p.s.
Svazek obcí
katastrální výmČra v ha
poþet obyvatel k 1.1. 2007
HustíĜanka
10204
4685
Nechanicko
13465
8915
Obce památkové zóny 1866
5857
4100
SmiĜicko
5204
7387
Urbanická brázda
7710
6119
42440
31206
CELKEM
Zdroje informací o MAS Hradecký venkov, o.p.s.:
www.nechanicko.cz www.nechanice.cz www.urbanicko.cz
Kontaktní osoby:
- Jana Rejlová, mobil: 731516980, e-mail: [email protected]
- Jana Kuthanová, mobil: 724186825, e-mail: [email protected]
V Roudnici dne 31.5.2007, zapsala: Jana Rejlová
5
Benátky
• Obecní úřad Benátky, Benátky, 503 03 Smiřice
• mobil (starosta): 724 073 797, tel/fax: 495 426 291
• úřední hodiny: St 18.00-19.00, e-mail: [email protected], web: www.obec.benatky.webpark.cz
z Cerekvice ke Chlumu. Proti této, od
Cerekvice postupující pruské divizi,
stál u naší obce jeden prapor 12. pluku.
Avšak tento prapor musel brzy ustoupiti a vykliditi Benátky. Strhla se v naší
obci šarvátka a několik vojáků našich
i pruských bylo raněno a zabito. Byli
pohřbeni na místech, kde byli nalezeni.
V Benátkách byl též zřízen polní lazaret. Hroby padlých a zemřelých vojáků
jsou v zahradě p. Vroubka, p.R. Nejmana, p. Havrdy a p. Červinky. Tato místa
jsou označena pomníky. V této válce
bylo několik domů střelbou zapáleno.
Vyhořel dům čp. 10.,11., 5.,6. V domě u
Dubských čp. 11 schovali se před nastávající bitvou do sklepa dva staří lidé (Jiří
Dubský a M. Havlová) a když se sousedé vrátili, našli je tam zadušené.
Konečně se válečná litice přes náš kraj
přehnala a lidé viděli jen zpustošená
pole. Později sem byly zaslány potraviny i oděvy, aby lidé netrpěli v nastávající zimě bídu. Lidé odklízeli veškeré
pozůstatky války a znovu se věnovali
klidné práci. Ještě po letech zde nacházeli nevybuchlé granáty a odnášli je
domů. Občas přijížděli vojáci, tyto střely odnášeli za ves a tam je vystřelovali.
Někteří lidé sami náboje rozdělávali a z
nich vysýpali prach.
Byla to práce nebezpečná a také se
stala osudnou Josefu Kadeřávkovi z
čp. 24. Rozdělával granát, ten vybuchl
a smrtelně ho zranil.
Z kroniky obce Benátky
Rok 1866 vyrušil naše občany z jejich
klidné práce. Již brzy z jara zdejší lid
slyšel různé zprávy a zvěsti, že se chystá
výbojná válka Němců a že hlavní dějiště bude v našem kraji. Lidé byli najímáni k opravám blízké pevnosti Josefov.
V měsíci červnu se u nás objevili první
vojáci. Nejdříve přišli ubytovatelé vojska. Lidé neměli ani dostatek slámy pod
vojáky. Předešlý rok /1865/ byl velmi
suchý, takže byl takový nedostatek píce,
že lidé museli drhnouti listí se stromů,
aby jím přikrmovali dobytek. Dne 29.
června svedli Prusové vítězný boj o
město Králové Dvůr. Odtud naše vojska
ustupovala a blížila se do našeho kraje.
V neděli 1. července objevily se první
ustupující vojenské útvary. Před vojskem přicházeli uprchlíci, kteří s sebou
vzali to nejnutnější a ostatní nechali na
pospas vojsku.
Také naše obyvatelsvo tušilo, že musí na
čas opustiti rodné krby, proto cennější
věci ukrývalo a připravovalo se na útěk.
V pondělí dne 2. čevence se rozšířila
zpráva, že Prusové jsou již v Cerekvici.
U úterý dne 3. července byl od časného rána všude ruch. Naše obec byla již
úplně opuštěná. Obyvatelé prchali většinou k Bohdanči. Jen několik starších
lidí zde zůstalo. Rakouská děla začla
u „Rejdiště“ od Hořiněvsi ostřelovati
Benátky, aby zamezila postup Prusů
6
Hromadný hrob obětí bitvy
u Hradce Králové v roce 1866
Umístění: Benátky, střed obce
Nápis: Hier ruhen Louis Otto von
Seydlitz und Kurzbach Portepeefähnrich des Kgl. Preuss. 2. Magdeb. Infant.
Regiments Nro. 27, sowie 2 österreichische Jäger. 3. / 7. 1866
Zde odpočívají dva rakouští myslivci a pruský praporečník Louis Otto ze
Seydlitzu 3. / 7. 1866.
Umístění: Benátky, střed obce
Nápis: V společném hrobě odpočívá
několik důstojníků c. k. mysliveckých
praporů číslo 2. a 27. jakož 50 rakouských a pruských vojínů.
An dieser Stätte ruhen in Gott mehrere
Officiere der k. k. Feldjäger Batallione
Nro. 2. und 27. sowie 50 österreichische
und preussische Soldaten.
(Iveta Nepplová, Tomáš Bouček)
7
Čistěves
• Obecní úřad Čistěves, Čistěves, 503 15 Nechanice
• mobil (starosta): 725 081 252
• úřední hodiny: Po 19.00-20.00
Ludvová, která poděkovala všem, kdož
se svojí prací podílí na činorodém dění
v Čistěvsi.
Jaro v Čistěvsi
Jako všude, tak i u nás přidělalo dlouhotrvající sucho vrásky nejen zemědělcům, ale i všem uživatelům studní, kteří
s obavami sledovali,zda nedohlédnou
až na dno. Spásonosný déšť přišel za
vteřinu dvanáct, ne-li o chvilku později
a tak se pole a louka přece jen zazelenaly. Senoseč ukázala, že tráva zpoždění
dohnala.
Se slunečným počasím došlo v obci k
čilému stavebnímu ruchu v částech
„Nad obecním úřadem „ i“ K Šustu“.
Stavby utěšeně přibývají a tvář obce se
opět mění, což několikrát zaznamenal i
Hradecký deník.V souvislosti s rozšiřováním obce došlo k modernizaci přívodu elektrického proudu u centrálního
transformátoru, který by měl zvýšené
spotřebě elektřiny v obci vyhovovat.
Duchovní správce farnosti P. Petr Boháč
připomněl přítomným poselství kříže a
důležitost duchovního života, aby pak
pomník vysvětil. Pak pohovořil krajský
hejtman Pavel Bradík, upozornil jak je
důležité znát minulost a vážit si díla
předků, což naše obec potvrdila právě
rekonstrukcí tohoto pomníku. S úsměvem se pak z pochodu omluvil, neboť
podobných akcí ho čekalo ještě několik, ale dal jasně najevo, jak ho účast na
té naší těší.
Občané obce měli možnost nadělat si
dřevo z pokácených topolů áleje k rybníku, mnozí toho využili a tím i zabezpečili úklid v polích, kam poražené
stromy padaly.
A pak už činnost Obecního úřadu směřovala k přípravě slavnostního odhalení zrekonstruovaného pomníku Božích
muk,které se uskutečnilo 2. června,
spolu s zahajovacím ročníkem netradičního turistického pochodu „Čistěveské putování za myslivcem. “Celou
slavnost zahájila Posádková hudba z
Hradce Králové a starostka obce Anna
8
Slavnostní akt zakončila Posádková
hudba českou hymnou a čestná salva
nastoupených pruských a rakouských
oddílů.
vzalo sebou i ládovače.
Trasa pokračovala podle pomníků krajem lesa až k hájovně, kde byla první
kontrola, od níž děti dostaly sušenky
a pití. Dále se pokračovalo Středovou
linií Alejí mrtvých, u níž je řada pozoruhodných pomníků až k odbočce k
„Polnímu myslivci.“ U něj pak přítomné oddíly předvedly ukázku z válečné
bitvy. A už tu byl závěr a na návsi čekalo
na nepříliš zmožené, ale o to víc spokojené účastníky pochodu, občerstvení v
podobě opékaného prasátka či klobás.
A ještě jedno překvapení, dárek v
podobě vstupenek na rozhlednu a do
Válečného muzea na Chlumu věru za
vstupné 20 Kč pro dospělé a děti zdarma, bohatá odměna.
A nastal čas pro příjemnou, přibližně
tříkilomertovou procházku, kterou
absolvovalo přibližně sedmdesát turistů ve věkovém rozpětí od jednoho do
šestasedmdesáti let. A procházka to
věru nebyla ledajaká. Hned za vsí u třešňovky podal velitel prusko rakouských
vojsk názorný výklad o uniformách a
zbraních z války v roce 1866, jejíž rozhodující bitva se odehrála právě zde.
Děti pak byly obdarováni dárky od firmy RUND a ČEZ.
Autor těchto řádků se ptal pamětníků
v obci a všichni se shodli, že takovou
významnou a zdařilo akci v Čistěvsi
nepamatují.
(Jaroslav Balcar)
Přítomným též bylo předvedeno, oč
rychleji šlo nabíjení pruským vojákům
opravdu, Prušák vystřelil takřka třikrát,
než Rakušák jednou. Další zajímavý
výklad podala obsluha děla, objasnila
proč u děl docházelo k tolika smrtelným úrazům, když bylo v bitvě třeba
střílet rychle, obsluha děla leckdy ochladila hlaveň málo a při dalším ládování
došlo k samovolnému odpálení, jenž
9
Hořiněves
• Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves čp. 73, 503 06 Hořiněves
• mobil (starosta): 724 186 825, tel/fax: 495 426 160, 495 426 107
• úřední hodiny: Po a St 08.00-12.00 a 13.00-17.00, e-mail: [email protected], web: www.horineves.cz
Roku 1855 byla stará, mimo chrám
stojící, dřevěná věž stržena a nová ku
kostelu samému přistavěna. Prvotně
obklopen byl chrám hřbitovem, který
však r. 1831 zrušen byl, a nový hřbitov
na severozápadní straně obce založen.
Historie obce – z kroniky obce
Hořiněves
Kostel sv. Prokopa
Z budov nacházejících se v obci první
místo zaujímá farní chrám sv. Prokopa
jak svými dějinami tak i svojí výstavností. Chrám ten stával, co farní kostel,
již roku 1384 a byl až do roku 1425 svým
vlastním duchovním správcem opatrován. V roce tom byl vojskem husitským
zbořen a Hořiněves tvořila filiálku blízkému chrámu Páně v Žíželevsi.
Události v obci
Vítání občánků – 26.8.2007 - proběhne
první, znovu obnovené, vítání občánků.
Akce bude konána v neděli odpoledne
ve slavnostně vyzdobeném Hankově
domě.
Dětská hřiště v Hořiněvsi a v Žíželevsi
– projekt vznikl z iniciativy rodičů, kteří se chtějí zapojit do vybudování dětského hřiště a klidové zóny pro setkávání rodičů s dětmi. Žádost o grant z
fondu T-Mobile, který vyhlásila Nadace
Via, byla podán 27.května na projekt z
názvem „ U NÁS“.
Bouřka – 22. 5. k večeru postihl Hořiněves přívalový déšť a vlna ornice, hlíny a štěrku zasáhla nemovitosti u cesty
na Sendražice.
Obyvatelé museli odklízet hlínu z
garáží, sklepů a zahrádek. Při odstraňování následků této živelní pohromy
pomáhala jednotka SDH.
Starostka jednala s uživateli polí na
„Tumplacích“ a pozemkovým úřadem
o vzniklé škodě a o možnostech řešení,
aby se podobná situace neopakovala,
nebo aby se zmírnily dopady.
Od roku 1610 připojen byl k děkanskému chrámu v Holohlavech. Teprve
Ferdinand Leopold, hrabě Špork, dal
r. 1707 kostel opětně znova vystavěti
a docílil, že opětně r. 1718 duchovním
správcem opatřen byl, který však počátečně toliko jméno zámeckého kaplana
měl, a teprve r. 1728 dostalo se chrámu
Páně a duchovnímu správci titulu faráře. První duchovní správce v Hořiněvsi
byl r. 1725-1742 Jan Svoboda.
10
Kontejner na bílé sklo (po obdržení)
bude umístěn na návsi v Hořiněvsi.
Po vyhodnocení budou umístěny další kontejnery na bílé sklo i v ostatních
obcích.
Ze zasedání zastupitelstva obce
- ZO schvaluje provedení výměny
oken ve 2 třídách základní školy.
- ZO nesouhlasí se zveřejněním
záměru č.2/2007 na prodej CAS 25706 Liaz RTHP
Kostel sv. Prokopa – pravidelné bohoslužby se konají každou neděli od 14:00
hod. Mše sv. celebruje kněz František
Říha.
- ZO ukládá starostce před zveřejněním záměru na prodej pozemku
p.č.574 a části č.40 a 38 v k.ú. Žíželeves zadat vypracování geometrického zaměření.
Posvícení – 16.9.2007 se připravuje
slavnost k posvěcení kostela (300 leté
výročí)
- ZO schvaluje vstup obce v rámci
Mikroregionu OPZ 1866 do o.p.s.
Hradecký venkov
Základní škola Hořiněves
- ZO schvaluje návrh G, dispozičního
uspořádání rozestavěného objektu
vedle kostela v Hořiněvsi, a ukládá
starostce obce vyhlásit výzvu více
zájemcům k podání nabídky na projektovou dokumentaci pro stavební
povolení.
Více na www.horineves.cz
Projekt - „ Podaná ruka“ - návštěva
dánských přátel v Hořiněvsi se uskuteční od 29.6. do 8.7.2007. Organizace
návštěvy je připravena ve spolupráci s
rodiči a OÚ. Při návštěvě bude mimo
jiné vybudována zahrada „česko-dánského přátelství“ na pozemku základní
školy.
Dále je připraveno mnoho společných
výletů po našem kraji. Tento projekt je
realizován za podpory Královéhradeckého kraje a dále se na něm sponzorsky
podílejí firma Brahe a.s., firma Rund,
firma Vodovody a kanalizace - Hradec
Králové, Myslivecké sdružení Bažantnice a RCHP- Benátky s. r. o. a další.
Děkujeme všem, kteří tento projekt
podporují.
Obecní úřad
Humanitární sbírka – po úspěšném
zimním sběru byla opět vyhlášena
humanitární sbírka pořádaná Občanským sdružením Diakonie Broumov ve
spolupráci s OÚ Hořiněves.
Třídění bílého skla – od září se připravuje v rámci soutěže Čistá obec, z projektu Nádoby, zkušební třídění bílého skla.
11
2. 8. 2007 v 16. 30. Ukončení výstavy
30. 8. 2007.
Výstavy je možno si prohlédnout v otevíracích hodinách knihovny:
Úterý
16.00 - 18.00
Středa
9.00 - 10.00
Čtvrtek
16.00 - 18.00
Od počátku roku 2007 v našem knihovním fondu přibylo 40 nových
knih, mimo jiné: Brown Dan – Andělé
a démoni, Pilchner Robin – Neznámá
úskalí, Herzog Chain – Válka ze dne
usmíření, Asertivita v partnerství.
Pravidelně odebíráme tato periodika: 100 + 1, Věda, technika mládeže,
Zahrádkář, Flóra na zahradě, Mateřídouška, Bravo a Bravo girl, Pěkné bydlení, Maminka.
Přijďte pobýt a počíst !
Knihovna bude uzavřena z důvodu
dovolené ve dnech 20. 8. – 25. 8. 2007.
JSDH Hořiněves
Noční soutěž – 1. 6. 2007 proběhla za
účasti 19 družstev mužů a 6 družstev
žen noční soutěž.
O pohár starostky – 25 .8. od 10:00
hod. proběhne soutěž v požárním sportu na hřišti TJ Sokol v Hořiněvsi
Dále se sportovní družstva v letních
měsících účastní soutěží dle kalendáře soutěží, který je na stránkách
www.oshhk.cz
Obecní knihovna Hořiněves
(Radmila Kozáková)
TJ Sokol
Dovoluji si pozvat všechny spoluobčany na zahájení a shlédnutí putovních
výstav zapůjčených z hudební knihovny města Hradce Králové.
„ Hradec Králové známý i neznámý “
/ zajímavé pohlednice, fotografie.
Zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek
28.6. 2007, v 16. 30. Ukončení výstavy
31. 7. 2007.
„ Knihovna pro nevidomé “ / Braillovo písmo, kalendáře, obrázky.
Zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek
Oddíl kopané připravuje v letních měsících dva turnaje:
30. 6. 2007 9. ročník Memoriálu Karla Fejka v malé kopané
(sobota)
5. 7. 2007 3. ročník Memoriálu Otakara Rejfka a Jaroslava Vejpravy (čtvrtek)
Hankův dům – vydána turistická
známka č. 1180. Prohlídka současné
expozice je možná po domluvě s paní
12
způsobem se letos opraví obecní cesty
a kde se zakoupí písek. Má se zapískovat na takzvaném Libichově a po obci
a spravit v ulici u Paděrových a cesta k
Želkovicům do kolejí vytlouct a zapískovat. Písek se má vzíti od P. Prostředníka ze Sendražic s podmínkou, že ho
nemůžem tak brzo navést, by souhlasil s
podmínkou, jak se obecní výbor usnesl,
totiž že nemůžeme tak brzo navést.
Dovoz písku a ostatní práce má se dát
do veřejné dražby. Lámání opuky se má
u kříže a u Havrdových dodělat a vyštoucovat, písek se má vzíti ve Vilanticích, ale za cenu jakou máme zde.
Rybářovou, Hořiněves čís. popisné 125,
na tel.: 495 426 118 nebo na obecním
úřadě tel.: 495 426 160.
Dále na obecním úřadě a v muzeu
V. Hanky můžete shlédnout i nakoupit
mnoho zajímavých materiálů k událostem v našem kraji v r. 1866.
Zajímavosti
Tříděný odpad – Sklo – občané vytřídili za rok 2006 celkem 9 546 kg skleněných obalů. To je na jednoho obyvatele
14,2 kg. Skleněné odpady se odkládají
do zeleného kontejneru. Na lahvích
mohou zůstat etikety. Do kontejnerů
nepatří zrcadla, porcelán ani keramika. Sklo se odváží na dotřiďovací linku, kde jsou automaticky odstraněny
nežádoucí příměsi.
Vytříděné skleněné střepy se ve sklárnách přidávají do vsádky při výrobě
nového skla. Ušetří se při tom jak energie, tak i množství primárních surovin,
přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna. Sklo je prakticky neomezeně recyklovatelné. Ze skleněného
odpadu se nejčastěji vyrábí obalové
sklo jako lahve a sklenice.
Třiďte odpad, má to smysl!!
Kostel sv. Mikuláše
Zpracován projekt firmou Inreco, s.r.o.,
společnost pro rekonstrukce památek,
Hradec Králové, v hodnotě 36 tis. Kč
z rozpočtu obce, včetně všech povinných příloh s vyjádřením Národního
památkového úřadu v Pardubicích
a podána žádost o zařazení kostela
sv. Mikuláše do Programu záchrany
architektonického dědictví MK ČR.
Pouťová slavnost
3. 6. 2007 – proběhla již 5. pouťová
slavnost za přispění skupiny historického šermu Abbaca, hudební skupiny pana Muzikáře a skupiny Paduana
Hispanica z Pardubic. Přítomní mohli
po mši ochutnat pouťové koláče, koupit suvenýr a občerstvit se u stánků na
Žiželeves
Kronika - výpis z jednání obecního
zastupitelstva před cca 100 lety:
28. května 1914 bylo rozhodnuto jakým
13
louce u kostela. Tato akce se koná na
podporu záchrany tohoto kostela.
Obecní knihovna
Pořádá od 5. června do 28. června výstavu Knihovna pro nevidomé
K. E. Macana – návštěvníci mohou
zhlédnout ukázky Braillova písma,
hmatové obrázky, notové zápisy, kalendáře, hodiny a jiné informace.
Výstava je přístupná v době – úterý od
9,00 hod. do 10,00 hod. a ve čtvrtek od
15,00 hod. do 17,00 hod.
Na tel.: 604 253 014 možné dohodnout
i jiný termín.
Dětský den
Rozloučení s prázdninami, Obecní
knihovna Žíželeves připravuje ve spolupráci s SDH Žíželeves odpoledne
plné her pro děti na hřišti Čechovka v
Žíželevsi.
14
Máslojedy
• Obecní úřad Máslojedy, Máslojedy, 503 03 Smiřice
• mobil (starosta): 723 698 028
• úřední hodiny: St 18.00-18.30
Musíme žít se světem, ne pouze na světě,
nebo ho pouze využívat. Připravit areál
bojiště pro potřeby cestovního ruchu
neznamená pouze vybudovat muzeum,
parkoviště, restaurační zařízení, naučné stezky a cyklotrasy. Neméně důležité
je zajistit pravidelnou údržbu tohoto
areálu. Lidská činnost spočívá z 80 %
v údržbě toho, co již bylo vybudováno a pouze 20 % připadá na budování
nových projektů. Z tohoto pohledu je
velmi důležité, abychom se my všichni,
kteří žijeme v těchto místech, aktivně
zapojili do péče o tyto památky. Bez
udržení těchto míst v pietním duchu,
v čistotě a rovnováze s přírodou nelze
dosáhnou rozvoje těchto areálů ani rozvoje našich obcí.
V pravidelných intervalech se setkáváme s informacemi z našeho mikroregionu. Na začátku července si připomínáme výročí bitvy prusko-rakouské, která
se odehrála již před 141 lety. V loňském
roce se přípravy na oslavy nedaly přehlédnout, letos je všechno mnohem
klidnější, méně reklamy, méně akcí…
Znovu vybudování tradice je v dnešní době možno jen jako cílevědomý a
dlouhodobý proces. Budování desítky
let přerušené tradice je mnohem pracnější než současné uspokojování zájmů
různých zájmových skupin s požadavkem na dosahování rychlých výsledků
s nízkým horizontem. Všechna obsáhlá činnost spojená s připomenutím
smutných událostí těchto dnů vyžaduje
nemalé úsilí mnoha lidí, kteří se této
činnosti věnují na úkor svého volného
času.
Na území naší obce byla provedena
rekonstrukce plotu u pomníku č. 5
– Říman, určitě stojí za zhlédnutí.
Při pohledu zpět vidíme poctivou práci našich předchůdců. V dnešní době
jednotlivé areály bojišť z války roku
1866 představují světový unikát. Nikde
jinde na světě se nevyskytuje takové
množství válečných pomníků, kopírujících průběh bojů přímo v terénu.
Je jenom otázka času, kdy zahraniční
cestovní kanceláře tuto světovou raritu objeví. Z tohoto pohledu se prusko-rakouská bojiště z roku 1866 stávají
novou hodnotou nejen pro náš mikroregion a Královéhradecký kraj, ale také
pro Českou republiku.
15
Připravují se ještě opravy pomníků
umístěných v části lesa Svíb, zvané
Havranec. Menší část z našich občanů se snaží aktivně zapojit do prací
spojených s údržbou okolí některých
pomníků v lese a vojenského hřbitova
v obci. Obec zajišťuje posekání trávy
a částečnou údržbu zelených ploch keřů.
prázdnin. Na podzim nás také čeká
vítání občánků.
Obec získala do svého vlastnictví
novou budovu, bývalou prodejnu, kde
bude v brzké době fungovat obecní
úřad. V těsné blízkosti, na sousedním
pozemku se buduje dětské hřiště pro
naše nejmladší občánky a také jejich
maminky.
Ráda bych připomněla ještě jednu věc,
která nám dělá starosti. V poslední
době jsme řešily případ další opuštěných pejsků. Přesto, že jsme se snažili
informovat co nejširší okolí, nikdo se
neozval,v současné době jsme našli
náhradní ubytování, ale budou-li
někomu chybět, rádi mu podáme bližší
informace.
Několik aktualit z dění v obci
V květnu se u nás uskutečnila okrsková soutěž hasičských sborů. Počasí
nám moc nepřálo, ale odpoledne bylo
připraveno posezení s občerstvením a
hudbou pro všechny, kdo přišel, určitě nelitoval, hudba hrála do pozdních
nočních hodin. Nesmíme také zapomínat na aktivní šipkový klub, aktuální informace jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách naší
obce - www.maslojedy.cz. Hasiči pro
nás připravují ještě dvě akce pro děti,
jednu na začátku a druhou na konci
Na konec bychom si měli připomenout, že před námi je období dovolených, období odpočinku, dnů plných
slunce, volného času, cestování, cizích
měst…
(MVDr. Blanka Karešová)
16
Neděliště
• Obecní úřad Neděliště, Neděliště, 503 12 Všestary
• mobil (starosta): 602 583 250, tel/fax: 495 426 175
• úřední hodiny: Po 17.00-19.00, e-mail: [email protected], web: www.nedeliste.cz
Jak se slavilo v roce 1867
7. července 1867
Z pamětí Josefa Lindra Neděliště č. p. 49.
(tak jak je napsal autor)
Byla slavnost v Máslojedech,dali tam
postavit pomník od pluku Hercok Wilhelm důstojníci na památku svojím
padlým kamarádům. Právě na tom místě kde jejich pluk za vojny stál. Na slavnosti byl celý pluk a 4 děla. Regiment
páter měl mši a dvojí kázání uherské
a slovanské. Kazatel to byl znamenitý,
lidu tam bylo málo, protože to žádný
nevěděl, aby se nenadělala škoda. Ta
slavnost se mně líbila a i každému nejlepší. Vojáci se chodili dívat, kde který
stál proti Prusům. Odpoledne odešli
zase do Hradce, byli tam 3 generálové.
3. července 1867
Byla velká vojenská slavnost na Chlumě. Byl tam regiment konstantin a
baterie dělostřelců. V Nedělištích byl
štáb na noc. Večer hrála banda /hudba/
v zámku. Při slavnosti bylo mnoho tisíc
lidí až na 50 mil z dálky.
U pomníků měl první řeč svobodný pán
rytíř z Liebigů pro jakou památku dal
ten pomník postavit. Pak bylo německé
kázání a zase české. Generál Liebigon
děkoval za tu památku padlých bojovníků rakouských a saských. Potom dal
pan Liebich každému vojínu ½ libry
hovězího, ½ libry vepřového masa a 2
mázy piva. To všecko nechal ze Smiřic
přivézt na Chlum. Ten den brzo z rána
pršelo, ale pak se udělal tůze pěkný čas.
Výlet zahrádkářů 12.5.2007
Cílem letošního výletu byl skleník farmaceutické fakulty v Hradci Králové,
zámek ve Slatiňanech a Veselý Kopec
u Hlinska. V sobotu v 7.30 hodin ráno
nastoupilo 31 účastníků zájezdu, členové i nečlenové zahrádkářské organizace, do přistaveného autobusu.
Na Probluzí byla ten den taky slavnost
na památku Sasům. Byly tu 4 děla a
batalion od Hercegoviny. Byly taky
Sasové, ale proti Chlumu to na Probluzí
nebylo nic. Na Chlumě hrála pak banda
/hudba/ do 4 hodin odpoledne a pak se
zase odebrali do Josefova.
Krátce před 8. hodinou dorazil zájezd
do Hradce Králové k areálu skleníku
farmaceutické fakulty. Ředitel skleníku
seznámil výletníky s pestrým výběrem
léčivých a exotických rostlin na venkovních záhonech i v nedávno vybudované
budově skleníku. Hodina při zajímavém výkladu rychle uběhla a autobus se
vydal k další zastávce, kterou byl zámek
ve Slatiňanech.
3. července byla taky slavnost v Hoříněvsi, mají tam postavený pomník Regiment 40. Baron Rozbach polský regiment. Tam ale bylo jenom 50 důstojníků. Posvětili ho a šli pryč.
17
na hříbárně ve Slavicích. I když se nad
Slatiňany přehnala dešťová přeháňka,
prohlídka stájí byla nezapomenutelná.
Ve 13 hodin následovalo občerstvení
v motorestu ve Slatiňanech,kde kromě
oběda našli výletníci i úkryt před další
dešťovou přeháňkou. Kolem 14. hodiny
se autobus rozjel k poslednímu cíli na
Veselý Kopec u Hlinska.
Skanzen Veselý Kopec představuje rozptýlenou pasekářskou osadu nad řekou
Chrudimkou. Lidové stavby i uspořádání obce zde co nejvěrněji dokumentují základní objekty vesnického života
našich předků. Obytné domy, technické stavby ke zpracování zemědělských
a lesnických produktů jsou tu velmi
věrně zrekonstruovány do snad i plně
funkčního stavu. Při příjemné procházce si při pohledu na starobylé nářadí a
zařízení mnozí pamětníci připomněli
své dětství a mládí.
Výlet se opět po všech stránkách vydařil
a spokojení výletníci dorazili do Nedělišť krátce po 17. hodině.
Krátce po 10. hodině začala prohlídka zámku, který je zajímavý především tím, že zde bylo zřízeno v letech
1950-1952 hippologické muzeum podle plánů prof. Františka Bílka. Ve více
než dvaceti místnostech se návštěvník
seznamuje s užitečností koní a jeho
historickým vývojem. Velké množství
exponátů představuje umělecké ztvárnění koně na obrazech, rytinách a plastikách slavných umělců.
Kolem poledne se výletníci přesunuli
do blízkého hřebčína, kde se přes 60
let chová starokladrubský kůň v černé
barvě, čili starokladrubský vraník. Starokladrubský kůň se řadí mezi barokní rasy koní, má španělsko-neapolský
původ a vznikl pro ceremoniální účely
panovnických dvorů. Historie chovu
sahá až do roku 1579.
V současnosti chová hřebčín kolem
250 ks starokladrubských koní, převážně vraníků Základní stádo čítá 72 chovných klisen a 14 plemenných hřebců, 80
hříbat do věku 3,5 let je odchováváno
18
Co se událo v obci za uplynulé
období
Březen – naši hokejisté ukončili další
sezónu Jaroměřské hokejové ligy, tentokrát skončili na 5. místě.
30. 4. 2007 – proběhlo tradiční pálení
čarodějnic spojené s opékáním buřtů.
Duben – květen – v rámci jarního úklidu svých domácností občané postupně
naplnili 4 kontejnery velkoobjemovým
komunálním odpadem.
Květen – firma Popr dokončila rekonstrukci břehů říčky Olšovka, investorem této akce byla Zemědělská vodohospodářská správa Hradec Králové.
23.6.2007 – ukončila naše fotbalová
jedenáctka další ročník okresní 4. třídy A. V době uzávěrky ještě nebylo
známo konečné umístění, ale po většinu soutěže se naše mužstvo pohybovalo kolem středu tabulky.
Plánované akce
7. - 9. června 2007 – proběhla v obci
humanitární sbírka pro Diakonii
Broumov. Občané shromáždili velké
množství zejména oblečení, které jistě
dobře poslouží jiným lidem, kteří jsou
v těžké sociální situaci.
21.7.2007
turnaj v malé kopané na
koupališti
28.7.2007
turnaj v malé kopané na
hřišti
Začátek srpna: zahájení nového ročníku fotbalové 4.třídy A
18 - 19. srpna: výstava chovatelů drobného zvířectva na výstavišti
Konec srpna: dětský den
19
Sendražice
• Obecní úřad Sendražice, Sendražice, 503 03
• e-mail: [email protected]
• tel/fax: 495 426 184
• úřední hodiny: Po 17.30-19.00
Trochu historie - 710 let Sendražic
Po Mikulášovi drželi Sendražice jeho
synové Beneš a Jindřich. Dalšími majiteli se stali „Trčkové z Lípy“ a jejich
poslední majitel Jan Rudolf Trčka z
Lípy zemřel 29. září r. 1634. Všechen
majetek zakoupil císař Ferdinand.
Panství Smiřické obdržel hrabě Matyáš
Gallas r. 1636 za své služby. Zemřel
r. 1647 a jeho starší syn se stal pánem
r. 1661 nad Hořiněvsí, ke které Sendražice patřily. Majitelé se střídali a
posledními pány tohoto panství se stali
hrabata Šporkové a od nich vše koupil
císař Josef II. r. 1773. Tím přešlo vše již
natrvalo v majetek komory císařské až
do r. 1918, kdy 28. října uznalo Rakousko naši samostatnost.
Z podnětu českého sněmu byla zřízena BERNÍ RULLE v letech 1654-1655.
Jsou to nejstarší celostátní gruntovní
knihy střední Evropy.
Za vlády Marie Teresie vznikl první
katastr v Čechách, nazvaný katastrem
Teresiánským. Je to podrobný popis
panské i poddanské půdy. Dle podkladů z r. 1654 zde bylo 15 selských
gruntů (Tobiáš Černý, Pavel Modrej, Adam Jiroušek, Václav Mikulášek, Adam Voza, Václav Hrachovec,
Mikuláš Kolovratník, Jan Havlů,
Mikuláš Motorous, Vavřinec Černý,
Jan Hladík, Adam Vyskočil, Pavel
Novotný, Jiří Bukovský, Jan Holeček),
V letošním roce si připomínáme 710
let založení obce. Před 10 lety proběhly velké oslavy a pro tuto příležitost
byl vydán almanach a pohlednice se
záběry místních památek. Připomínáme tedy něco z historie obce.
Sendražice jsou jednou z mála
obcí,´kde jsou záznamy již ve 13. století, kdy se zde usadila čeleď S e n d
r a h a a vystavěli zde tvrz, která
sloužila k obraně. Stávala tam, kde
je nyní č.11 (bývalá kampelička).
Potomci Sendrahovi se nazývali Sendražici, odtud název obce Sendražice. Obyvatelé byli z kmene Chorvatů
nad nímž vládl v 10. století slavný
rod Slavníkovců s hlavním sídlem na
hradě Libici, nacházejícím se při ústí
Cidliny do Labe.
První známou osobností je Ondřej ze
Sendražic, jenž po
sobě zanechal zápisky již v roce 1297.
Nejznámější osobností se stal známý
válečník Mi ku l áš
ze Sendražic, žijící kolem r. 1470. Stal
se zakladatelem rodu Sendražských
ze Sendražic, kteří měli v erbu krkavce, držícího v zobáku zlatý prsten s
rubínem.
20
Zúčastnilo se 11 hráčů od 12 do 57 let.
Hrálo se na dvou stolech ve dvou skupinách. V jednotlivcích zvítězil p.Loskot
Václav, druhé místo obsadil p.Hanuš
Martin a na třetí příčce se umístil
p.Koval Petr. Diplomy a hodnotné ceny
předal starosta p. Horák Václav a místostarosta ing.Bäumelt Karel. Na závěr
proběhl turnaj ve čtyřhře a pomyslnou
palmu vítězství si odnesli p. Loskot
Václav a p. Modrý Václav st.
Účastníkům místním i přespolním se
turnaj líbil a přislíbili účast i na dalším
podzimním. Poděkování za vynikající
přípravu a organizaci patří především
p. Modrému Václavovi st. a panu hostinskému za příjemné prostředí a rychlou obsluhu.
7 zahradníků (Jan Krušina, Petr Ballzar, Kateřina Kopecká, Jiří Klobasa, Jan
Včelička, Vít Havlovský, Jan Schejbal)a
6 chalupníků(Kateřina Pekárková, Marta Sežralka, Jan Malec, Václav Kopecký,
Martin Vermera, Jan Havelka).
(Dle zápisů kronikáře Václava Tomka
upravila .Ing.Dušková V.)
Společenské a sportovní dění
Tradiční pálení čarodějnic
Konec dubna je znán tradičním pálením čarodějnic. I u nás proběhl velký
slet čarodějnic za hojné účasti místních i přespolních návštěvníků. Pálení
proběhlo jako vždy na obvyklém místě
„pod hájem“. Pro příchozí bylo připraveno i bohaté občerstvení.
(Modrý, Dušková)
Velikonoční turnaj o pohár
starosty obce
O Velikonoční neděli, 8. dubna 2007
uspořádal Svaz dobrovolných hasičů
Sendražice turnaj ve stolním tenise „O
pohár starosty obce“, který se konal v
obecním hostinci.
21
Střezetice
• OÚ Střezetice, Střezetice, 503 12 Všestary
• tel/fax: 495 447 440
• mobil (starosta): 724 183 050
• e-mail: [email protected]
• web: www.strezetice.cz
• úřední hodiny: Po 19.00-21.00
Aby toho nebylo málo, úsilí soutěžících
pokračovalo a ještě týž den se podařilo
upravit a zasít rozšířené hřiště u hasičské zbrojnice. Za zmínku též stojí rodící
se hřiště u Dlouhých Dvorů, kde dlouhodvorská mládež finišuje s posledními úpravami.
Jaro jsme si letos prožili už v zimě, takže
společenské dění se v jarních měsících
odehrávalo téměř výhradně za letního
počasí a máme se za čím poohlédnout.
První dubnová sobota patřila partě
brigádníků v obecním lese, kde došlo
k zalesnění paseky po loňské podzimní těžbě. Vysázeno bylo na paseku u
krmelce na 1800 doubků. Všem zúčastněným za vynaložené úsilí děkujeme.
Hned o následujícím velikonočním
víkendu uspořádala střezetická mládež
v místním hostinci jarní kolo soutěže
ve stolním tenisu. Přes krásné počasí se
zúčastnilo 15 soutěžících a dvojnásobný počet přihlížejících.Vítězství vybojoval v tuhém boji střezetický rodák Jan
Peterka nad Luďkem Tesárkem a třetí
místo obhájil Jiří Gavčík z Dlouhých
Dvorů.
Neděle patřila tradiční pomlázkové
zábavě pod záštitou místního SDH.
Hojná účast místních byla podpořena
několika skupinkami přespolních. K
tanci a zábavě zahrálo Sako p. Libora
Jáneše.
Čím méně je rozmístění kontejnerů na
odpad ze zahrad akcí společenskou, tím
více je populární, a to v obou našich
obcích. Letos na jaře se podařilo naplnit kontejnery hned 2x, což významně
přispívá k pořádku v obcích i okolí.
22
V květnu byla OÚ organizována občanům našich obcí pomoc při podání
Žádosti o povolení k odběru podzemních vod. Prostřednictvím OÚ si žádost
podalo 76 domácností.
Konci letošního dubna kralovalo pálení čarodějnic na cestě k lesu. Vatra byla
navršena především z prořízky javorů v
Dlouhých Dvorech a vyřezané zeleně u
prodejny ve Střezeticích.
Druhý červnový víkend patřil sběru nebezpečného odpadu a dětem. V
sobotu dopoledne proběhl sběr nebezpečného odpadu v obou obcích, který zajistila společnost RUND. Oproti
minulým letům v odpadu převažovaly
barvy, oleje a jiné chemikálie.
Od 8. hodiny ranní probíhaly na hrázi rybníka u Dlouhých Dvorů dětské
rybářské závody. Za krásného počasí se
účastnilo pouze 5 závodníků s doprovodem. Ze soutěže pod záštitou OÚ
vyšla vítězně Iva Bednářová.
Za pomoc při svozu roští a následný úklid děkujeme statku v Dlouhých
Dvorech. Čarodějnice byla samozřejmostí a jejímu „upálení“ přihlíželo na
šest desítek lidí a místní SDH. Na závěr
akce se opékaly špekáčky u obecní hospody.
Květnu vévodila hasičská soutěž spojená s okrskovým cvičením. Závodů se za
měňavého počasí účastnilo 16 družstev
mužů a 6 družstev žen. Naši borci se
umístili na 1. a 14. místě.
23
Neděle patřila těm nejmenším, a to na
louce za vesnicí. Odpolední program
byl zpestřen ukázkami střelby z luků a
kuší, což si přítomní mohli i vyzkoušet. Program plný soutěží byl zakončen
společným opékáním špekáčků na dětském hřišti u obecní hospody.
Co se počasí týče, v zimě bylo jaro a na
jaře přišlo léto, a to i se svými vedry a
suchem, v dubnu se teploty snadno
přehupovaly i přes 25 °C.
24
mocný stát rakouský bojí se svého
lidu. 28.7. rakouský císař František
Josef I. vydal manifest „Mým národům“ a současně vypověděl válku
malému státu srbskému. 29.7. provedeny odvody koní na Nechanicku.
31.7. vyhlášena všeobecná mobilisace všech rakouských armád a všech
záložníků do věku 37 let. 27.8. byla
provedena mobilisece tak zvané
druhé výzvy, to jest domobranců ve
věku od 37 do 42 let.
Události v obci
Přírůstek jsme v uplynulém období
nezaznamenali. Významná životní
jubilea v tomto období oslavila paní
Marie Bramborová, paní Marie Furová a pan Josef Tichý ze Střezetic a
paní Emilie Klefersteinová z Dlouhých Dvorů.
Plánované akce
- Veřejné zasedání OÚ
Během měsíce srpan proveden prvý
soupis životních potřeb, obilí, mouky, dobytka, sena, slámy a t. d. V každé obci ustaveny žňové komise, které
měly dozírati na řádné sklizení polní
úrody. 15.10. jsou konány prvé odvody domobranců, a to ročníků 1892
– 1894. Odvedení nastupují službu vojenskou dne 25. 10. Téhož dne
vyšlo nařízení o prvých povinných
dodávkách – rekvisicích. V listopadu
vypsána I. rakouská válečná půjčka.
- Zřízení retardéru u dětského hřiště
ve Střezeticích
- Přístavba obecního úřadu
Zajímavosti z historie, rok 1914
Tento rok bylo pěkné počasí, dobrá
úroda obilí, okopanin. i píce. Novou
stodolu si postavil Karel Souček a
František Hysek z čp. 18.
29. června při císařských manévrech
v Bosně byl v hlavním městě Sarajevě zastřelen rakouský následník trůnu arcivévoda Ferdinand z Este se
svojí manželkou Žofií z Hohenbergu. Atentát provedli rakouští státní
příslušníci srbské národnosti.
Jaký byl ohlas těchto světodějných
událostí ve Střezeticích? Lid zde
byl, jako všude zastrašen a záložníci odcházeli od svých rodin smutni,
v duši rozjitřeni a s nenávistí proti
původcům války, které viděl většinou v Berlíně a Vídni. A přece většina rakouských časopisů byla plná
zpráv o nadšení všech záložníků a
o lásce všech obyvatelů říše ku stařičkému mocnáři. Skutečnost však
byla naprosto jiná.
26. července vyhlášena mobilisace
dvou armádních sborů, a to 8. a 9.
ku kterým náležely pluk doplňované z českých zemí. 27.7. vydán zákaz
jakéhokoliv shromažďování občanstva. Z toho jest patrno, že velký a
25
Světí
• Obecní úřad Světí, Světí, 503 12 Všestary
• tel/fax: 495 458 128
• mobil (starosta): 606 649 132
• e-mail: [email protected]
• web: www.sveti.cz
• úřední hodiny: Po 17.00-19.00
Události v obci
Hradecký venkov
Dne 2. 4. 2007 se konalo 2. veřejné
zasedání zastupitelstva obce. Hlavními
body zasedání byly:
Hradecký venkov o. p. s. – jedná se o
obecně prospěšnou společnost, kterou
založily svazky obcí: Obce památkové
zóny 1866, Nechanicko a Urbanická
brázda.
• Každý rok Obecní úřad Světí pořádá „Obecní ples“, letos to byl již VIII.
obecní ples, a výtěžek z tomboly je
věnován Mateřské škole pro zrakově postižené děti „Lentilka“. Ani
letošní rok tomu nebylo jinak. Ples
se konal 17. 3. 2007 a účast byla opět
nadprůměrná. Díky bohaté tombole bylo vybráno a předáno mateřské
škole 20 000,- Kč. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří do tomboly přispěli a koupili si lístky.
• V měsíci dubnu byl opraven chodník okolo kostela sv. Ondřeje.
• 1. 6. 2007 se družstvo našich dobrovolných hasičů zúčastnilo nočních
hasičských závodů v Hoříněvsi. I
přes nepřízeň počasí se umístili na
10. místě z 18 družstev.
• V sobotu 2. června se u nás stejně jako
v předešlých letech konal na hřišti „Na
Zámečku“ dětský den pořádaný SDH
Světí ve spolupráci s OÚ Světí. I přes
dopolední nepříznivé deštivé počasí
se nám sešlo přes 60 dětí. Asi i proto
nás počasí v odpoledních hodinách
1. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2006
Tato zpráva byla vyhotovena Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje.
Předmětem přezkoumání byly údaje
o ročním hospodaření územního celku. Výsledek přezkoumání a závěr této
zprávy zněl takto: „Při přezkoumání
hospodaření podle § 10 odst. 2 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků
a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
2. Závěrečný účet obce za rok 2006
Příjmy celkem
2 124 714,12 Kč
Běžné výdaje
1 149 614,49 Kč
Kapitálové výdaje
975 759,50 Kč
Výdaje celkem
2 125 373,99 Kč
Financování
0,00 Kč
Zůstatek ve výši 1 076 008,97 Kč bude
použit na financování akcí v roce
2007.
3. Vstup obce v rámci Svazku obcí
„Obce památkové zóny 1866“ do
o. p. s.
26
odměnilo sluníčkem. Děti si zkusily své
síly v různých soutěžích. Na opičí dráze
a skákání v pytli si zkusily svoji rychlost.
Na střelnici a šipkách ověřily svůj zrak a
svoji přesnost. V soutěži nazvané házení
talíře do kruhu, ve střelbě na bránu, v
házení na plechovky a v hodu do koše si
ověřily svoji šikovnost.
• Nejšikovnější děti si od nás odnesly
krásné ceny jako např. dřevěný soubor her, nafukovací matrace, dětský
stan, batůžky, panenky, auta, PC hry
Alík a mnoho dalších krásných cen.
• Ukázat se nám také přijelo družstvo
SDH Chlum a uhasilo nám vzniklý
oheň v sudu. Poté si děti mohly prohlédnout jejich nové hasičské auto.
• Pan Zdeněk Petr si pro nás připravil kreslení barvami na kruhu, které
děti moc bavilo.
dětí se nám ukázala Terezka Hlušičková, Táňa Radová, Jana Steinerová, Šárka
Baboráková, Kristýna Gukertová, Láďa
Steiner a Matěj Kolc. Obě družstva svůj
útok zdárně ukončila.
• 16.6.2007 pořádal SDH Světí soutěž
„O pohár starostky obce Světí.
• Další akcí, která se v měsíci červnu
konala byl 30.6. 2007 „Turnaj v malé
kopané“.
Co obec chystá?
Probíhají přípravné práce na realizaci
opravy ulice k Hriňovým.
Obecní úřad žádá občany, aby nevyváželi
žádný stavební ani jiný odpad na dřívější
skládku „Na Panně“ nebo do jiných míst
na katastru obce a využili separovaný
sběr prováděný firmou RUND. Nevystavujte se zbytečně možnosti postihu
za nedodržení obecní vyhlášky č. 1/2000
„O nakládání s komunálním odpadem
a se stavebním odpadem“ a zákona č.
128/2000 Sb. „Zákon o obcích“!!!!
Obecní úřad tímto nabízí k pronájmu
obecní hospodu „Na Zavadilce“. Písemné
nabídky můžete posílat na e-mail: obec@
sveti.cz . K pronájmu ihned. Podrobnější
informace na tel. č. 606 649 132
Na webových stránkách obce www.
sveti.cz se můžete každý měsíc dozvědět z časopisu „Naše obec“, co nového
se v obci děje. Připomínky a náměty
na nové články můžete posílat na výše
zmíněnou elektronickou adresu.
Po ukončení soutěží nám naše dvě nová
družstva hasičů-dětí „Soptíci“předvedla
požární útok. V družstvu mladších dětí
se nám představil Ivánek Mrázek, Táďa
Matějka, Filípek Matějka, Péťa Holeček,
Ondra Šábrt, Verunka Šábrtová a Kačenka
Holečková, která nám předvedla i secvičené hlášení velitele. V družstvu starších
(Lenka Bednářová)
27
Vrchovnice
Vážení čtenáři zpravodaje. Dovolte,
abych vás pozdravil jménem svým a
jménem Obecního zastupitelstva obce
Vrchovnice. Naše obec se na začátku tohoto roku rozhodla zintensivnit
spolupráci s okolními obcemi, proto
se rozhodla přistoupit do Mikroregionu OPZ 1866. Již v minulosti v případě potřeb naše obec spolupracovala se
sousední obcí Hořiněves. Příkladem
takové spolupráce byla v minulém roce
Mikulášská nadílka pro děti, která se
uskutečnila v našem pohostinství i pro
děti z obce Žiželeves a Želkovice. Občané obce Vrchovnice využívají taky některých služeb Obecního úřadu v Hořiněvsi. Máme i určité vztahy s některými
dalšími obcemi mikroregionu, například školu ve Všestarech navštěvují
naši žáci, další dítě navštěvuje školku
na Chlumu. Věříme, že se naše spolupráce rozšíří i na další obce Mikroregionu a že tato spolupráce bude vzájemně
přínosem.
základě počtu odevzdaných bílých lístků naši obec tehdejší jaroměřský okres
považoval za nejreakčnější obec svého
okresu. Od 50. let minulého století naše
obec patřila k Žiželevsi, později k MNV
Hořiněves. Na začátku 90.let se obec
znovu osamostatnila.
Obec má asi 75 obyvatel, kromě domů v
obci k nám patří 3 stavení naproti zastávce ČD v Hořiněvsi. Centrem společenského vyžití v obci je obecní pohostinství.
Momentálně se pro toto pohostinství projektuje přípojka pitné vody z vodovodního řádu VAK tak, aby mohlo být pohostinství řádně provozováno. V minulých
letech byl nad pohostinstvím vybudován
obecní byt, u pohostinství pak hřiště na
volejbal a podobné sporty.
Vedle přípojky pitné vody pro pohostinství se momentálně připravuje provedení oplocení pohostinství. Pozvali jsme si
také odborníky na renovaci kamenných
kulturních památek, chtěli bychom zlepšit stav 2 křížků, které se nacházejí na
našem katastrálním území. Vzhledem k
výši rozpočtovaných nákladů budeme se
snažit získat na tuto akci nějakou dotaci z
veřejných rozpočtů.
Z společensko-kulturních akcí v letošním roce plánujeme tyto tradiční akce:
8.července pouť ve Vrchovnicích, 1. září
rozlučka s prázdninami, 6. prosinec
Mikuláš, 31. prosinec Silvestr.
V minulém roce byl rodiči velmi dobře
hodnocen Mikuláš, provedený ve spolupráci s pracovníky OÚ Hořiněves.
Něco o obci
První zmínka o obci se uvádí ze 14. století, v obecní kronice je uveden odhad
založení obce do období vlády Přemysla Otakara I (1197-1230). Obec obývali
sedláci a chalupníci poplatní různým
šlechtickým rodům. Po zrušení roboty a hlavně po pozemkové reformě 1.
československé republiky v obci převládli střední sedláci. V roce 1948 ve
„volbách“ naší občané vyjádřili nechuť
k tehdejším politickým změnám. Na
(Ing.Václav Hlavatý)
28
Všestary
• OÚ Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary
• tel/fax: 495 458 155
• mobil (starosta): 724 184 485
• e-mail: [email protected]
• web: www.vsestary-obec.cz
• úřední hodiny: Po, Út, Čt 07.00-12.00 a 13.00-15.30
St 07.00-12.00 a 13.00-17.00
30. 4. na čarodějnickém vuřtovém ohni.
Tímto způsobem bylo ošeřeni 1,5 km
příkopů u komunikací III.tř.
Co se událo?
V sobotu 14. dubna 2007 se sešli občané místní části Lípa při stavění nové
zvoničky, která byla postavena na
původním místě vedle „křížku“. Sloup
a betonový základ zvoničce, která
nebyla konstrukčně dobře vyřešena,
byl odstraněn a zvětšil tak prostor u
dětského hřiště vedle hasičské zbrojnice.
Pálení dalších ohňů se konalo tradičně na Chlumu a ještě v Rosnicích a ve
Všestarech vždy za dozoru členů hasičských sborů a s patřičným doprovodným programem. V druhém kvartálu
proběhly také sběry železného šrotu a
to téměř ve všech místních částech.
Ve všech místních částech byla provedena komplexní úprava veřejné zeleně. Tyto práce provedla firma BOBR
ze Sendražic a na stromech mimo
bezpečnostní, redukční a zdravotní
řezy bylo provedeno i preventivní
vyvázání korun stromů. Tři stromy
byly skáceny.
Jarní období je po stránce likvidace
odpadů velice plodné. Hasiči ve Bříze provedli dvoufázový úklid příkopů podél příjezdových komunikací k
obci. Nejprve se jednalo o sběr odpadků, které se vešly i při třídění do 15
pytlů. Následně ještě proběhl úklid od
polámaných stromů, které byly požity
29
Dále bylo vykáceno a vzápětí nově
vysázeno stromořadí javorů ve Všestarech od Zdravotního střediska směrem
na Rozběřice.
V současné době jsou ve všech místních částech postavena dětská hřiště.
Po loňském roce kdy byla postavena ve
Bříze, na Lípě a ve Všestarech se hřišť dočkali i na Chlumu, v Rosnicích a
v Rozběřicích. Na herních sestavách
ještě zbývá dokončit dopadové plochy.
Tato záležitost se týká pouze Chlumu a
Rozběřic. V rosničtí hasiči to stihli ještě do Dětského dne, který se konal 2.6.
a byl spojen s honbou za pokladem.
Děti byly spokojené a dospělí se pak
odměnili při popouťové kýtě (pouťová
neděle byla před týdnem).
V sobotu 12.5. Všestary praskaly
doslova ve švech. Mimo 8. ročník TT
víkendu, který navštívili nejenom příznivci modelových kolejišť, pořádal
TJ Sokol Všestary volejbalový turnaj
mužů a žen okresních soutěží a neregistrovaných a ještě do toho provedla firma RUND sběr nebezpečného
odpadu. Pokud je řeč o odpadech, tak
součástí TT víkendu byla i prezentace
proskleného kontejneru, který názorně ukazuje, jak vypadá běžný obsah
kontejneru na komunální odpad a jak
se dá tento obsah roztřídit. Kontejner
poskytla společnost Ekokom.
Dětskému dni, který se uskutečnil v
areálu cvičiště na Chlumu 2.6., nepřálo počasí. Akci uspořádala firma GFI
a také zajišťovala kyvadlové spojení s
Hradcem Králové historickým autobusem Škoda ŠM 706, Bylo připraveno několik soutěží a k prohlédnutí
byly nejenom dvě hasičská auta (SDH
Chlum a SDH Plácka), ale i terénní
auto Hammer. Přes deštivé počasí se
o příjemnou pohodu staral moderátor
Rádia OK, které bylo mediálním partnerem této akce.
Vzápětí po sběru nebezpečného odpadu byly přistaveny další kontejnery, a to
na velkoobjemový komunální odpad,
kterého se sebralo přes 10 tun. Celkem
za odvoz a likvidaci nebezpečného a
velkoobjemového odpadu uhradila
obec částku ve výši 46.906,- Kč.
Na letní provoz bylo připraveno i venkovní koupaliště, které bylo za asistence p.Čípa z Českého svazu ochránců
přírody, základní organizace JARO
z Jaroměře, vyčištěno. Při čištění byl
proveden odchyt chráněných živočichů (čolek obecný, ropucha obecná,
skokan hnědý a skřehotavý včetně
pulců) s následným převozem do nové
lokality.
Požadavky zastupitelstva ve věci protihlukových bariér kolem připravované
rychlostní silnice R35 v úseku ÚlibiceHradec Králové, která by měla v blízké
budoucnosti spojit Hradec Králové s
Libercem, podpořila petice, pod kterou se podepsalo celkem 260 občanů
ze všech místních částí obce. Požadavek na rozmístění těchto bariér byl na
30
než k tomuto střetu dojde proběhne
(nebo spíše už proběhl) v Rozběřicích
pitní akt u pomníku rakouského 4.
pěšího pluku.
veřejném projednávání této záležitosti, které se konalo 31. 5. v Hořicích,
byl předán včetně petice zástupcům
Ministerstva životního prostředí.
Základní škola a mateřská škola, Všestary, připravila pro rodiče Školní akademii, která se konala 5. 6. v tělocvičně
ve Všestarech. program byl sestaven
ze zájmových činností dětí od mateřské školy až po deváťáky. K vidění byly
ukázky z aerobicu, šermu, zpěvu, hry
na kytary a zobcové flétny, florbalu,
atd. Slyšet jsme mohli nejenom češtinu, ale i angličtinu. Součástí akademie
byla i výstavka keramiky.
Co se chystá?
Na sobotu 5. 7. připravili všestarští hasiči
II. ročník nohejbalového turnaje.
V druhé polovině prázdnin by měly být
zahájeny práce na opravě návsi ve Bříze. V době uzávěrky nebyly ještě známi
výsledky výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu na uvedenou opravu.
Ve spolupráci se členy hasičských
sborů na Chlumu a v Rozběřicích
budou dokončeny dopadové plochy
pod sestavami dětských hřišť. K první
zatěžkávací zkoušce na Chlumu dojde
pravděpodobně 25. 8. 2007, kdy hasiči
připravili dětské sportovní odpoledne.
Samozřejmostí této akce budou nejenom hry pro děti a možná i pro dospělé ale i dobré občerstvení, protože nejenom zábavou je člověk živ.
V sobotu 9. 6. jsme přivítali v Obřadní
síni Obecního úřadu ve Všestarech 16
malých občánků. Ze Břízy Jana a Josefa
Proboštovi a Jindřicha Myslivce, z Lípy
Matěj Pešek, z Chlumu Václav Strůna a
Kristina Kalašová, z Rosnic Jana Pánka,
z Rozběřic Vojtěcha Stejskala, Alžbětu
Křížovou, Filipa Hejcmana a Adélu
Chmelařovou, a ze Všestar Michala
Vajnera, Terezu Johnovou, Lucii Rejmánkovou, Jakuba Kudrnu a Jiřího
Jablonského. Mimo slavnostního aktu
ještě probíhal ve Všestarech na hřišti u
koupaliště turnaj v malé kopané na trávě, který pořádala TJ Sokol Všestary.
Obecní turnaj ve fotbalu, který je
vypsán pro mužstva z místních částí
Obce Všestary, se uskuteční 8. 9. 2007
na hřišti ve Bříze, kde technické zázemí zajistí místní hasiči.
SDH Bříza v letošním roce také zajišťuje konání IV. ročníku soutěže požárních družstev v požárním sportu O
pohár starosty obce Všestary, která se
bude konat 22. 9. na hřišti ve Bříze.
V letošním roce připravil Klub vojenské historie z Nového Bydžova v rámci pochodu z Hrádku u Nechanic na
Chlumské návrší, malou ukázku střetu
rakouských a pruských vojsk a to na
planinně nad úvozem mrtvých. Dříve
(Josef Macháček)
31
Kulturní a sportovní kalendář
… nechyběli jste?
12. a 13. 5.
26. 5. 2007
16. 6. 2007
19. 6. 2007
23. 6. 2007
29. 6. 2007
30. 6. 2007
30. 6. 2007
Ve Všestarech 8. ročník TT Víkendu, na který se sjeli příznivci modelového kolejiště nejenom z naší republiky.
V Máslojedech, kde se sešly jednotky hasičských sborů na 1. kole
soutěže družstev v požárním sportu.
Na 6. ročníku turnaje ve střelbě z kuše O pohár starosta Obce Všestary, který uspořádal Klub přátel střelců z kuše, ZO Světí na Sokolském cvičišti Sokola Chlum.
Společnost připravila 3. ročník Velkého polního dne u Rozběřic kde
byla k vidění mimo plodin i zemědělská technika od mini do maxi
rozměrů.
Na hřišti ve Bříze, kde se uskutečnil Turnaj družstev v paintbollu.
Dorazil vzpomínkový vojensko - historický pochod C. k. Řadového pěšího pluku č. 18 do Rozběřic, kde po pietním aktu byla předvedena v Úvozu mrtvých bitevní scéna.
Vyvrcholily vzpomínkové oslavy na bitvu roku 1866 tradiční bitevní
scénou na úbočí „Kavkaz“ Chlumského návrší.
Na 9. ročníku Memoriálu Karla Fejka v malé kopané (sobota, Hořiněvěs)
… poznamenejte si do svých kalendářů!
5. 7. 2007
5. 7. 2007
21. 7. 2007
28. 7. 2007
2. 8. 2007
18 - 19. 8.
25. 8. 2007
25. 8. 2007
2. 9. 2007
8. 9. 2007
16. 9. 2007
22. 9. 2007
SDH Všestary pořádá nohejbalový turnaj.
3. ročník Memoriálu Otakara Rejfka a Jaroslava Vejpravy (čtvrtek,
Hořiněvěs)
Turnaj v malé kopané na koupališti (Neděliště)
Turnaj v malé kopané na hřišti (Neděliště)
Zahájení výstavy „ Knihovna pro nevidomé “ / Braillovo písmo,
kalendáře, obrázky, proběhne ve čtvrtek v 16. 30.
Výstava chovatelů drobného zvířectva na výstavišti
Dětský den na Chlumu
O pohár starostky – od 10:00 hod. proběhne soutěž v požárním
sportu na hřišti TJ Sokol v Hořiněvsi
Součinnostní cvičení dobrovolných hasičů okresu Hradec Králové Labe
na Chlum
Obecní turnaj ve fotbalu mužstev místních částí Obce Všestary.
Posvícení Hořiněves – slavnost k posvěcení kostela (300 leté výročí)
IV. ročník soutěže požárních družstev v požárním sportu O pohár
starosty Obce Všestary.
32