Želetavský zpravodaj 1/2011

Komentáře

Transkript

Želetavský zpravodaj 1/2011
Vydává obec Želetava, číslo 1/2011
************************************************************************
V tomto čísle si přečtete:
Rozpočet 2011 / Investice 2011 / Dotace / Sportovní a kulturní dění v obci
************************************************************************
Pár slov úvodem…
Vážení čtenáři, přicházíme k Vám s novou formou Želetavského zpravodaje, ve kterém
Vás chceme informovat o dění v obci. Z důvodu zvýšení informovanosti jsme přistoupili k
možnosti vydávat jej čtvrtletně.
Rozsah Zpravodaje se bude odvíjet od množství informací, které budou aktuální v době
vydání konkrétního čísla. Dá se předpokládat, že první číslo bude obsahovat více
informací, neboť bude zahrnovat aktivity a nápady nového zastupitelstva, které však
budou probíhat i v dalších obdobích, ale nebude třeba se k nim dále vracet. Nechceme
zpravodaj zahlcovat nezajímavými a nepodstatnými informacemi. Může se tedy stát, že
některé z čísel bude velmi stručné a následné pak naopak rozsáhlé.
Obsahem budou informace z jednání Rady a Zastupitelstva obce, zprávy z radnice,
příležitostně pak informace ze školy, z jednotlivých spolků a podniků, z kultury i historie.
Přivítáme jakékoliv náměty, literární příspěvky či dotazy k tomu, co Vás zajímá či trápí.
Můžete je poslat poštou, e-mailem na adresu [email protected] nebo vhodit do
schránky umístěné na dveřích obecního úřadu. Budete-li mít potřebu cokoliv sdělit, ať již
za sebe nebo za spolek, jehož jste členem, využijte prosím této možnosti a obohaťte svým
článkem Želetavský zpravodaj.
Vzhledem ke snižování nákladů jsme se rozhodli nevyužívat služeb grafického studia,
ale zpracovávat výtisky svépomocí. Tím se sníží náklady asi na třetinu.
Zpravodaj bude k dispozici bezplatně u pokladen obchodů v Želetavě a Bítovánkách, na
vrátnicích firem STROJMONT CZ a.s., BEL Sýry Česko, Brabenec a TIRAD a na
Horkách v knihovně.
Ing. Hana Kacetlová
***********************************************************************
Postní doba a Velikonoce
Bratři a sestry, vážení spoluobčané,
popeleční středou jsme vstoupili do postní doby, která je odkazem 40 dní Pána Ježíše na
poušti. Dáváme se na znak pokory označit křížem z popelce. Tento obřad má ale větší
váhu a hloubku, zvláště v dnešní době, kdy člověk nemá čas sám na sebe, natož na
druhého a někdy se nečinně dívá, jak ten druhý žije. A tady se dává poznat postní cesta,
která nás vede k hodnotám života, neboť na poušť také nebereme zbytečné věci, ale jen
potřebné k životu. A tuto výzvu pro život a také pro pochopení jeden druhého, si neseme
v této době příprav na Velikonoce. Velikonoční svátky trvají tři dny (triduum) a jsou
vrcholem celého roku. Pokud chceme pochopit Velikonoční radost, musíme všichni
společně také rozjímat o bolesti, abychom si vážili uzdravení a radosti, která člověka
naplní jen tehdy, pokud nezůstane netečný a sobecký, nebo lhostejný ke všemu, co se
kolem něho děje, ale jde ve světle a poznání skrze víru k životu. A není mu lhostejný život
svůj a bližních, tak jak nám to ukazuje Pán Ježíš z kříže, který nám dává ve svém slově
jiné hodnoty než jen materiální. Také nám dává sílu podívat se do historie a ponau-čit se z chyb minulosti, žít přítomnost a zároveň připravovat budoucnost. A to vše nám
2
může přiblížit Velikonoční tajemství a také liturgie i lidové zvyky - které vycházejí
z církevní tradice, kdy člověk vidí lásku, která nehledá sebe, ale druhého, aby společně šli
k životu a tvořili tak společenství lidí svobodných, kteří znají cenu pravdy a svobody
ducha i víry! V této radosti i k poznání všeho dobra Vám vyprošuji Boží požehnání a přeji
požehnané a milostiplné svátky velikonoční se Vzkříšeným Kristem.
R.D. Pavel R. Novotný O.Praem
Kanovník sv. Norberta a farář v Želetavě
***********************************************************************
Radnice
zprávy, zajímavosti, názory a informace z dění
kolem obecního zastupitelstva, rady a úřadu
Jedním z hlavních úkolů nového zastupitelstva a vedení obce pro I. čtvrtletí 2011 bylo
navázat na práci svých předchůdců, vypracovat rozpočet pro rok 2011 a začít rozvíjet a
uskutečňovat své vlastní představy budoucího vývoje obce. Rozpočet a investiční plán
obce (podrobněji se jim věnujeme v jednotlivých článcích zpravodaje) však zdaleka
nejsou jedinými nutnými aktivitami. Vzhledem ke složitosti doby, ve které se nacházíme,
je nezbytností hledat všeliká možná úsporná opatření a dbát na dosažení maximální možné
efektivnosti a ekonomičnosti kroků, které budeme podnikat.
Z těchto důvodů bylo také učiněno (některými kritizované) rozhodnutí o omezení
počtu svítících lamp veřejného osvětlení. Pro osobní pocit je vždy lepší mít noční ulice
plně osvětleny, ovšem je třeba si uvědomit cenu tohoto „přepychu“ a zvážit jeho
nezbytnost. Provoz jedné lampy ročně přijde zhruba na 2.700,--Kč. Při asi 270 lampách to
dělá nezanedbatelnou část rozpočtu obce. Rozložení osvětlených míst asi není vždy zcela
ideální, proto bude docházet k jeho postupné optimalizaci. V zásadě ovšem bude
platit, že celkový počet rozsvícených lamp se zvyšovat nebude. Dalším krokem bylo
zrušení noční autobusové linky 790085. Důvodem opět byla vysoká nehospodárnost.
Úsporný režim je aplikován také na provozních nákladech obce. Takto ušetřené
prostředky budou investovány do jiných důležitých staveb či oprav. Například investice
do úspornějších svítilen veřejného osvětlení (autoinvestice) a investice do oprav
kanalizace zejména po silnici I/38. Obec je vlastníkem splaškové kanalizace a počínaje
letošním rokem je nucena financovat opravy poklopů z vlastních zdrojů. Opravy poklopů
dešťové kanalizace nadále zůstávají v režii ŘSD (ředitelství silnic a dálnic).
Po několikaletých peripetiích a bojích s úředním šimlem se podařilo narovnat
vlastnické vztahy a zkolaudovat budovu na Sokolské zahradě a dokončit převod pozemků
v mateřské škole do obecního vlastnictví (dosavadním majitelem byl ČR - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových).
V rámci zvyšování informovanosti nejen pro potřeby místních obyvatel, ale i navenek
bychom rádi zavedli na internetových stránkách obce sekci „služby“, která by přehledně
mapovala nabídku služeb Želetavy a okolí. Proto se touto formou obracíme na
provozovatele různých služeb, výrobce a živnostníky, aby nám (např. mailem na adresu
[email protected]) poskytli základní informace – název, adresa, služba, kontakt,
3
příp. mail a podrobnější nabídky. Účast a množství informací jsou samozřejmě
dobrovolné a uveřejněny budou pouze s Vaším souhlasem.
Mnozí z Vás jistě také zaregistrovali, že od 1. 1. 2011 došlo k výrazným změnám
v provozu komínů, který upravuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. (podrobnější informace
naleznete na obecních stránkách v sekci „praktické informace“). Proto se vedení obce
rozhodlo oslovit představitele cechu kominického a zorganizovat hromadné čištění a
kontrolu komínů vč. vyhotovení příslušné zprávy. Termín kontrol je od 5. 4. 2011 do 8. 4.
2011. Kontrolu bude provádět „Kominictví Milan Šťáva“, Lesonice, tel.: 731 923 885.
Způsob provedení obchůzkou, cena dle typu a místa bude cca 200,-Kč. Zda této možnosti
využijete je pouze na Vás. V případě zájmu a potřeby (např. nebudete zastiženi) bude
dohodnut další termín.
Ing. Radek Malý, starosta obce
***********************************************************************
Z jednání rady a zastupitelstva obce
V minulém zpravodaji jsme informovali o usnesení z jednání Rady obce ze dne 15. 11.
2010 a jednání zastupitelstva obce ze dne 30. 11. 2010. V tomto bloku informací chci
navázat aktualitami z dalších jednání. Nebudu přepisovat Usnesení z jednání, která si
můžete přečíst podrobně na internetových stránkách obce, resp. na vývěsce u obecního
úřadu. Pokusím se ve stručnosti zdůraznit to nejpodstatnější, o čem byste měli být
informováni.
Rada obce se sešla 20. 12. 2010, 18. 1. 2011, 1. 3. 2011 a 22. 3. 2011 k projednání
nezbytných věcí, které jsou v její kompetenci a samozřejmě k přípravě materiálů pro
jednání zastupitelstva, které proběhlo 1. 2. 2011 a 22. 3. 2011.
Rada obce na svých jednáních projednala:
- obsazení volného bytu v DPS
- bezplatný pronájem kulturního sálu, pro konání dětského karnevalu a sálu OÚ
pro konání zkoušek pěveckého sboru a Sborečku (děti ve věku 3-8 let).
- nebytové prostory v domě č.p. 228 byly nabídnuty k dalšímu pronájmu,
v současné době probíhá další kolo výběru.
- možnost pronájmu obecních prostor pro soukromé akce. Nájemné bylo
stanoveno jako dvousložková cena (nájem prostor + úhrada energií). Dále byla
stanovena kauce jako záloha na nájem, úhradu energií, případně na úhradu
vzniklé škody.
objekt
cena nájmu s DPH v Kč/1 den + energie s DPH v Kč
1. kulturní sál
1.200,dle odpočtu
2. kino
1.200,dle odpočtu
3. předsálí
600,dle odpočtu
4. klubovna Sok. velká 300,30,- Kč/1 hod.
malá 300,20,- Kč/1 hod.
5. obřadní síň
300,30,- Kč/1 hod.
4
kauce
3.000,3.000,1.000,500,500,500,-
6. Bítovánky, víceúčelovka
7. Horky, stará škola
8. Šašovice, stará škola
240,240,240,-
dle odpočtu
dle odpočtu
dle odpočtu
500,500,500,-
V zimních měsících, při příznivých teplotních podmínkách, lze pronajmout rovněž
kluziště, kdy si nájemce uhradí pouze cenu za osvětlení ve výši 150 Kč/ hod. Celoročně je
pak možnost pronajmout rovněž tělocvična ZŠ - z důvodu podpory mládeže mají
pronájem zdarma sportovní oddíly mládeže do 18 let, ostatní pak hradí 250 Kč/hod.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- členský příspěvek do Moravskobudějovického regionu 15.430 Kč
- vypovězení smlouvy č. 1/2004 s BK BUS s.r.o. z důvodu nevyužívání večerní
autobusové linky Moravské Budějovice – Želetava - Předín
- smlouvu o poskytování služeb ve veřejné dopravní obslužnosti SM201012038
s TRADO-BUS, s.r.o. (linky Třebíč – Želetava – Meziříčko a M. Budějovice –
Želetava – Předín)
- kupní smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na
odkoupení pozemku pod mateřskou školou a přilehlou zahradou. Po odkoupení
pozemku můžeme započít s komplexnějšími stavebními úpravami
- směnnou smlouvu o pozemcích ve vlastnictví TJ Sokol a Obce Želetava
- vykácení několika stromů
- podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v ulici Sadová
- odkoupení parcely č. 2410/2 k.ú. Želetava – přístupová cesta ke školní jídelně
- zvýšení cen vodného a stočného takto: vodné 23 Kč bez DPH, stočné 22 Kč bez
DPH s účinností od 1. 5. 2011
- rozpočet na rok 2011, kterému je věnován samostatný příspěvek, a zrušení
rozpočtového provizoria.
Ing. Hana Kacetlová
Společenská rubrika
V prvním čtvrtletí letošního roku došlo ke změnám v počtu obyvatel v naší obci. Dva
občané se z naší obce odstěhovali, dva občané se přestěhovali v rámci obce a tři občané se
do naší obce přistěhovali. Dva občánci se narodili a šest občanů zemřelo.
Vítáme:
Václava Martenka
Jana Svobodu
Rozloučili jsme se s:
Vladímír Silvestr
Jaroslav Skřepek
Marie Sedláčková
Karel Fojtl
Rozalia Čabalová
Josef Rada
Gratulujeme Věře Barákové, Vlastimilu Coufalovi a Marii Polendové k významnému
životnímu jubileu, které oslavili a přejeme jim hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do
dalších let.
5
Poplatky
Obecní úřad v Želetavě vybírá od počátku roku poplatky ze psů a za likvidaci odpadu.
Termín zaplacení je do 30. 4. 2011. Možnosti úhrady:hotově, SIPEM.
Problematika odpadů
Náklady na ochranu našeho životního prostředí a na odvoz komunálního odpadu jsou
stále vyšší. V zájmu udržení stávajících cen je nutné, aby se všichni uživatelé těchto
služeb chovali ohleduplně a hledali rezervy v systému.
Třídění odpadu umožňuje sesbírané suroviny recyklovat a využívat pro další výrobu.
Do popelnic nepatří zemina a kompostovatelné odpady ze zahrádky. Za vyprázdnění
každé popelnice platí obec manipulační poplatek. V praxi se často odváží poloprázdné
nádoby. Přistavováním pouze plných popelnic se dá ušetřit několik desítek korun.
Odcházející zima bohužel opět odkryla některé již dlouhodobé nešvary. Černé skládky,
opakovaně vyklopené odpadkové koše, následky venčení našich miláčků. Každý tuší, že
represivní opatření jsou v praxi velice problematická a nepříjemná. Jedním ze znaků
vyspělosti společnosti je také vzájemná ohleduplnost. Buďme tedy ohleduplní nejen
k sobě samým, ale i k prostředí ve kterém žijeme.
***********************************************************************
ZŠ a MŠ Želetava
VYHLAŠUJE PŘIJÍMAVCÍ ŘÍZENÍ NAPOZICI ŠKOLNÍKA
Požadavky - střední vzdělání s výučním listem v technickém či stavebním oboru
- trestní bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku)
- pracovní a časová flexibilita
- dobrý zdravotní stav
Žádosti o přijetí na pracovní pozici školníka budou přijímány do 31. 5. 2011. Kontaktní
osoba Mgr. Bohumil Dohnal, ZŠ a MŠ Želetava, Pražská 164, 675 26 Želetava.
K žádosti je nutné doložit strukturovaný životopis vč. přehledu praxe, specifických
zkoušek a oprávnění (řízení motorových vozidel, svářečské zkoušky apod.)
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2011/12 proběhne ve čtvrtek 14. dubna 2011
od 14:00 do 17:00 hodin. MŠ bude otevřena pro všechny zájemce, kteří si chtějí školku
prohlédnout, dozvědět se nové informace, případně si vyzvednout přihlášku k zápisu.
***********************************************************************
ROZPOČET NA ROK 2011
Rozpočet obce je základním řídícím nástrojem financování potřeb obce, včetně
zabezpečení jejího rozvoje na základě schválených rozvojových koncepcí. Návrh
rozpočtu se sestavuje na běžný kalendářní rok, který je současně rozpočtovým rokem.
Rozpočet pro rok 2011 byl první, který byl zpracován novým vedením obce. Naším
záměrem bylo, aby kvalita rozpočtovaného dokumentu plnila 3 základní funkce:
rozpočet jako finanční plán.
rozpočet jako plán činností obce
nástroj komunikace mezi občany a obcí
6
Návrh
rozpočtu
a
závěrečného účtu obce
musel být zveřejněn (na
úřední
desce
a
na
webových stránkách obce)
nejméně po dobu 15 dnů
před jeho projednáním v
zastupitelstvu
obce.
Připomínky
k
těmto
materiálům mohli občané
uplatnit buď písemně ve
lhůtě
stanovené
při
zveřejnění, nebo ústně na
zasedání
zastupitelstva
obce, které se konalo 22.
března 2011.
Při
sestavování
finančního plánu jsme
museli
vycházet
z ekonomické situace obce
a přitom zajistit rozpočtu co
nejvyšší efektivitu. Ta
spočívá
ve
kvalitě
jednotlivých
položek
rozpočtu, tzn., aby každá
položka finančního plánu
obsahovala jen ty příjmy a
výdaje, které budou v
daném
roku
skutečně
realizovány. Nezbytnou součástí je i maximální využití dostupných vedlejších finančních
prostředků (krajské, státní a evropské dotace).
Smyslem tohoto článku není pouze prezentace stávajícího rozpočtu, ale chceme také
ukázat celkovou finanční situaci obce. Myslíme si, že každý občan Želetavy či její místní
části by měl být o této oblasti informován. Je vhodné, aby každý zainteresovaný občan
měl představu o výši rozpočtu, nutných výdajích obce a výši ročních úvěrových splátek.
Pak vše záleží na vedení obce, jak efektivně s těmito prostředky hospodaří a jak vysokou
částku se jí podaří vyčlenit na investiční či ostatní akce.
Bohužel, několikrát jsem se setkal s názory (nápady) některých občanů, jejichž
proveditelnost byla realitě velice vzdálená. Příčina spočívá v neznalosti místní
(především finanční) situace. Byl bych velice rád, kdybych mohl tímto příspěvkem
(prezentace rozpočtu) zlepšit informovanost mezi Vámi - občany Želetavska.
Přehlednou prezentaci rozpočtu naleznete na www.obeczeletava.cz
Ing. Marek Stehlík, místostarosta obce
7
INVESTIČNÍ A NEIVESTIČNÍ (OSTATNÍ) AKCE
Chceme Vám představit hlavní investiční i neinvestiční akce, které jsou zahrnuty ve
schváleném rozpočtu Obce Želetava. Pokud se nám podaří splnit alespoň 80% těchto
plánovaných akcí, bude náš cíl z hlediska plnění rozpočtu pro rok 2011 splněn.
1. Chodníky Bítovánky
Obec Želetava v průběhu roku 2007 ve spolupráci s Krajskou správou Správy a údržby
silnic pro Vysočinu projekčně a administrativně připravila po léta odkládanou
rekonstrukci průtahu silnice II/410 místní částí Bítovánky.
Vlastnické vztahy v průběhu dvouletého provádění stavby podmínily úzkou součinnost
obou investorů. Byl dohodnut následující způsob financování: Z krajských peněz se
hradila oprava komunikace, z obecních pak chodníky a odvodnění (silniční vpustě). Obec
dále zajišťovala zrušení studny a výkup pozemků v zatáčce u Havlíkových a přeložení
dvou sloupů nízkého napětí v hodnotě 240 tisíc korun.
V prvním roce stavbu prováděla firma Stavby silnic a železnic Brno, ve druhém roce
firma STRABAG Jihlava. Celková hodnota komunikace činila 3.588.416Kč.
Obec na rekonstrukci chodníků neobdržela dotaci. Aby neblokovala celou akci,
vybudovala z vlastních provozních prostředků silniční vpustě a oboustranně silniční
obrubníky v ceně 1.243.460 Kč.
Po několika letech váhání je nyní nepochybně čas problém chodníků vyřešit. Dotační
podmínky nám bohužel neumožňují dosáhnout na potřebné prostředky. Na dokončení díla
je třeba ještě vynaložit asi 1.900.000 Kč. Přesto víme, že si Bítovánky zaslouží, aby tato
záležitost již nebyla dále odkládána. Proto obec rozhodla chodníky (počínaje letošním
rokem) obnovit po etapách vlastními silami s využitím stávající dlažby.
2. Parkoviště Želetava
S nárůstem počtu motorových vozidel se v Želetavě již několik let stále citelněji
projevuje nedostatek garáží a parkovacích míst. Poptávka se zvyšuje zejména v částech
s hustou bytovou zástavbou. Řada občanů se proto v uplynulých měsících obrátila
s žádostí o řešení situace na obecní orgány.
Po zvážení daných podmínek budou v letošním roce rozšířena stávající parkoviště:
1. před bytovým domem Sadová 150, směrem ke křižovatce u rybníčka (částečně
provedeno)
2. u nového bytového domu Sadová 325
3. před štítem bytového domu Sadová 288
Realizace záměru umožní parkování nejméně dvaceti osobním automobilům. Po
sejmutí orniční vrstvy budou osazeny obrubníky a na ploše parkoviště zhutněny vrstvy
štěrku. V letošním roce obec proinvestuje cca 50.000 Kč. V závislosti na finančních
možnostech investora završí práce živičná vrstva.
3. Autobusová zastávka Bítovánky
Současným požadavkem na bezpečnost a komfort dopravy je umístění autobusové
8
zastávky mimo průjezdní profil vozovek. Obec proto podle dokumentace schválené
dopravními orgány a v souvislosti s rekonstrukcí průtahu silnice II/410 místní částí
Bítovánky upravila v roce 2009 prostorově křižovatku a obslužnou místní komunikaci
před prodejnou smíšeného zboží. Přeložení sloupu nízkého napětí, sloupu veřejného
osvětlení a úprava kanalizační šachty umožnila uložit silniční obruby v definitivním tvaru
nového komunikačního zálivu autobusové zastávky.
Obec v letošním roce plánuje dokončit povrch křižovatky u nové zastávky
v plánované hodnotě cca 230.000 korun. Technologie hutněných štěrkových vrstev
s podrceným živičným postřikem naváže na zrekonstruovanou komunikaci kolem dvora.
4. Protipovodňová opatření
Častým jevem, který v posledních letech sužuje naše sídla, jsou lokální povodně.
Jejich důsledky často násobí necitlivé chování hospodařícího člověka v přírodě a
nerozumné stavební zásahy v krajině. Příkladem toho je „zatrubnění“ Bítovánského
potoka v zemědělském středisku Bítovánky, které obec v uplynulém roce na vlastní
náklady obnovením koryta napravila. Další problémy přináší nedostatečná údržba zařízení
a terénních úprav, které v minulosti dobře sloužily. Obec vyčlenila prostředky na
vyčištění příkopů, propustků a úprav terénu pro zlepšení odvádění dešťových vod
v Šašovicích a v Želetavě.
5. Výkup pozemků v mateřské škole
Obec Želetava v lednu tohoto roku uzavřela kupní smlouvu s českým státem.
Smlouvou prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových kupuje
do svého vlastnictví pozemky KN 300/2, 300/8, stav. 46/1, 347/1 a 347/2, k.ú. Želetava,
které se nachází pod budovami i zahradou Mateřské školy v Želetavě.
Kauza mateřská škola začala roku 2003 žádostí obce o narovnání majetkových vztahů
na Pozemkový fond ČR. Zároveň v roce 2003 zastupitelstvo obce přidělilo mysliveckému
sdružení Želetava starou dolní budovu pro účely klubovny tohoto spolku.
Obec tedy v letošním roce konečně získá do vlastnictví podstatnou část pozemků pod
mateřskou školou v ceně 322.250 Kč. Nápravou majetkových vztahů se nám konečně
naskýtá možnost dotací do tohoto areálu a zároveň myslivecké sdružení bude moci
rozvinout svoji činnost v nových prostorách.
6. Mateřská škola
V Mateřské škole v Želetavě nebyla mnoho let provedena žádná větší investice, pouze
nutné udržovací opravy. Největší problém představuje sociální zařízení, které nevyhovuje
hygienickým podmínkám. Vedení obce se proto rozhodlo o částečnou rekonstrukci těchto
prostor. U této investiční akce se snažíme využít dotaci – „Školka
2011“. Avšak i s možnou dotací není obec schopná pokrýt veškeré náklady na
modernizaci sociálních prostor, proto bude nyní zrekonstruována jedna polovina MŠ.
7. Kostel sv. Kateřiny (oprava střechy)
Památkově chráněné objekty jsou neodmyslitelnou součástí našich sídel a svědci
9
historie. Vtiskly nesmazatelnou tvář našim obcím a bez ohledu na vlastnické vztahy slouží
široké veřejnosti.
Také místní kostel svaté Kateřiny Alexandrijské byl založen jako duchovní dominanta
a součást hřbitova, který slouží celé obci a je po věky církevním majetkem.
Je nepochybné, že nejtěžší břemeno údržby památkově chráněných objektů nese vždy
vlastník. Želetavská farnost už pátým rokem opravuje havarijní stav střechy hřbitovního
kostela. Je to jen první krok rozsáhlých restaurátorských prací, které musí následovat
k navrácení objektu do standardního technického stavu.
Dokončení střechy chce farnost dosáhnout ještě minimálně ve dvou etapách. Ta
letošní počítá s nákladem 350.000 korun. Protože je za současných podmínek nezbytná
účast veřejných prostředků, využívá investor každoročně státních dotací a příspěvků obce
ve výši cca. 20% nákladů.
8. Sochy před kostelem sv. Michaela
V loňském roce byla zdevastována u presbytáře farního kostela na náměstí socha sv.
Jana Nepomuckého. Je v havarijním stavu a tvoří jednotný celek se sochou sv. Jana
Křtitele. Farnost byla neočekávaně postavena před úkol záchrany těchto památek v
hodnotě přesahující výši 200.000 Kč.
Farnost Želetava zažádala o dotaci, jejíž maximální výše je 90%. Za současných
vztahů je při opravě památek nezbytná účast i veřejných prostředků. Obec plánuje celkový
příspěvek ve výši 75.000 korun.
Ne každý ví, že součástí vyúčtování oprav církevních památek je i výkaz zdrojů jejich
financování. Evropské i státní orgány tyto informace o spoluúčasti veřejných peněz na
regeneraci duchovního dědictví využívají v oblasti dotační politiky regionů.
9. Tréninkové hřiště
Náročnost provozu a údržby zrekonstruovaného fotbalového hřiště v Želetavě
prokázala absenci náhradní tréninkové plochy v naší obci. Chybí tu odpovídající hřiště pro
děti, mládež a trénink soutěžních mužstev. V současnosti některé děti z nouze trénují i na
travnaté ploše na náměstí u kostela, což je jistě nedůstojné. Přitom přenesení zátěže na
tréninkovou plochu může podstatně napomoci kvalitě soutěžního fotbalového hřiště.
Vhodný pozemek k tomuto účelu se nabízí mezi fotbalovým hřištěm a Sokolskou
zahradou. Fotbalový oddíl už v uplynulém roce odpracoval na tomto úkolu mnoho
brigádnických hodin, obec poskytla materiál a uhradila mechanizaci. Pomocí této
spolupráce bylo ušetřeno nemalé množství finančních prostředků. Kdyby se dílo budovalo
dodavatelsky, byla by cena několikanásobně vyšší.
10. Dětské hřiště
Dětská hřiště v naší obci toho již mnoho pamatují. Hrála si na nich celá řada generací
místních dětí. Obec v současné době spravuje 7 veřejných dětských hřišť, na kterých je
Umístěno 32 objektů herních prvků. Ani jedno z nich ale neodpovídá současným
trendům tzv. malé architektury, představám a potřebám dětí a rodičů, ale hlavně
certifikátům bezpečnosti. Provozovatel však za jejich provoz nese odpovědnost.
10
Obec proto plánuje jejich postupnou obnovu a to ve všech místních částech. Jako pilotní
projekt má posloužit hřiště v Želetavě na Sadové ulici. Stavět se má částečně z dotací a
z vlastního podílu investora. Celková hodnota díla bude téměř 500.000 Kč.
11. Podpora spolků
Obec chce podporovat místní spolky, které ji reprezentují. Samotná podpora se bude
týkat zejména činnosti mládeže, přípravy společenské akce nebo zbudování hmotné věci,
která by zůstala v majetku obce. Přáli bychom si, aby se naše mládež co nejvíce aktivně
zapojila do společenského dění na Želetavsku. Zároveň bychom chtěli podporovat i
kulturní život, proto i zde existuje pomoc ze strany obce (např. Dětský den v Šašovicích,
atd.). V neposlední řadě chceme zlepšit vzhled obce prostřednictvím dobrovolné činnosti
spolků (např. altán Horky). Bohužel si nyní obec nemůže dovolit finančně podporovat
aktivity dospělých (Sokol, SDH, atd.)
12. Oprava povrchu náměstí
Želetavské náměstí volá již řadu let po celkové rekonstrukci. Ta ale není z finančních
důvodů na pořadu dne a tak musí tento centrální veřejný prostor plnit svoje nezastupitelné
poslání ve stávající podobě. Přesto želetavské náměstí je místo, které si zaslouží
minimálně částečnou rekonstrukci, neboť je to vizitka celého Želetavska. Např. živičný
povrch se na jeho horní, největší ploše rozpadl. Obec rozhodla o vyčlenění 261.000 Kč na
nezbytnou opravu povrchu. Náměstí bude opraveno živičnou stříkanou technologií
podrcenou kamennou drtí. Některé menší plochy budou muset být obnoveny až do
hloubky podkladních vrstev.
13. Kulturní akce pro seniory
Rádi bychom naše seniory více zapojili do společenského života. Naším plánem je
pořádání společenských akcí pro seniory nikoliv jen jednou ročně, ale pokusit se o
kvartální interval (tzn. uspořádat akci pro seniory min. jednou za 3 měsíce). V prvním
čtvrtletí roku 2011 obdrželi naši starší spoluobčané pozvánku na divadelní představení,
které obec Želetava zajistila primárně pro seniory nad 75 let.
14. Zpravodaj
Chceme občany Želetavska více informovat a seznamovat s děním v obci. Zpravodaj
by měl mít jiný formát, než tomu bývalo doposud. Budeme se snažit nabídnout více
aktuálních informací, ne pouze roční shrnutí všech možných organizací. Z důvodu zvýšení
informovanosti jsme se rozhodli vydávat jej čtvrtletně a zároveň snížit náklady na jeho
vydávání (nebudeme platit za externistu – vše vlastními silami).
Obsahem budou informace z jednání rady a zastupitelstva obce, zprávy z radnice,
příležitostně pak informace ze školy, z jednotlivých spolků a podniků, z kultury i historie.
15. Zastavovací studie - stavební parcely
V naší obci citelně chybí stavební pozemky. Územní plán v Želetavě vyčlenil pro
11
bytovou výstavbu na doposud nezastavěném území dvě lokality: v Sadové ulici za
fotbalovým hřištěm a v ulici 9. května za mateřskou školou.
Podmínkou pro investice do projektové a technické přípravy území je vlastnický vztah
investora k nemovitostem. Protože obec vlastníkem pozemků není, obecní úřad v nedávné
době oslovil majitele pozemků v Sadové ulici se žádostí o jejich odprodej. Výkup bude
možný postupně, protože si vyžádá obrovské finanční prostředky.
Obec plánuje na počátku projektové přípravy pořídit za 30.000 korun zastavující studii
s rozpočtem. Podklady poslouží pro žádost o dotaci.
16. Stará škola Šašovice - výměna oken
Objekt byl počátkem devadesátých let minulého století zrekonstruován na kulturní
zařízení a prodejnu smíšeného zboží. Místnost prodejny v současnosti slouží jako
klubovna. Je vybavena 4 výkladci. Při větším počtu lidí je místnost nevětratelná. Obec
v letošním roce vyčlenila 24.000 Kč na výměnu dvou výkladců za standardní plastová
okna.
17. Altán Horky
Obec podporuje všechny aktivity, které mohou vylepšit život v místních částech. Proto
podpořila návrh SDH Horky na vybudování altánu, který bude sloužit všem horeckým
občanům. Podpora od obce bude ve formě financování nákupu dřeva. Střecha altánu bude
hrazena z prostředků spolku SDH Horky.
18. Oprava hřbitovní zdi
V říjnu loňského roku došlo v Želetavě k havárii hřbitovní zdi. Několik metrů
podmáčeného zdiva se zřítilo do lesíka. Stalo se tak v místech, kde niveleta pohřebiště
skoro o 200 cm převyšuje okolní terén a zeď tak tvoří opěrnou konstrukci Lokalita a
konfigurace terénu neumožňují použít při opravě mechanizaci. Odhad nákladů činí 30.000
korun.
19. Odkup pozemku u ZŠ
Obec plánuje odkoupit pozemek od Pozemkového fondu o výměře přes 620 m2, který
se nachází v blízkosti ZŠ Želetava.
V Želetavě a okolí je mnoho skutečností, které je třeba začít nově řešit nebo zkvalitnit.
Chtěli bychom vás ujistit, že víme o řadě dalších problémů, které jsme museli z finančních
důvodů zařadit až do plánu pro rok 2012. Želetava a ostatní místní části mají celkem 1544
obyvatel. Co člověk, to jiný názor - víme tedy, že můžeme očekávat velký počet návrhů,
co začít zařizovat dříve a co později. Také bychom chtěli varovat před lehkomyslným
výběrem, který záležitosti by měly být upřednostněny. Při rozhodování je nutné brát
v potaz několik aspektů, jako je možnost dotace či možnost provést investici pouze
v daném roce, splnění zákonných norem a v neposlední řadě respektovat názor občanů.
12
Investiční akce + ostatní
Číslo
Částka
1 Chodníky Bítovánky
600 000 Kč
2 Parkoviště Želetava
50 000 Kč
3 Autobusová zastávka Bítovánky
133 000 Kč
4 Výpůjčka stroje (protipovodňové opatření)
11 000 Kč
5 Výkup pozemku MŠ
323 000 Kč
6 Oprava soc. zařízení - MŠ
175 000 Kč
7 Kostel sv. Kateřiny (oprava střechy)
75 000 Kč
8 Kostel sv. Michaela (oprava soch)
75 000 Kč
9 Tréninkové hřiště
50 000 Kč
10 Dětské hřiště
240 000 Kč
11 Spolky
140 000 Kč
12 Oprava povrchu náměstí
261 000 Kč
13 Důchodci (kultura)
24 000 Kč
14 Zpravodaj
10 000 Kč
15 Zastavovací studie - stavební parcely
30 000 Kč
16 Stará škola Šašovice - výměna oken
24 000 Kč
17 Altán Horky
60 000 Kč
18 Oprava hřbitovní zdi - Želetava
30 000 Kč
19 Výkup pozemku u ZŠ
25 000 Kč
Celkem
2 336 000 Kč
Ing. Marek Stehlík, místostarosta obce
Jaroslav Herynek, stavební technik
***********************************************************************
VYPRACOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE (leden – březen 2011)
Chtěli bychom občany Želetavska informovat o projektech, na které Obec Želetava
žádala finanční podporu (především dotace) v období prvního kvartálu roku 2011. Jsme
samozřejmě limitováni podmínkami jednotlivých dotací. Projekty, které jsou nejvíce
investičně náročné a zároveň mají velký význam (např. oprava místních komunikací,
chodníků, budov), jsou pro Želetavu z hlediska dotací nedostupné! Tyto investiční akce
musí hradit ze 100 % samotná obec. Je nutné tedy hledat jiné dotace, kde si může Želetava
a ostatní místní části pomoct.
13
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR na rok 2011
Pomocí této dotace chceme vybudovat nové dětské hřiště. Hřiště bude určeno pro děti
od 3 do 10 let. Jednou z podmínek této dotace je, aby se na samotné přípravě prokazatelně
podílely i děti. Proto vedení obce zahájilo spolupráci se zdejšími MŠ a ZŠ. Výstupem dětí
jsou výtvarné a slohové práce, anketa mezi žáky a návrhy herních prvků. Všechny os-tatní
podmínky dotace byly ze strany obce provedeny (včetně samotného projektu) a osobně
předány na Ministerstvu pro místní rozvoj k datu uzavření žádosti.
Datum uzávěrky: 21. 2. 201, výše příspěvku min. 50.000,-Kč max 400.000,-Kč, výše
podílu dotace max. 70%
Grantový program– „Naše školka 2011“
Cílem tohoto programu je podpořit opravy, rekonstrukce, modernizace a dovybavení
budov stávajících mateřských škol tak, aby jejich stav odpovídal hygienickým,
bezpečnostním a prostorovým podmínkám. Želetavská MŠ by potřebovala zrekonstruovat
a dovybavit sociální zařízení dětí a zaměstnanců. Za pomoci externího pracovníka byl
zpracován projekt a žádost byla osobně v termínu předána.
Datum uzávěrky: 11. 3. 2011, výše příspěvku min. 50.000,-Kč max 150.000,-Kč, výše
podílu dotace max. 50%
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (1.4) – „Peníze školám“
Smyslem podpory je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako
problematické v rámci vzdělávání na základních školách (ZŠ). Podporou vytipovaných
témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení této situace.
Obecně lze podpořit tyto oblasti: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky,
využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzívní vzdělávání.
Témata se zaměřují především na individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích
materiálů a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prostředky lze využít i na
financování platů, pokud pedagog pracoval na tomto projektu. Vzhledem ke skutečnosti,
že obec přispívá na provoz ZŠ a MŠ (pro rok 2011 je to 1 800 000 Kč = 9,2 % celého
rozpočtu), jehož součástí je i nákup některých vzdělávacích zařízení, může tato dotace
v příštích letech ulehčit želetavskému rozpočtu. Žadatelem je samotná škola. Tato dotace
není zatím časově omezena.
.
Výše příspěvku: 1 026 700 Kč (300 tis. Kč + 169 žáků x 4300 Kč), Výše podílu dotace: až
100%
Grantový program “Sportoviště 2011“
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při výstavbě,
modernizaci a rekonstrukci sportovních zařízení a tak přispět ke zlepšení podmínek pro
sportovní vyžití. V našem případě se jedná o vybudování sportovního hřiště (prostor mezi
Sokolskou zahradou a hlavním fotbalovým hřištěm). Jedním ze specifických kritérií je, že
jsou preferovány projekty, které jsou realizovány svépomocí.
V případě naší výstavby je projekt (vyjma odborných prací) zcela v režii našeho
fotbalového oddílu. Žádost, včetně samotného projektu, byla osobně předána k datu
14
uzavření termínu.
Datum uzávěrky: 15. 3. 2011, výše příspěvku: min. 30 000,- Kč, max. 100 000,- Kč, Výše
podílu dotace: max. 30 %
Je smutné, že všechny zmíněné dotační tituly byly k dispozici již minulé roky.
Želetava o tyto příspěvky žádá až nyní!
“Oranžová hřiště“
Nadace se dlouhodobě věnuje podpoře sportovních a volnočasových aktivit dětí a
mládeže. Za základní v této oblasti považuje vytvořit vhodné prostředí pro hru a sport.
Obce se na tomto poli dlouhodobě potýkají s nedostatkem financí, a proto jim Nadace
ČEZ vychází vstříc s projektem podpory výstavby dětských a sportovních Oranžových
hřišť. Za dobu své existence nadace podpořila výstavbu více než 162 dětských a
sportovních hřišť částkou přesahující 217 milionů korun.
Příjem žádostí byl ukončen dne 31. 1. 2011. K tomuto datu bylo přijato 713 žádostí. Po
administrativním zpracování žádostí učiní správní rada nadace na svém zasedání výběr.
Všichni žadatelé budou o výsledku informováni nejpozději do konce dubna 2011.
Želetava o tento finanční příspěvek již jednou v minulosti žádala, bohužel bezúspěšně.
Šance na získání této podpory je malá i tento rok.
***********************************************************************
KOMUNÁL
Situace kolem zdravotních a lékařských služeb v Želetavě nás naléhavě nutí hledat
řešení, jejichž cílem je zkvalitnění, zpřístupnění a rozšíření lék. služeb tak, aby byly v
adekvátní míře dostupné všem občanům Želetavska. Logické je centralizovat tyto služby
do jednoho místa. Takové místo by mělo splňovat několik podmínek. Např. mělo by být
dostupné a dosažitelné co největšímu počtu obyvatel, mělo by nabízet dostatek prostoru a
být atraktivní s ohledem na jeho další využití a rozvoj v budoucnu. Jako jedna z alternativ
se jeví případná rekonstrukce budovy „komunálu“.
Objekt však není v obecním vlastnictví, proto je nutný jeho odkup – náklad téměř
700.000,-Kč. K zahájení jakýchkoli stavebních úprav je zapotřebí vypracovat projektovou
dokumentaci - cena se může vyšplhat až k 500.000,-Kč. Samotná rekonstrukce je pak
odhadována na cca 9.000.000,-Kč.
Realizovat stavbu v této výši a pouze z vlastních zdrojů je pro naši obec v současnosti
velice složité ne-li nemožné. Cestou k finančním prostředkům měl být dotační titul z ROP
Jihovýchod v oblasti podpory pro rozvoj a stabilizaci venkovských sídel. Bohužel
vzhledem k předpokládaným cílovým skupinám dotace (skupina osoby s mentálním a
kombinovaným postižením a osoby s autismem, skupina děti a mládež, skupina senioři a
skupina osoby s duševním onemocněním) a dalším technickým specifikacím jsou šance na
její získání pouze v oblasti teorie. Tím, ale není řečeno, že se myšlenka zřízení
zdravotního střediska tzv. smete pod stůl. Naopak, jen je nezbytné nalézt co
nejekonomičtější řešení, to mj. znamená nalézt vhodný způsob bezproblémového
financování – ať již formou dotace či vnější investicí.
Ing. Radek Malý, starosta obce
Ing. Marek Stehlík, místostarosta obce
15
Otázky pro výrobního ředitele Bel Sýry Česko, a.s. pana Ing. Vítězslava
Trojana
Kolik pracovníků zaměstnává BEL Sýry Česko v Želetavě v současnosti a jaký
očekáváte vývoj počtu zaměstnanců s výhledem cca 3 let?
V současnosti zaměstnává Bel Sýry Česko v Želetavě celkem 127 pracovníků. Ve tvrdém
konkurenčním prostředí, jakým trh s mlékárenskými produkty v České republice je, se
budeme vždy snažit o zvyšování produktivity. Díky ní dosahujeme nezbytnou
konkurenční výhodu a dává nám důvod pro pokračování provozu v Želetavě.
Rozšiřuje se nebo se naopak zužuje portfolio výrobků produkovaných želetavským
závodem BEL Sýry Česko? Neboli kolik značek sýrů se v současnosti v Želetavě
vyrábí a jak se bude zaměření produkce želetavského závodu dále vyvíjet?
Pohyb na trhu je velmi rychlý, chování a preference spotřebitelů se v čase mohou měnit.
Musíme všechny tyto skutečnosti včas předvídat, abychom našim zákazníkům mohli
nabídnout žádaný produkt za odpovídající cenu.
Jaké postavení má želetavský provoz v rámci celé skupiny nadnárodní společnosti
BEL v České republice, resp. ve střední Evropě? Bude se spíše utlumovat produkce
želetavského provozu nebo rozvíjet? Zůstane zhruba na stejné úrovni jako
v současnosti?
Fromageries Bel vlastní ve střední a východní Evropě 4 výrobní závody, z nichž jeden se
nachází právě v Želetavě. Tato sýrárna je výrobcem lokálních značek Smetanito®, Nový
smetanový®, Želetava jemný® a Matador®. Roční objem výroby těchto značek je
přibližně 3 tisíce tun. Skupina Bel neustále hledá příležitosti ke zvyšování tržního podílu,
což může ovlivnit i objemy výroby v želetavském závodu.
Plánuje společnost BEL Sýry Česko nějaké zásadní investice do modernizace
či dokonce rozšíření svých výrobních kapacit? Pokud ano, můžete tyto investic
konkrétněji specifikovat (i finančně)?
Společnost Bel Sýry Česko v letošním roce plánuje investice do želetavského závodu ve
výši více než 3 miliony korun. Jedná se především o nákup nového vzduchového
kompresoru, rekonstrukci zbývající části střechy, nových oken na tavírně atd. Do konce
března bude také dokončena výměna výtahů započatá koncem loňského roku. Tyto výtahy
plně odpovídají normám EU. Do dalších let postupně plánujeme další projekty (např.
výměna kotle atd.)
Jaké využití čeká v souvislosti s odchodem Jaroměřické mlékárny ze Želetavy sklepy
v areálu sýrárny? Očekáváte, že zde ještě někdy budou sýry zrát a v Želetavě se
budou vyrábět přírodní sýry?
Část zracích sklepů slouží od ledna 2011 jako sklady surovin pro tavení sýrů. V současné
době probíhají s několika subjekty jednání ohledně dalšího využití zracích sklepů. Není
však příliš pravděpodobné, že by ve sklepech opět zrály přírodní sýry.
Jak si společnost BEL Sýry Česko stojí dle základních ekonomických ukazatelů
(tržby, účetní přidaná hodnota, hospodářský výsledek)? Jaký sledujete vývoj těchto
indikátorů v posledních letech?
Finanční údaje, které se týkají provozních aktivit v jednotlivých výrobních závodech, Bel
16
Sýry Česko nezveřejňuje.
Jak si společnost BEL Sýry Česko vede na trhu ve vztahu ke konkurenci? Je stále
těžší se prosadit nebo si dovede firma s konkurencí poradit? Máte údaje o svém
tržním podílu – roste nebo klesá? Je problémem (skrytě) dotovaný import mléčných
výrobků ze zahraničí?
Želetava je tradiční značka pro pestrou škálu mlékárenských produktů, kam patří
například tavený sýr, tvrdý sýr, pomazánkové máslo, máslo a tvaroh. Každá uvedená
kategorie je vystavena silné konkurenci. Jsme však hrdí na to, že žádná jiná značka
nenabízí tak pestré portfolio vysoce kvalitních mlékárenských výrobků.
Těší nás, že právě díky vysoké kvalitě našich výrobků máme jednu z nejsilnějších značek
sýrů v České republice. Díky široké škále našich produktů se nám daří neustále získávat
nové zákazníky. Usilujeme o to, abychom naše výsadní postavení udrželi i nadále.
Zahraniční výrobky, dotované či bez dotací, za hrozbu pro naši výsadní pozici
nepovažujeme.
V souvislosti s propagací značky Želetava se v roce 2009 uskutečnil na náměstí
v Želetavě „Sýrový den“ – velmi zdařilá akce, která pobavila stovky návštěvníků.
Uvažuje vedení podniku o zopakování této akce nebo dokonce o vytvoření pěkné
tradice?
Sýrový den v Želetavě byla skutečně velmi vydařená akce, která pobavila mnoho
návštěvníků i zaměstnanců želetavského závodu. Vždy se snažíme zkoušet nové způsoby
komunikace s našimi zákazníky. V letošním roce připravujeme originální propagaci
značky Želetava, kterou oznámíme v polovině roku.
Místní podniky často sponzorsky podporují společenský život v obci a sportovní
oddíly. Mohou se místní spolky a sportovní oddíly na Vás obrátit s žádostí o podporu
své činnosti?
Želetavský závod se podílí na podpoře společenského života v obci v úzké spolupráci
s obecním úřadem již řadu let. Jednotlivými žádostmi o podporu se management
z kapacitních důvodů zabývat nemůže.
Olga Nováková
***********************************************************************
ŽELETAVA VE STATISTIKÁCH
Porodnost je v Želetavě nadprůměrná, ale klesá
Počet narozených dětí rok od roku značně kolísá, ale v podstatě lze konstatovat, že po
„hubených“ letech 2002 - 2004 došlo v následujícím období přeci jen ke zvýšení úrovně
porodnosti v naší obci. V letech 2005 – 2009 se v Želetavě rodilo kolem 20 dětí ročně,
nejednalo se však o žádný „baby-boom“. Na počátku 90. let byla totiž hranice počtu 20
narozených dětí výrazně překročena v letech 1992 a 1993. V 70. letech se ročně narodilo i
více než 30 dětí. Rekordním byl rok 1974, kdy se podle statistik ČSÚ v Želetavě narodilo
39 dětí. Pro úplnost dodávám, že děti přicházely samozřejmě na svět v porodnicích
nemocnic v okolí, ovšem statisticky je místo jejich narození udáváno podle místa trvalého
bydliště rodičů (nebo matky).
17
Počet narozených v Želetavě v letech 1991 - 2009
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
17
25
28
20
14
16
11
19
18
12
2001
17
2002
11
2003
10
2004
12
2005
18
2006
19
2007
23
2008
19
2009
19
Abychom mohli říci, zda se v Želetavě rodí dětí hodně nebo málo, musíme učinit srovnání
s většími územními celky za využití relativních hodnot. Hrubá míra porodnosti udává
poměr mezi počtem narozených dětí a počtem obyvatel ve zvoleném území. Tento poměr
se ještě násobí 1000, čili se jedná o počet narozených na 1000 obyvatel ve sledovaném
území. Následující graf znázorňuje hodnotu hrubé míry porodnosti v Želetavě, okrese
Třebíč a ČR. Pro tyto územní celky byl spočítán roční průměr hrubé míry porodnosti
v období let 1991-2000 a 2001-2009. Je evidentní, že v 90. letech i v následujícím
devítiletém období se v Želetavě dětí (v poměru s počtem obyvatel) rodilo více než
průměrně v celém okrese Třebíč i ČR. Ale zatímco v ČR porodnost v letech 2001 – 2009
v průměru vzrostla oproti devadesátým létům, v Želetavě i v okrese Třebíč poměrně
výrazně poklesla. To je samozřejmě odrazem tíživé ekonomické situace v celém kraji
Vysočina (na Třebíčsku obzvláště) a stěhování mladých lidí schopných zakládat rodiny
z venkova do velkých měst a jejich aglomerací (v případě kraje Vysočina především do
Prahy a Brna a okolí těchto měst).
Počet narozených na 1 000 obyvatel
Hrubá míra porodnosti (počet narozených / počet obyvatel x 1 000) v Želetavě,
okrese Třebíč a ČR – roční průměr let 1991-2000 a 2001-2009
12
Želetava
okres Třebíč
11
10
9
8
1991-2000
2001-2009
Zdroj dat (tabulka i graf): Český statistický úřad, vlastní zpracování
RNDr. Václav Novák, Ph.D.
18
ČR
KULTURA
Václav Kosmák a Želetava
Málo kdo ví, že Václav Kosmák, kněz, povídkář a kukátkář 2. poloviny 19. století měl
velmi blízký vztah nejen ke své rodné obci Martínkovu, ale také k Želetavě. Ze Želetavy
totiž pocházela jeho milovaná matka Anežka, dcera Tomáše Fialy, která měla na
budoucího oblíbeného kněze a spisovatele rozhodující vliv. Ne nadarmo jí věnoval svoji
vůbec první povídku „Upomínky na mou zemřelou matku“, kterou uveřejnil roku 1871
v časopise „Hlas“. Popisuje zde její neradostné dětství, neboť v pěti letech osiřela a
macecha ji od osmi let posílala na robotu a sužovala hladem. Naštěstí se jí ujala paní
správcová ze statku, která ji také posílala do nedělní školy, kde se naučila číst a psát.
Provdala se do Martínkova za krejčího
a kostelníka Antonína Kosmáka.
Zemřela 12. 10. 1863. Touženého
Václavova kněžství se nedočkala.
Starší Václavova sestra se provdala
do Želetavy za mlynáře Chromého a
Václav k ní rád za studentských let
jezdil na prázdniny. Píše o tom
v dalším kukátku „Pohádka o krajíčku
chleba“. Píše zde: „Mlýn ležel hned u
městečka a měl tři velké zahrady. Pod
ním se táhlo mezi nevysokými stráněmi
údolí, kterým se jako stříbrná nit vinula
Želetavka a na té niti byl navlečen
mlýn za mlýnem.“ Který je to mlýn?
Zcela jistě Plotův, později Radův a
nyní Marešův. V dalším kukátku „Listí
padá“ se zmiňuje o želetavském faráři
Františku Žákovi. „Když jsem byl
bohoslovcem (1862-1866), pozval mne
jednou želetavský pan farář Žák
v neděli k sobě. Po obědě jsme šli do
pole, kde světil nový kříž. Šlo s námi velké procesí s hudbou.“ Působivá řeč faráře
nadchla mladého bohoslovce: „Takové kázání by nemělo být zapomenuto.“ Farář odvětil:
„U mne již je na psaní pozdě. Když nás vysvětili, nikdo z nás neznal správně česky psát a
číst. Přičinit se musíte vy mladí.“ A Václav Kosmák se přičinil. Na kněze byl vysvěcen 4.
července 1866. Téhož roku se stal kaplanem v Moravských Budějovicích a pak krátce
působil v Hostimi, Biskupicích, v Řeznovicích a Moutnicích. Od roku 1877 do roku 1893
působil jako farář v Tvarožné u Brna. Jeho zásluhou zde byl vystavěn nádherný
novogotický kostel.
19
Mimo to se věnoval intenzívně literární činnosti. Roku 1893 odchází do Prosiměřic u
Znojma, kde byl jmenován děkanem. I zde pokračoval ve svém literárním díle. Najdeme
v něm humor i moudrost, laskavé slovo i povzbuzení. P. Václav Kosmák zemřel 15.
března 1898 a pochován je v Brně na centrálním hřbitově.
Který je to kříž, o němž píše ve svém kukátku? Má být někde v polích a je z roku 1862
– 1866. Pokud ještě stojí, tak z té doby je jediný kříž a to ten, který najdeme v poli mezi
Želetavou a Šašovicemi u dnes již neexistující cesty. V loňském roce byla tato památka
zrekonstruována, takže si můžeme pohodlně přečíst letopočet 1864.
Výstava hraček
Na výstavu středověké keramiky z nálezů z okolí Želetavy navázala místní knihovna
retro výstavou hraček z 30. – 80. let minulého století. Hračky jsou převážně ze soukromé
sbírky paní Hany Tománkové a byly již v minulosti součástí tematické výstavy na zámku
v Mikulově. Nejzajímavější jsou pokojíčky pro panenky. Můžeme na nich dobře poznat,
jak vypadaly domácnosti babiček a prababiček dnešních dětí. Kluky zase zaujmou
autíčka, vláčky a další hračky na klíček. Dospělí si často povzdychnou: „Přesně toto jsem
také měl, když jsem byl malý. Kdo ví, kde je mým hračkám konec.“
Výstava hraček potrvá do konce dubna. Tématem další výstavy je odívání 1. poloviny 20.
století. Krásných, zajímavých a velmi starých součástí oblečení má paní Tománková víc
než dost. Problém bude s instalací dobového oblečení. Pomohly by figuríny nebo
krejčovské panny. Můžete pomoci? Kontaktujte prosím knihovnici O. Novákovou.
Hrátky s čertem
V neděli 20. března 2011 zavítali do naší obce na pozvání OÚ ochotníci ze Štěměšské
divadelní společnosti. Parta nadšenců předvedla želetavskému publiku vtipné zpracování
Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Dragoun Martin Kabát, prostořeká Káča, dobrácký
loupežník Sarka-Farka, čert Lucius i ostatní zaujali bezprostředností a humorem svých
postav. Malí i dospělí diváci plně obsazeného kinosálu byli nadmíru spokojeni. Celé
20
představení doprovázela dobrá nálada a smích. Na závěr představení zazněl bouřlivý
potlesk.
OÚ se snaží tímto způsobem nabízet občanům naší sloučené obce také kvalitní
kulturní zážitky, kterých nikdy není dost. To se v tomto dni podařilo. Děkujeme
ochotníkům ze Štěměch a už se těšíme na další představení.
Dětský karneval
Na dětský karneval v Želetavě (letos proběhl 19. února) se tradičně těší nejen místní
děti, ale i drobotina z širokého okolí. A není divu. Pořadatelé (Sdružení rodičů při ZŠ a
MŠ Želetava) připravili řadu zajímavých soutěží a díky štědrým sponzorům také množství
dárků a odměn pro soutěžící, ale také přebohatou tombolu. Program zpestřily hrané
scénky např. o Ježibabě a Ivánkovi nebo o vodnících a krokodýlkovi. Nechyběla tradiční
papírová válka, balónkový tanec s trpaslíky a přenášení vajíček přes lávku. K vidění byla
řada překrásných masek. Celkem se přišlo pobavit asi 230 dětí a s nimi i mnoho rodičů a
prarodičů. Po vylosování bohaté tomboly probíhala až do večera diskotéka.
Rej masek ovládl Šašovice
Masopust je příležitostí k bujarému veselí. Jindy poklidný venkovský život se na
mnoha místech alespoň na chvíli promění v den úsměvů a zábavy. Nejinak tomu bylo
v sobotu 5. března v Šašovicích, kde místní Sbor dobrovolných hasičů uspořádal již
tradiční masopustní průvod. Celkem 48 masek, z nichž nejvíc zaujaly masky letedla a
koně, vyrazilo v 10 hodin od Houzarů na svou pouť dům od domu. Průvodu asi 100 lidí
vyhrávala hudba KOZLI z Moravských Budějovic. Na závěr akce byla vylosována bohatá
tombola v budově bývalé školy.
Olga Nováková
***********************************************************************
VOLNÝ ČAS A SPORT
TJ SOKOL ŽELETAVA – oddíl hokeje
Sezóna 2010-2011 městské ligy na zimním stadionu v Mor. Budějovicích začala letos
řadou změn. Hrací doba se změnila na 3x16 minut čistého času a při remíze rozhodly
utkání nájezdy. Ale nejpodstatnější změna byla v hracím systému, kdy z 37 týmů byly
vytvořeny dvě ligy, dle výkonnosti z minulých let. První ligy měla 20 účastníků
rozdělených do dvou skupin A a B ze kterých první 4 týmy postoupily do play off a
ostatní hrály play out o záchranu. Druhá ligy měla 17 účastníků, kteří se utkali každý s
každým jednokolově. TJ Želetava skončila ve skupině A první ligy na 3. místě (8 zápasů –
5 výher, 1 remíza, 2 prohry, 16 bodů a skóre 52:33). Ve čtvrtfinále jsme narazili na druhý
celek skupiny B – HC Třebětice a po výsledcích 3:2, 2:1 postoupili. V semifinále jsme šli
na nejlepší tým základní části a pozdějšího vítěze celé ML HC Old boys za který
nastupuje několik hráčů s ligovými zkušenostmi (Válek, Přibyl, Rezek) a po prohrách 2:9,
1:10 nás čekalo utkání o 3. místo proti HC Bowling, které jsme vyhráli 5:2 a díky
tomu dosáhli nejlepšího umístění v pětileté historii městské ligy. Z našeho týmu byli
vybráni tři hráči do utkání výběrů městské ligy - M. Ondráček, S. Chalupa a P. Dvořák.
Aleš Pacas
21
Volejbalový oddíl TJ Sokol Želetava
Pro želetavské volejbalisty skončila o předposledním březnovém víkendu soutěžní
sezona 2010/2011. Výsledkově nepatřila mezi vydařené, ale, jak sportovci často uvádějí,
není každý den posvícení. Domácí volejbalisté se totiž letos rozhodli přejít z mládežnické
kategorie do kategorie dospělých. Taková změna – zvláště ve volejbale - je nutně spjata
s výsledkovým propadem. Od září se začali želetavští volejbalisté připravovat na souboje
v krajském přeboru mužů I. třídy. Hráči Martin Běhounek, Lubomír Janoušek ml., Lukáš
Pátek, Ondřej Tomek, Josef Vrbka byli doplněni o bývalé hráče Moravských Budějovic
(Aleš Petrů, Jan Švaříček, Ondřej Zemčík) a volejbalové „důchodce“ (Lubomír Janoušek
st. a Milan Roupec). V základní skupině obsadila Želetava poslední místo za suverénem
aspirujícím na postup do II. ligy Žďárem nad Sázavou. Na dalších místech se seřadila
družstva Třebíče, Velkého Meziříčí a Jihlavy. Ve skupině umístění už Želetava byla
Jihlavě, Pelhřimovu a Okrouhlici vyrovnaným soupeřem, ovšem na lepší než desátou
příčku to zatím nebylo. V této sezoně šlo hlavně o to, aby se nově poskládané družstvo
sehrálo, získalo v mužské kategorii zkušeností a pokusilo se urvat do tabulky nějaký bod.
V celkové bilanci bodů mnoho nebylo, ale několik setů nad daleko zkušenějším soupeřem
želetavští hráči uhráli.Ukázali však, že volejbal umí a výsledky se jistě dostaví.
Na závěr bych rád touto cestou poděkoval našim sponzorům firmě BAST a TIRAD.
Lubomír Janoušek st. trenér
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Želetava
Také v letošní sezóně probíhá soutěž Okresní přebor žactva, kterého se pravidelně
zúčastňují naši žáci. Po7. kole jsou na 13. místě Petrů Václav (85bodů), 14. Petrů Milan
(70b.), 15. Viceník Luboš (45b.), 5. Pelikán Tomáš (21b.), 35. -36. Poledna Daniel (11b.),
42. -46. Šebek František (8b.), 47. -55. Caha Dominik a Čurda Vojtěch (5b.). V soutěži
Okresního přeboru I. třídy mužů je družstvo Želetava A po 21. kole na předposledním 11.
místě a čeká ho tedy sestup. Družstvo Želetava B, které hraje OP III. třídy je uprostřed
tabulky na 9. místě.
Ing. Luděk Pelikán
Úspěšný start želetavského boxera
25.–27. 2. proběhlo v Rakovníku Mistrovství ČR v boxu v kategorii kadetů. V těžké váze
do 91 kg reprezentovali Moravu boxeři z Olomouce, Želetavy a Těmic (okr. Kroměříž).
Boxer Želetavy Jiří Luda prošel přes vylučovací zápasy do sobotního semifinále
vítězstvím na body nad borcem ze Sokola Těmice. Po celá 3 kola byl úspěšnější a svého
soupeře technicky převyšoval. Tam určil Ludovi los borce, který postoupil bez boje. Jiří
Luda si nechal vnutit boj na tělo, který vyhovoval váhově těžšímu soupeři, utkání na body
prohrál a musel se spokojit s bronzovou medailí. Po opakovaných úspěších si Jiřího
Ludu státní trenér M. Kubánek zve do reprezentace a na soustředění juniorů ČR.
Blahopřejeme a děkujeme mladému sportovci i jeho trenérovi panu Viktoru Švarcovi za
úspěšnou reprezentaci TJ Sokol Želetava a rodné obce.
Hokejové kluziště na Sokolské zahradě v sezoně 2010/2011
Před sportovci stál před zimou nelehký úkol. Mantinely zakoupené ze ZS Třebíč nutno
22
včas postavit a napasovat na rozměry sokolské. Po několikadenních usilovných brigádách,
z počátku v hojném později méně hojném počtu, se nakonec vše zdařilo a čekalo se na
příznivé mrazivé počasí. To se dostavilo poměrně brzy - již 27. listopadu. Od této doby
začali hokejisté připravovat ledovou plochu. Asi po 10-ti dnech se podařilo led doladit a
provoz na kluzišti s „novými“ mantinely zahájit. Prosinec byl naprosto skvělý, bruslilo se
až do 7. ledna 2011. Pak přišla bohužel výrazná obleva, kdy rtuť teploměru sahala až
k +10 ºC. Následující dny bylo počasí jak na houpačce a mrazivá období se střídala
s velmi teplými. Několik dní se ještě bruslilo, ale ledovou plochu již nemělo smysl
vzhledem k rozmarům počasí dále připravovat, bylo by to plýtvání obecními financemi,
pokud by led po týdnu uplaval. Nanesení 5-10 cm vrstvy ledu je vyčísleno na zhruba
5.000 Kč za vodu + energie.
Letošní sezóna byla pojata ze strany obce a hokejistů jako zkušební. Po vyhodnocení by
od příští sezóny měly být nastaveny jasné provozní podmínky pro hokejové kluziště. Poté
co se novému vedení obce podařilo v rekordně krátkém období zkolaudovat budovu kabin
na sokolské (nebylo zkolaudováno od 70-tých let!!!), je třeba nastolit pravidla užívání celé
Sokolské zahrady. Kluziště navštěvovalo i kolem stovky návštěvníků za den od malých
dětí s rodiči, přes hokejisty, až po seniory, jezdili k nám návštěvníci z blízkého i
vzdálenějšího okolí. Tyto návštěvy byly jasnou odpovědí, zda investice do mantinelů byla
či nebyla správná. Nelze se vždy dívat jen a jen na peníze, obec by měla nabídnout
bezpečná sportoviště. Nebo půjdeme cestou, že malé děti a mládež budeme posílat na
rybníky a strachovat se o jejich životy?
Co říci závěrem! Mantinely obstály. Z důvodu nedostatečného ukotvení a
opotřebovanosti (10 sezon v Třebíči) došlo k rozbití 6 tvrzených skel (na ZS se mění i 30
skel za sezonu). Skla nebudeme dokupovat, ale postupem času se přejde na sítě za
brankami (trvanlivost, jednoduchá montáž-demontáž). Rolba byla opravena, ale je nutno
provést úhradu a osazení silnějším motorem. Chci vzkázat všem občanům a hlavně
kritikům hokejového kluziště, že vybudovat kvalitní ledovou plochu na přírodním kluzišti
stojí nemalé úsilí, stovky odpoledních, nočních a víkendových hodin strávených v mrazu a
větru. Lyžaři chtějí zimu plnou sněhových přívalů, hokejisté zase mrazivou zimu nejlépe
bez sněhu. V našich přírodních podmínkách údržba ledu kromě mrazu “záleží na sněhu“,
což tvrdím stále. Na jeho množství je závislá náročnost údržby ledové plochy. Těm co nás
kritizují, vzkazuji jediné a ptám se: co děláte pro obec, sport, kulturu a celkové vylepšení
života v obci Želetava vy? Místo kritiky Vás rádi přivítáme do našich řad a určitě Vám
nabídneme prostor pro stavění mantinelů, pro noční polévání ledu a další nezbytnou
činnost související s provozem.
Úplným závěrem chci poděkovat všem, kdo se podílel na vcelku úspěšné sezoně. Od
„polejvačů“, přes obec, až po firmy. Věřím, že všechny oddíly spojí své síly, nebudeme si
hrát na hokejisty a na fotbalisty, budeme jeden silný celek. Celek, který je schopen se
řádně starat o travnaté fotbalové hřiště, kluziště, nově vybudované sportoviště či dětské
hřiště, o sokolskou. Málokdo má, tak krásné přírodní prostředí, jaké nabízí Sokolská
zahrada. Tak si toho konečně začněme vážit, dejme ji do takového stavu jaký si zaslouží a
udržujme zde pořádek. Věřím, že společnými silami jsme toho schopni.
Za TJ Sokol Želetava Pavel Vranka
23
POŘAD BOHOSLUŽEB O SVÁTCÍCH VELIKONOČNÍCH VE FARNOSTI
ŽELETAVA
Květná neděle: 17. 4. 2011
mše svatá v
08:00 hod.
Zelený čtvrtek: 21. 4. 2011
Památka poslední večeře Páně
17:30 hod.
Velký pátek:
22. 4. 2011
Velkopáteční obřady
17:30 hod.
Bílá sobota:
23. 4. 2011
Adorace u Božího hrobu
od 8.00 do 16:00 hod.
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně: 23. 4. 2011
19:00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 24. 4. 2011 (Boží hod velikonoční) mše sv.
08:00 hod.
Velikonoční pondělí:
25. 4. 2011 mše svatá
08:00 hod.
PŘIPRAVUJE SE
- TURISTICKÝ VÝŠLAP – mlýny
02. 4. 2011
09:00 hod.
- KONCERT SKUPINY UDG
08. 4. 2011 kulturní sál
20:00 hod.
- JARNÍ KONCERT
17. 4. 2011 sál kina
17:00 hod.
- TURISTICKÝ VÝŠLAP - Výholec
01. 5. 2011
10:00 hod.
- DEN MATEK
08. 5. 2011 sál kina
14:00 hod.
- TURISTICKÝ VÝŠLAP - Mařenka
14. 5. 2011
09:00 hod.
- VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - květen, červen - termín bude upřesněn
- POUŤOVÁ ZÁBAVA - Horky
11. 6. 2011 hřiště
20:00 hod.
- HASIČSKÁ SOUTĚŽ - Horky
12. 6. 2011 hřiště
13:00 hod.
- DĚTSKÝ DEN
- Šašovice
04. 6. 2011 hřiště
13:00 hod.
- Bítovánky
28. 5. 2011 park
15:00 hod.
- Želetava
26. 6. 2011 u zbrojnice
14:00 hod.
- VÝSTAVA V KNIHOVNĚ - Odívání 1. poloviny 20. století
květen a červen 2011
- HORECKÉ VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
02. - 04. 7. 2011 Petrovický rybník
- ŽELETAVSKÝ KARNEVAL
09. 7. 2011 sokolská zahrada
20:00 hod.
- ČISTÁ VYSOČINA
08. – 10. 4. 2011
***********************************************************************
Od 1. 5. 2011
***********************************************************************
Vydal Obecní Úřad Želetava, nám. Míru 1, 675 26 Želetava, tel.: 568 455 100

Podobné dokumenty