Náš milý Komole,

Transkript

Náš milý Komole,
Náš milý Komole,
posíláme Ti krásný pozdrav z České republiky z města Sokolova. Už jsi někdy koukal na mapu, jak jsme
od sebe daleko? Strašně daleko, viď? Moc Ti děkujeme za Tvoje krásné vánoční přání a také za Tvoje
modlitby. Jsme vděční, že jsme si před časem vybrali právě Tebe, že Tě známe a že nás máš rád. I my
Tě máme rádi, dáváme si na nástěnku od Tebe dopisy a také tam máme Tvoji fotku. Jsme skupinka
křesťanů, která miluje Boha. Jsou mezi námi mladí i starší, holky i kluci. Daří se nám velmi dobře, a
když můžeme posílat něco i Tobě, jsme obdarováni ještě víc než ty. Totiž radostí a dobrými pocity.
Dáváš nám mnohem více než my Tobě. Potěšuješ naše duše, to za peníze koupit nelze. Zprávy o tom,
že se Ti ve studiích daří dobře, jsou pro nás překrásné. Jsme šťastní a i my se za Tebe modlíme. Jak Ti
dopadly finální zkoušky? Doufám, že se na nás nezlobíš, že jsme toho dosud moc nenapsali, ale
neznamená to, že bychom na Tebe nemysleli. Když jsi psal o zkouškách, celý náš sbor se modlil, abys
v nich uspěl. Záleží nám na Tobě a přejem si, aby sis splnil svůj sen a stal se policistou. U nás jsou ve
škole zrovna prázdniny, takže děti nechodí do školy a místo učení si více hrají. Rádi bychom Tě také
viděli, tak snad se někomu z nás podaří za Tebou jednou přijet. A nebo vzít Tebe k nám. Šlo by to? Asi
bys koukal na ten náš svět. U nás je úplně jiný život než u vás. Viděli jsme o Bangladéši film. Máme
jiné podnebí, jiné domy a celkově je všechno jiné. Až se k Tobě dostane tento dopis, budou už skoro
zase Vánoce. Milý Komole, měj se moc hezky, buď jako dosud požehnáním pro druhé, předávej Boží
lásku a péči druhým lidem a zachovávej si krásné sny, které máš. Nemusí totiž zůstat jen u snů,
mohou se proměnit ve skutečnost. Věříme, že s Boží pomocí dokážeš mnohé zázraky. Posíláme Ti
příběh, který se nám moc líbil, je o jednom nevšedním umělci. Snad Tě potěší. Až budeme psát příště,
pošleme i fotky, abys viděl i ty, jak vypadáme my. Budeš-li tedy chtít. Buď opatrný a brzy napiš.
Pozdravuj rodiče, sestru a bratra. Tvoji milující kamarádi z Čech
Milý Komole, znáš malíře Pabla Picassa? Jedná se o španělského malíře a sochaře, který patří mezi ty
nejslavnější. Vytvořil desítky tisíc děl. Víš, jak se jmenoval celým jménem? Pablo Diego José Francisco
de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso!
To je dlouhé, viď? No a tento umělec řekl o dětech, tedy také o Tobě, že jste umělci. Řekl, že každé
dítě je umělcem a že jde jen o to, aby z toho nevyrostlo. A já si na Tobě vyzkouším, jestli měl Picasso
pravdu. Dobře poslouchej můj příběh. Je o ženě, která se seznámila s nevšedním, neobyčejným
umělcem. Tento muž, tento umělec si nechával od lidí nosit věci, které byly určené k vyhození, tedy
odpadky či nepotřebné krámy, a vytvářel z nich věci nové, lepší. Kam dáváš doma odpadky? U nás je
nosíme do různých nádob. Některá jsou na sklo, některá na papír, některá na plast...Tenhle umělec, o
kterém je příběh, si přál, aby lidé ty špinavé odpadky nosili k němu domů. Nevyhodil je, ale změnil
tak, aby zase mohly sloužit. Když to žena slyšela, šla domů a tam vymetla ze všech skříní veškeré staré
nefunkční věci, obnošené šaty, prostě věci, které už nebyly k ničemu. Vzala je a odnesla svému
novému známému. A ten jí z každé věcičky udělal něco buď krásného, nebo užitečného. Z odpadků
byla najednou krása a užitek. Komole, víš, že já také takového neobyčejného umělce znám? Je jím
Pán Bůh. My lidé za ním chodíme a nosíme mu mnoho smetí - naše hádání, zloby, vzteky, lhaní,
pomlouvání, ubližování druhému - to jsou ty špinavé odpadky, které od nás dostává. Bůh si stejně
jako ten umělec dokonce přeje, abychom mu toto harampádí - binec nosili. Víte, co s ním pak Pán
Bůh dělá? Mění ho. Ze vzteklé a protivné holčičky se Božím zásahem stává laskavá a hodná dívenka, z
malého násilníka je najednou užitečný pomocník. Posloucháme-li Pána Boha, tak zažíváme
neuvěřitelné zázraky. Z opilců, lhářů, zlodějů, nebo jen obyčejných náladových protivů jsou vzorní,
laskaví a vážení lidé. Bůh totiž dokáže naše slabosti, starosti, smutky, vzteky, nenávisti, zloby....
přeměnit v požehnání - to znamená v něco pěkného. Když někdy cítím, jak na mě leze zloba a chci
někomu vynadat nebo ho zbít, běžím za Pánem Bohem, aby ten odpadek, tu zlou myšlenku ve mně
změnil v myšlenku dobrou. A on to udělá a já se dokážu i na protivu usmát. Když na Pána Boha ale
zapomenu, jednám sám za sebe, nadělám spoustu škody. My lidé nedokážeme měnit špatné lidské
vlastnosti, to dělá jen Pán Bůh. Ale možná bys dokázal z nějakého starého papíru, obalu udělat něco
hezkého. Co říkáš? Najdi nějaký starý papír a ukaž mi na něm, že měl slavný malíř Picasso pravdu, že
všechny děti jsou umělci. Zkus z něj udělat něco hezkého a pošli mi to. Přemýšlej, až budeš něco
pěkného ze starého odpadku vytvářet, že máme Boha, který to má mnohem těžší, protože musí
měnit naše lidské špatné povahy. Má jenom jednu podmínku. Musíme mu naše špatné vlastnosti
přinášet, nesmíme si je nechávat pro sebe. Hana Kábrtová
Our dear Komol,
we send you warm greetings from the Sokolov city, Czech Republic. Have you ever looked at the map
– how far are we from each other? Amazing distance, right? Thank you kindly from your Christmas
card and also your prayers. We are grateful for having chosen you and getting to know you. We love
you and place your letters and pictures of you on our pinboard. We are a group of Christians who
love God. Some of us are old, some are young, some are boys, some girls. We are doing well and
when we could give something to you, it is us who feel rewarded. With joy and good feelings. You
give to us much more than we give to you. You cheer our souls – something that could not be bought
with money. The messages about you excelling in school are great. We are very happy and we pray
for you. How did your final exams go? When you wrote us about those exams, the entire church
prayed for your success. We care about you and wish that your dreams come true and you would
become a policeman one day. Here in the Czech Republic there is no school at the moment, because
the children here now have vacation. Instead of going to school the children now play. We would
like to see you, so let's hope that one of us will be able to come to you some day. Or perhaps you
could come here? Would that be possible? You would probably be surprised by our world. There is
completely different life here from yours. We saw a movie about Bangladesh. We have different
climate, different houses and overall everything different. When this letter reaches you, it will
already be almost Christmas. Dear Komol, take care and be a blessing to others. Share God's love and
care about people and maintain your beautiful dreams. Because these dreams may one day cease to
be just dreams and could become the reality. We believe that with God's help you can do miracles.
We send you also a story that we liked about one extraordinary artist. Hopefully the story would
cheer you up. The next time we will write to you, we will attach also some photos of us so that you
can see what we look like. If you want to, of course. Be careful and write soon. Say hi from us to your
parents, sister and brother. Your loving friends from the Czech Republic.
Sokolov, August 17th 2012
Dear Komol, do you know the painter Pablo Picasso? He was a French painter and sculptor, who is
now one of the most famous of all times. He created literally tens of thousands of artworks. Do you
know what his full name was? Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los
Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso! Pretty long, right? So and this artist once
said about children, which means also about you, that you children are artists. He said every child
was an artist and that it's only important that it doesn't grow from it.
I am going to test on you, whether Picasso was right. Listen carefully to my story. It is about a
woman, who met an unusual, extraordinary artist. This man, this artist, had people bring to him
possessions that were of no other use but to be put in garbage. He would create from these things
entirely new, better items. Where do you put your garbage at home? Here we put it in different
containers, one for glass, one for paper, one for plastic... This artist wished people brought this dirty
garbage to his home. He didn't trash any of it, though. Instead he changed this dirty junk to useful
things once again. When the woman heard about him, she went home and took from all closets all
the old broken possessions, worn clothes, simply the things that were of no use anymore. She took
them and brought it to the artist, who made from each of these things either something beautiful or
useful. The pile of garbage suddenly turned into beauty and utility. Komol, do you know that I know
such an artist? It is God. We people go to him and bring him our scraps – our quarrels, anger, lies,
gossips, hurting to others – they are the dirty garbage. God just like the artist even wishes we
brought him this waste, this trash. Do you know what God then does with it? He changes it. From an
angry and nasty girl God makes a nice and gentle maiden. From a little bully He makes a useful
helper.
If we listen to God, we can experience unbelievable miracles. The drunks, thieves, or just regular
erratic rascals turn into exemplary, kind and respected people. God could change our weaknesses,
problems, grieves, angers and hates into a blessing – that means into something good. When I
sometimes feel how malice takes control of me, when I want to hurt someone or yell at someone, I
always run to God, who could turn this evil thought in me into a good thought. And he does that and
then I could smile at the nasty. However, when I forget about God and act for myself, I always cause
a lot of harm. We people could not change evil human traits; only God could. Perhaps you could try
to create something nice of an old piece of paper or wrap – what do you think? Find some old scrap
of paper and show me that the old painter Picasso was right and every child is indeed an artist. Try to
make something nice with the paper and then send it to me. Meanwhile, while you will try to create
something nice of the paper, think of God, who has it much harder, because he has to change human
natures. He only has one condition: We have to bring the bad traits to Him, not leave them to
ourselves. Hana Kábrtová

Podobné dokumenty

Milá budoucí zdravotní sestřičko Rupo, posíláme Ti krásné pozdravy

Milá budoucí zdravotní sestřičko Rupo, posíláme Ti krásné pozdravy kterém je příběh, si přál, aby lidé ty špinavé odpadky nosili k němu domů. Nevyhodil je, ale změnil tak, aby zase mohly sloužit. Když to žena slyšela, šla domů a tam vymetla ze všech skříní veškeré...

Více