Hot Spot 1

Komentáře

Transkript

Hot Spot 1
Hot Spot 1
strana 1 z 6
Hot Spot 1
Lesson A
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
chair
camera
house
time machine
pen
door
desk
bag
window
ruler
this
that
hello
goodbye
Lï¾åL=
LíìWL=
LqêáWL=
LÑlWL=
LÑ~fîL=
LëfâëL=
LëÉî]åL=
LÉfíL=
Lå~fåL=
LíÉåL=
LípÉ]L=
Lâôã]ê]L=
LÜ~rëL=
Lí~fã=ã]DpáWåL=
LéÉåL=
LÇlWL=
LÇÉëâL=
LÄôÖL=
LïfåÇ]rL=
LêìWä]L=
LafëL=
LaôíL=
LÜ]Dä]rL=
LÖrÇDÄ~fL=
jedna
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
židle
fotoaparát; kamera
dům; domek
stroj času
pero; propisovačka
dveře
psací stůl; lavice
taška
okno
pravítko
toto
tamto; tamta; tamten
ahoj (při setkání)
sbohem; na shledanou
Lesson B
spell
LëéÉäL=
How do you spell=
that?
great
LÖêÉfíL=
thank you
LqôÏâ=àìWL=
How old are you? LÜ~r=]räÇ=^W=àrWL=
hláskovat; správně psát
Jak se to píše?
skvělý; úžasný; velký
děkuji
Kolik ti/vám je let? (dosl.
Jak jsi/jste starý?)
first name
LщWëí=åÉfãL=
křestní jméno
surname
Lë‰WåÉfãL=
příjmení
telephone number LíÉä]Ñ]rå=å¾ãÄ]L= telefonní číslo
eleven
LfDäÉî]åL=
jedenáct
twelve
LíïÉäîL=
dvanáct
thirteen
Lq‰WDíáWåL=
třináct
fourteen
LÑlWDíáWåL=
čtrnáct
fifteen
LÑfÑDíáWåL=
patnáct
sixteen
LëfâëDíáWåL=
šestnáct
seventeen
LëÉî]åDíáWåL=
sedmnáct
eighteen
LÉfDíáWåL=
osmnáct
nineteen
Lå~fåDíáWåL=
devatenáct
twenty
LíïÉåíáL=
dvacet
Lesson C
apple
orange
sandwich
chocolate bar
ice cream
glue stick
notebook
Here you are.
Anything else?
LôéäL=
LflêfåÇwL=
LëôåïfÇwL=
Lípflâäfí=Ä^WL=
L~fë=âêáWãL=
LÖäìW=ëífâL=
Lå]ríÄrâL=
LÜf]=à]=^WL=
LÉåfqfÏ=DÉäëL=
www.macmillan.cz/slovnicky
jablko
oranžová
sendvič
čokoláda (tabulka)
zmrzlina
lepidlo (v tyčince)
zápisník; diář
Tady to je. Tady máš.
Ještě něco?
white
black
blue
red
green
orange
yellow
pink
purple
grey
brown
Lï~fíL=
LÄäôâL=
LÄäìWL=
LêÉÇL=
LÖêáWåL=
LflêfåÇwL=
LàÉä]rL=
LéfÏâL=
Lé‰WéäL=
LÖêÉfL=
LÄê~råL=
bílý
černý
modrý
červený; rudý
zelený
pomeranč
žlutý
růžová
nachový; purpurový
šedý; šedivý
hnědý
Poland
Canada
Russia
South Africa
Britain
England
Brazil
Lé]rä]åÇL=
Lâôå]Ç]L=
Lê¾p]L=
Lë~rq=DôÑêfâ]L=
LÄêfíåL=
LfÏÖä]åÇL=
LÄê]DòfäL=
birthday
cool
LĉWqÇÉfL=
LâìWäL=
Polsko
Kanada
Rusko
Jihoafrická republika
Británie
Anglie
Brazílie (pozor na
přízvuk)
narozeniny
super; v pohodě;
neuvěřitelný
Lesson 1
Lesson 2
sad
hungry
thirsty
bored
tired
happy
worried
angry
LëôÇL=
LܾåÖêáL=
Lq‰WëíáL=
LÄlWÇL=
Lí~f]ÇL=
LÜôéáL=
Lï¾êfÇL=
LôÏÖêáL=
hot
cold
LÜflíL=
Lâ]räÇL=
ball
LÄlWäL=
smutný; nešťastný
hladový
žíznivý; mající žízeň
znuděný; otrávený
unavený; vyčerpaný
šťastný; spokojený
ustaraný; znepokojený
rozhněvaný; rozzlobený;
rozčilený
horký; horko
chladno; zima (ráz
počasí); studený
míč; balón; koule; kulička
LÇwôåàr]êáL=
LÑÉÄêr]êáL=
Lã^WípL=
LÉféê]äL=
LãÉfL=
LÇwìWåL=
LÇwìDä~fL=
LlWÖ]ëíL=
LëÉéDíÉãÄ]L=
LflâDí]rÄ]L=
Lå]rDîÉãÄ]L=
LÇfDëÉãÄ]L=
L~fòL=
LÑfäã==ëí^WL=
LÑìWÇL=
LÑÉfîê]íL=
LÜôãĉWÖ]L=
LéáWíë]L=
Lëé]DÖÉíáL=
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
oči
filmová hvězda
jídlo; strava
oblíbený; nejmilejší
hamburger; karbanátek
pizza
špagety
Lesson 3
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
eyes
film star
food
favourite
hamburger
pizza
spaghetti
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot
Hot Spot 1
strana 2 z 6
sport
swimming
tennis
football
LëélWíL=
LëïfãfÏL=
LíÉåfëL=
LÑríÄlWäL=
horse riding
skiing
cycling
ice-skating
skateboarding
basketball
LÜlWë=ê~fÇfÏL=
LëâáWfÏL=
Lë~fâäfÏL=
L~fë=ëâÉfífÏL=
LëâÉfíÄlWÇfÏL=
LÄ^WëâfíÄlWäL=
sport
plavání
tenis
fotbal; kopaná; kopací
míč
jízda na koni
lyžování
cyklistika; jízda na kole
bruslení (na ledě)
jízda na skateboardu
basketbal; košíková
Lesson 4
Cuba
India
Japan
Kuba
Indie
Japonsko (pozor na
přízvuk)
Portugal
LélWíprÖäL=
Portugalsko
age
LÉfÇwL=
věk
country
Lâ¾åíêáL=
země; stát
city
LëfíáL=
(větší) město
month
Lã¾åqL=
měsíc (kalendářní)
today
Lí]DÇÉfL=
dnes
birthday present LĉWòÇÉf=éêÉò]åíL= dárek k narozeninám
family
LÑôã]äáL=
rodina; rodinný
beautiful
LÄàìWífÑäL=
krásný
best friend
LÄÉëí=DÑêÉåÇL=
nejlepší přítel
toy
LílfL=
hračka
dog
LÇflÖL=
pes
real
Lêf]äL=
opravdový; skutečný
robot
Lê]rÄ]íL=
robot
nickname
LåfâåÉfãL=
přezdívka
LâàìWÄ]L=
LfåÇá]L=
LÇw]DéôåL=
Lesson 5
brother
LÄê¾a]L=
aunt
L^WåíL=
pet
LéÉíL=
father
LÑ^Wa]L=
cousin
Lâ¾òåL=
grandparent
LÖêôåéÉ]ê]åíL=
grandmother
LÖêôåã¾a]L=
grandfather
LÖêôåÑ^Wa]L=
sister
Lëfëí]L=
uncle
L¾ÏâäL=
mother
Lã¾a]L=
twins
LíïáåòL=
wow
Lï~rL=
twenty
LíïÉåíáL=
twenty-one
LíïÉåíá=Dï¾åL=
twenty-two
LíïÉåíá=DíìWL=
twenty-three
LíïÉåíá=DqêáWL=
thirty
Lq‰WíáL=
forty
LÑlWíáL=
fifty
LÑfÑíáL=
sixty
LëfâëíáL=
seventy
LëÉî]åíáL=
eighty
LÉfíáL=
ninety
Lå~fåíáL=
hundred
LܾåÇê]ÇL=
one hundred and=
one
www.macmillan.cz/slovnicky
bratr
teta
domácí zvíře; miláček
otec
bratranec; sestřenice
prarodič
babička
dědeček
sestra
strýc
matka
dvojčata
panečku; óóó (údiv)
dvacet
dvacet jedna
dvacet dva
dvacet tři
třicet
čtyřicet
padesát
šedesát
sedmdesát
osmdesát
devadesát
100 (sto)
101 (sto jedna)
Lesson 6
classroom
student
teacher
mess
book
Lâä^WëêìWãL=
LëíàìWÇ]åíL=
LíáWíp]L=
LãÉëL=
LÄrâL=
homework
rubber
pencil case
cupboard
sweets
hand
magazine
box
socks
bed
floor
wall
t-shirt
hairbrush
trainers
posters
exercise book
oh, dear
next to
on
under
in
LÜ]rãï‰WâL=
Lê¾Ä]L=
LéÉåëä=âÉfëL=
Lâ¾Ä]ÇL=
LëïáWíëL=
LÜôåÇL=
LãôÖ]DòáWåL=
LÄflâëL=
LëflâëL=
LÄÉÇL=
LÑälWL=
LïlWäL=
LíáW=p‰WíL=
LÜÉ]Äê¾pL=
LíêÉfå]òL=
Lé]rëí]òL=
LÉâë]ë~fò=ÄrâL=
L]r=af]L=
LåÉâëí=í]L=
LflåL=
L¾åÇ]L=
LfåL=
třída; učebna
student
učitel/ka
nepořádek; binec
rezervovat (si); objednat
předem
domácí úkol
guma
penál; pouzdro na tužky
skříň(ka); kredenc
bonbóny, sladkosti
ruka
časopis
krabice; skříňka
ponožky
postel
podlaha
stěna; zeď
tričko
kartáč na vlasy
sportovní/běžecké boty
plakáty
sešit
jéje; jejda
vedle; u
na
pod
v
Lesson 7
town
beach
café
castle
church
cinema
park
river
school
shop
bus
railway station
supermarket
swimming pool
bus station
sports centre
football stadium
fantastic
old
fun
nice
water slide
město
pláž; mořský břeh
kavárna; levná
restaurace
Lâ^WëäL=
hrad; zámek
Líp‰WípL=
kostel; církev
Lëfå]ã]L=
kino
Lé^WâL=
park; sad
Lêfî]L=
řeka
LëâìWäL=
škola
LpfléL=
obchod; nakupovat
LľëL=
autobus
LêÉfäïÉf=ëíÉfpåL= nádraží (vlakové)
LëìWé]ã^WâfíL=
supermarket
LëïfãfÏ=éìWäL=
(plavecký) bazén;
koupaliště
Lľë=ëíÉfpåL=
autobusové nádraží
LëélWíë=ëÉåí]L=
sportovní centrum
LÑríÄlWä=ëíÉfÇá]ãL=fotbalový stadion
LÑôåDíôëífâL=
fantastický; úžasný
L]räÇL=
starý
LѾåL=
zábava; zábavný
Lå~fëL=
milý; příjemný (povahou);
pěkný
LïlWí]=?ëä^fÇL=
tobogán; skluzavka do
bazénu
Lí~råL=
LÄáWípL=
LÅôÑÉfL=
Lesson 8
village
country
good
bad
LîfäfÇwL=
Lâ¾åíêáL=
LÖrÇL=
LÄôÇL=
vesnice
venkov
dobrý
špatný; strašný; ošklivý
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot
Hot Spot 1
mountains
forest
sea
island
big
small
new
strana 3 z 6
Lã~råífåòL=
LÑflêfëíL=
LëáWL=
L~fä]åÇL=
LÄfÖL=
LëãlWäL=
LåàìWL=
hory
les; prales
moře
ostrov; ostrůvek
velký
malý
nový
Module 2 Extra special
donkey
famous
mouse
place of birth
profession
LÇflÏâáL=
LÑÉfã]ëL=
Lã~rëL=
LéäÉfë=]î=ĉWqL=
Léê]DÑÉp]åL=
osel
slavný
myš
místo narození
povolání
Lesson 9
subject
physical
education
art
chess
meeting
geography
science
busy
day
break
lunchtime
home time
morning
afternoon
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
weekend
lesson
English
Music
Maths
Lë¾ÄÇwfâíL=
předmět (ve škole)
LÑfòfâä=ÉÇàìDâÉfpåLtělesná výchova; tělocvik
výtvarná výchova
šachy
schůze; setkání; schůzka
zeměpis; geografie
přírodověda; přírodopis
zaneprázdněný; rušný
den
přestávka
doba oběda; poledne
konec vyučování
dopoledne; ráno
odpoledne
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
víkend
hodina
angličtina; anglicky
hudební výchova
matematika (školní
předmět)
Spanish
LëéôåfpL=
španělský; španělština
History
LÜfëí]êáL=
dějepis
Religious studies LêfDäfÇw]ë=ëí¾ÇáL= náboženství; náboženská
nauka
French
LÑêÉåípL=
francouzština;
francouzsky
Information
LfåÑ]DãÉfp]å=
informatika (školní
íÉâDåflä]ÇwáL=
předmět)
Technology
L^WíL=
LípÉëL=
LãáWífÏL=
LÇwfDflÖê]ÑáL=
Lë~f]åëL=
LÄfòáL=
LÇÉfL=
LÄêÉfâL=
Lä~åípí~fãL=
LÜ]rã=í~fãL=
LãlWåfÏL=
L^WÑí]DåìWåL=
Lã¾åÇÉfL=
LíàìWòÇÉfL=
LïÉåòÇÉfL=
Lq‰WòÇÉfL=
LÑê~fÇÉfL=
Lëôí]ÇÉfL=
Lë¾åÇÉfL=
LïáWâDÉåÇL=
LäÉëåL=
LfÏÖäfpL=
LãàìWòfâL=
LãôqëL=
Lesson 10
key
money
drink
mobile phone
rubbish
purse
LâáWL=
Lã¾åáL=
LÇêfåâL=
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL=
Lê¾ÄfpL=
Lé‰WëL=
teddy bear
LíÉÇá=ÄÉ]L=
www.macmillan.cz/slovnicky
klávesa; stupnice; tónina
peníze
nápoj; pití
mobilní telefon; mobil
odpadky; smetí
BrE peněženka; AmE
kabelka
medvídek (hračka)
wallet
LïfläfíL=
banana
tissues
pencil
comb
photo
dictionary
calculator
stickers
LÄ]Då^Wå]L=
LífpìWòL=
LéÉåëäL=
Lâ]rãL=
LÑ]rí]rL=
LÇfâp]åêáL=
LâôäâàräÉfí]L=
Lëífâ]òL=
(pánská) peněženka;
náprsní taška
banán
papírové kapesníky
tužka
hřeben
fotka; fotografie
slovník
kalkulačka
nálepky
Lesson 11
ham
biscuit
chicken
salad
LÜôãL=
LÄfëâfíL=
LípfâfåL=
Lëôä]ÇL=
cheese
cake
crisps
LípáWòL=
LâÉfâL=
LâêfëéëL=
yoghurt
healthy
lunch box
competition
fruit
LàflÖ]íL=
LÜÉäqáL=
Lä¾åíp=ÄçâëL=
Lâflãé]DífpåL=
LÑêìWíL=
šunka
keks; sušenka
kuře
salát (bramborový,
ovocný ap.)
sýr
dort; koláč
smažené bramborové
lupínky (GB)
jogurt
zdravý
krabička na jídlo (oběd)
soutěž
ovoce
Lë]rÑ]L=
Lâ]ãDéàìWí]L=
LíÉä]îfwåL=
LíáW=îáWL=
LãôéL=
pohovka; gauč
počítač
televize/ televizor
televize
mapa; plán (města)
Lesson 12
sofa
computer
television
TV
map
Module 3 Extra special
fantasy
fantazie; fantastická
literatura
cartoon character Lâ^WíìWå=âôêfâí]L= obrázková postava
interview
Lfåí]îàìWL=
rozhovor; interview
nephew
LåÉÑàìWL=
synovec
pancake
LéôåâÉfâL=
palačinka; lívanec
LÑôåí]ëáL=
Lesson 13
like
milkshake
karate
comics
Lä~fâL=
LãfäâpÉfâL=
Lâ]Dê^WíáL=
LâflãfâëL=
cleaning
shopping
Chinese food
films
spinach
snake
horror
LâäáWåfÏL=
LpfléfÏL=
Líp~fDåáWò=ÑìWÇL=
LÑáäãòL=
LëéfåfípL=
LëåÉfâL=
LÜflê]L=
mít rád
mléčný koktejl
karate
komiksy; obrázkové
příběhy
úklid
nakupování; nákup
čínské jídlo
filmy
špenát
had
hrůza; zděšení
LâflÑáL=
LíáWL=
Lé¾ÇäL=
Lëâ~fL=
LÑáWíL=
LÑríL=
Lå]ròL=
káva; šálek kávy
čaj; šálek čaje
louže
obloha; nebe
nohy (chodidla)
noha; chodidlo
nos
Lesson 14
coffee
tea
puddle
sky
feet
foot
nose
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot
Hot Spot 1
hoody
hat
parrot
cat
scooter
bike
fussy
hip hop music
strana 4 z 6
mikina s kapucí
klobouk; pokrývka hlavy
papoušek
kočka
skútr; koloběžka
(jízdní) kolo
malicherný; náročný;
věčně nespokojený
LÜfé=Üflé=ãàìWòfâL=hip hopová hudba
LÜìWÇáL=
LÜôíL=
Léôê]íL=
LâôíL=
LëâìWí]L=
LÄ~fâL=
LѾëfL=
Lesson 15
take dog for aLíÉfâ=]=ÇflÖ=Ñflê=]=
ïlWâL=
walk
collect
Lâ]DäÉâíL=
badge
LÄôÇwL=
read
LêfWÇL=
draw cartoons
LÇêlW=â^WDíìWåòL=
listen to
Läfëå=í]L=
ride a bike
Lê~fÇ=]=Ä~fâL=
watch TV
Lïflíp=íáWîáWL=
go swimming
LÖ]r=DëïfãfÏL=
make
modelLãÉfâ=ãçÇä=
éäÉfåòL=
planes
play
computerLéäÉf=âflãDéàìWí]=
ÖÉfãòL=
games
write a diary
Lê~fí=]=Ç~f]êáL=
go ice-skating
LÖ]r=~fë=ëâÉfífÏL=
guitar
LÖfDí^WL=
vzít psa na procházku
sbírat
odznak; "placka"
číst
kreslit obrázkové příběhy
poslouchat; naslouchat
jezdit na kole
dívat se na televizi
jít plavat
skládat modely letadel
hrát počítačové hry
psát (si) deník
jít bruslit (na ledě)
kytara
Lesson 16
every day
quiz show
cereal
toast
každý den
televizní kvíz
cereálie
připít; pozvednout číši;
přípitek
orange juice
LflêfåÇw=ÇwìWëL=
pomerančový džus
pasta
Léôëí]L=
těstoviny
meal
LãáWäL=
jídlo; pokrm
vegetables
LîÉÇwí]ÄäòL=
zelenina
go cycling
LÖ]r=ë~fâäfÏL=
jít jezdit na kole
burger restaurant LĉWÖ]=êÉëí]êflåíL= rychlé občerstvení
nabízející hamburgery
go to the cinema LÖ]r=í]=a]=
jít do kina
bowling
LÉîêf=ÇÉfL=
Lâïfò=p]rL=
LëáWêf]äL=
Lí]rëíL=
ëfå]ã]L=
LÄ]räfÏL=
bowling (americké
kuželky)
Module 4 Extra special
bacon
baseball
building
cricket
curry
eggs
fish and chips
LÄÉfâåL=
LÄÉfëÄlWäL=
LÄfäÇfÏL=
LâêfâfíL=
Lâ¾êáL=
LÉÖòL=
LÑfp=]å=ípféëL==
flag
map
writer
LÑäôÖL=
LãôéL=
Lê~fí]L=
slanina
baseball
budova; stavba
kriket
kari
vejce
smažená ryba s hranolky,
zabalená do novin
vlajka; prapor
mapa; plán (města)
spisovatel/ka
Lesson 17
have a snack
LÜôî=]=ëåôâL=
www.macmillan.cz/slovnicky
dát si svačinu/něco
malého
have
breakfast/dinner
go to bed
wake up
get up
LÜôî=ÄêÉâÑ]ëí=
Çfå]L=
snídat/večeřet
jít spát
probrat (se); probudit
vstát (ráno z postele);
postavit se
get dressed
LÖÉí=ÇêÉëíL=
obléknout se
leave home
LäáWî=DÜ]rãL=
odejít z domu
go to school
LÖ]r=í]=ëâìWäL=
jít do školy
(by) car
LÄ~f=â^WL=
autem
walk
LïlWâL=
jít; chodit (pěšky)
skateboard
LëâÉfíÄlWÇL=
skateboard
get home
LÖÉí=Ü]rãL=
dostat se domů
do homework
LÇrW=Ü]rãî‰WâL= (u)dělat domácí úkoly
surf the Internet Lë‰WÑ=aáW=Dfåí]åÉíL= surfovat po internetu
play table tennis LéäÉf=íÉfÄä=íÉåfëL= hrát stolní tenis
look at (stars)
Lärâ=]í=ëí^WòL=
podívat se na hvězdy
sleep
LëäáWéL=
spát; spánek
LÖ]r=í]=ÄÉÇL=
LïÉfâ=¾éL=
LÖÉí=¾éL=
Lesson 18
remember
birthdays
on time
help
tell the truth
friendly
listener
always
usually
sometimes
never
often
use a dictionary
vzpomenout si
na/pamatovat si
narozeniny
Lflå=Dí~fãL=
(přesně) na čas
LÜÉäéL=
pomoci; pomoc
LíÉä=a]=íêrqL=
říci pravdu
LÑêÉåÇäáL=
přátelský
Läfëå]L=
posluchač; ten kdo
naslouchá
LlWäïÉfòL=
vždy; stále
LàìWwì]äáL=
obvykle
Lë¾ãí~fãòL=
někdy
LåÉî]L=
nikdy
LflÑåL=
často
LàrWò=]=Çfâp]åêáL= používat slovník / podívat
se do slovníku
LêfDãÉãÄ]=
ĉqÇÉfòL=
Lesson 19
come in
say
hand in
Lâ¾ã=DfåL=
LëÉfL=
LÜôåÇ=DfåL=
open
close
sit
clean
stand
pick up
blackboard
brush
hair
L]ré]åL=
Lâä]ròL=
LëfíL=
LâäáWåL=
LëíôåÇL=
Léfâ=¾éL=
LÄäôâÄlWÇL=
LÄê¾pL=
LÜÉ]L=
vstoupit; vejít
říci; říkat
podat (formulář);
odevzdat
otevřít
zavřít; zavírat
sedět
uklidit; uklízet; čistý
stát
zvednout (telefon)
školní tabule
kartáč; smeták; štětec
vlasy
Lesson 20
love
journey
bus driver
train
put on
Lä¾îL=
LÇw‰WåáL=
Lľë=Çê~fî]L=
LíêÉfåL=
Lérí=flåL=
sing
amazing
warm
sunny
raining
LëfÏL=
L]DãÉfòfÏL=
LïlWãL=
Lë¾åáL=
LêÉfåfÏL=
láska
cesta
řidič autobusu
vlak
obléci se (put on clothes obleci si oblečení)
(za)zpívat
úžasný; ohromující
teplý; teplo
slunečno
It's ~. Prší.
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot
Hot Spot 1
strana 5 z 6
huge
hill
get tired
way back
down hill
hate
traffic
LÜàìWÇwL==
LÜfäL=
LÖÉí=í~f]ÇL=
LïÉf=ÄôâL=
LÇ~rå=ÜfäL=
LÜÉfíL=
LíêôÑfâL=
late
underground
crowded
find
LäÉfíL=
L¾åÇ]Öê~råÇL=
Lâê~rÇfÇL=
LÑ~fåÇL=
obrovský; obrovitý
kopec; pahorek
unavit se
cesta zpět
dolů z kopce
nenávidět; nesnášet
dopravní/pouliční ruch;
provoz
pozdě
podzemní dráha; metro
přeplněný; přecpaný
najít
LÜflêfÄäL=
LãôÇwfâL=
LãôÇwfp]åL=
LãfÇäL=
LålWqL=
LíêfâL=
hrozný; strašný
kouzlo; kouzelný
kouzelník
střední
sever
lest; úskok
LíáWqL=
LíìWqL=
LïfÏL=
LäÉÖL=
Lâä~fãL=
LÑä~fL=
Lë¾åL=
LÇw¾ãéL=
Lê¾åL=
Lå~fíL=
LÄ^fíL=
L^WãL=
Lf]L=
LÑÉfëL=
LÑfÏÖ]L=
LÜÉÇL=
Lí]rL=
Lã~rqL=
LéáDôå]rL=
Lí¾ÏL=
LïfÖäL=
zuby (j.č. tooth)
zub
křídlo
noha
(vy)lézt; vyšplhat se (na)
letět; létat
slunce
skočit; skákat
běžet; utíkat; běh
noc; večer
(u)kousnutí, kousnout
paže; ruka
ucho; sluch
obličej; tvář
prst
hlava
prst (na noze)
ústa
klavír; piano
jazyk
(za)vrtět (se)
Lëífâ=fåëÉâíL=
LÜôãëí]L=
Lã~rëL=
LÑfpL=
Lëé~fÇ]L=
LêôÄfíL=
LãôãäL=
LĉWÇL=
LêÉéí~fäL=
LfåëÉâíL=
LáWíL=
LäáWîòL=
LÇwfDê^WÑL=
LÇfläÑfåL=
Lľí]Ñä~fL=
Lä~f]åL=
Lí~fÖ]L=
pakobylka
křeček
myš
ryba; ryby
pavouk
králík
savec
pták
plaz
hmyz
jíst
listy
žirafa
delfín
motýl
lev
tygr
Lesson 21
teeth
tooth
wing
leg
climb
fly
sun
jump
run
night
bite
arm
ear
face
finger
head
toe
mouth
piano
tongue
wiggle
Lesson 22
stick insect
hamster
mouse
fish
spider
rabbit
mammal
bird
reptile
insect
eat
leaves
giraffe
dolphin
butterfly
lion
tiger
www.macmillan.cz/slovnicky
LÉäfÑ]åíL=
LÑä]DãfåÖ]rL=
Lâêçâ]Ç~fäL=
Lé]rä]=ÄÉ]L=
LéôåÇ]L=
LãáWíL=
LÖê^WëL=
LÖ]Dêfä]L=
LïräîòL=
LÇÉfåÇw]ê]ëL=
LëíêflÏL=
slon
flamingo
krokodýl
lední medvěd
panda
maso
tráva; trávník
gorila
vlci
nebezpečný
silný
duty
LÇàìWíáL=
hold
cage
wash
bowl
feed
fetch
get
fill
bottle
checklist
share
LÜ]räÇL=
LâÉfÇwL=
LïflpL=
LÄ]räL=
LÑáWÇL=
LÑÉípL=
LÖÉíL=
LÑfäL=
LÄflíäL=
LípÉâäfëíL=
LpÉ]L=
use
borrow
of course
thanks a lot
sure
LàìWòL=
LÄflê]rL=
L]î=DâlWëL=
LqôÏâë=]=äflíL=
Lpr]L=
služba (on duty - ve
službě)
držet
klec
(u)mýt (se); prát
mísa; miska; šálek
(u)živit;(na)krmit
jít a přinést; dojít pro
dostat (se), obdržet
(vy/na)plnit; plnit
láhev
seznam (pro kontrolu)
podílet se (na něčem);
sdílet (něco)
(po)užívat
(vy)půjčit si
samozřejmě
díky moc
jistý; jistě
Lesson 23
Module 5 Extra special
horrible
magic
magican
middle
north
trick
elephant
flamingo
crocodile
polar bear
panda
meat
grass
gorilla
wolves
dangerous
strong
Lesson 24
I’m sorry
penguin
bat
zebra
Africa
stripe
member
horse
large
group
grassland
L^fã=ëflêáL=
LéÉÏÖïfåL=
LÄôíL=
LòÉÄê]L=
LôÑêfâ]L=
Lëíê~féL=
LãÉãÄ]L=
LÜlWëL=
Lä^WÇwL=
LÖêìWéL=
LÖê^WëäôåÇL=
vegetation
babies
milk
lay eggs
flipper
webbed feet
intelligent
trunk
LîÉÇw]DíÉfpåL=
LÄÉfÄfòL=
LãfäâL=
LäÉf=ÉÖòL=
LÑäfé]L=
LïÉÄÇ=ÑáWíL=
LfåDíÉäfÇw]åíL=
Líê¾ÏâL=
tusk
tree
water
safe
Lí¾ëâL=
LíêáWL=
LïlWí]L=
LëÉfÑL=
promiňte; omlouvám se
tučňák
netopýr
zebra
Afrika
pruh (barevný)
člen; příslušník
kůň
velký
skupina
travnatá krajina (např.
savana nebo step)
vegetace; rostlinstvo
děti
mléko
snášet vajíčka
ploutev
nohy s plovacími blánami
inteligentní; bystrý
(lidský) trup; kmen
(stromu)
kel
strom
voda
bezpečný
Module 6 Extra special
cut
dice
Lâ¾íL=
LÇ~fëL=
řezat; krájet; stříhat
nakrájet na kostky; kostky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot
Hot Spot 1
strana 6 z 6
drink
LÇêfÏâL=
jungle
marker
plaster
LÇw¾ÏÖ]äL=
Lã^Wâ]L=
Léä^Wëí]L=
sklenička; drink
(alkoholický nápoj)
džungle
figurka
náplast; sádra
Lesson 25
weather
fashion
wear
clothes
shirt
jeans
top
skirt
jacket
trousers
shorts
boots
LïÉa]L=
LÑôpåL=
LïÉ]L=
Lâä]rÇòL=
Lp‰WíL=
LÇwáWåòL=
LífléL=
Lëâ‰WíL=
LÇwôâfíL=
Líê~rò]òL=
LplWíëL=
LÄìWíëL=
dress
leggings
shoes
sandals
gloves
scarf
sweatshirt
umbrella
sunglasses
snowy
cool
windy
wet
rainy
LÇêÉëL=
LäÉÖfÏòL=
LpìWòL=
LëôåÇäòL=
LÖä¾îòL=
Lëâ^WÑL=
LëïÉíp‰WíL=
L¾ãDÄêÉä]L=
Lë¾åÖä^WëfòL=
Lëå]ráL=
LâìWäL=
LïfåÇáL=
LïÉíL=
LêÉfåáL=
počasí
móda
mít na sobě; nosit
oblečení
košile
džíny; rifle
vršek; vrch; víčko
sukně
sako; kabátek
kalhoty
kraťasy; trenýrky; šortky
kotníkové sportovní boty;
vysoké boty
šaty (dámské)
legíny; přiléhavé kalhoty
boty
sandály
prstové rukavice
šátek; šála
mikina
deštník; slunečník
sluneční brýle
zasněžený
chladný
větrno
mokrý; deštivý; deštivo
deštivo
up
down
across
along
playground
road
gate
L¾éL=
LÇ~råL=
L]DâêflëL=
L]DäflÏL=
LéäÉfÖê~råÇL=
Lê]rÇL=
LÖÉfíL=
nahoru, nahoře, na
dolů, dole
přes; napříč
podél
(dětské) hřiště
cesta; silnice
brána; vrata
season
summer
spring
autumn
winter
snow
ice
middle
minus
important
right
temperature
LëáWòåL=
Lë¾ã]L=
LëéêfÏL=
LlWí]ãL=
Lïfåí]L=
Lëå]rL=
L~fëL=
LãfÇäL=
Lã~få]ëL=
LfãDélWíåíL=
Lê~fíL=
LíÉãéê]íp]L=
parka
ski trousers
snow boots
look great
keep sb warm
only
humid
tropical
same
different
really
Lé^Wâ]L=
Lëâá=íê~rò]òL=
Lëå]r=ÄìWíëL=
Läìâ=ÖêÉfíL=
LâáWé=ïlWãL=
L]råäáL=
LÜàìWãfÇL=
LíêfléfâäL=
Lë~ãÉL=
LÇfÑê]åíL==
Lêf]äáL=
roční období
léto
jaro
podzim
zima
sníh; sněžit
led
střední
mínus
důležitý
pravý; správný
teplota (lehčí
onemocnění)
bunda s kapucí; parka
lyžařské kalhoty
boty do sněhu
vypadat výborně
udržovat někoho v teple
jen; pouze; jediný
vlhký
tropický
stejný (the same - totéž)
jiný; rozdílný
opravdu; skutečně
Lesson 28
Lesson 26
bathroom
LÄ^WqêìWãL=
living room
LäfîfÏ=êìWãL=
kitchen
Lâfíp]åL=
hall
LÜlWäL=
bedroom
LÄÉÇêìWãL=
garden
LÖ^WÇåL=
garage
LÖôê^WwL=
dining room
LÇ~fåfÏ=êìWãL=
have a shower
LÜôî=]=p~r]L=
mend
LãÉåÇL=
lay the table
LäÉf=a]=íÉfÄ]äL=
make the dinner LãÉfâ=a]=Çfå]L=
skateboard
LëâÉfíÄlWÇL=
wait for something LïÉfí=Ñ]=ë¾ãqfÏL=
koupelna
obývací pokoj
kuchyně
předsíň; hala
ložnice
zahrada
garáž; (auto)servis
jídelna (v bytě)
(o)sprchovat se
opravit; spravit
prostřít stůl
uvařit večeři
skateboard
čekat na něco
Lesson 27
text
wave
outside
go back
hope
onion
near
in front of
behind
into
out of
LíÉâëíL=
LïÉfîL=
L~ríDë~fÇL=
LÖ]r=ÄôâL=
LÜ]réL=
L¾åà]åL=
Låf]L=
Lfå=Ñê¾åí=flîL=
LÄfDÜ~fåÇL=
Lfåí]L=
L~rí=]îL=
www.macmillan.cz/slovnicky
text
(za)mávat; vlna
před (budovou)
jít nazpět; vrátit se
naděje; doufat
cibule
blízko; nedaleko
před
za
do
ven z
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/hotspot

Podobné dokumenty

Story Magic 2 - Macmillan.cz

Story Magic 2 - Macmillan.cz History Maths Music Science

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner Lã¾åÇÉfL= pondělí LíàìWòÇÉfL= úterý LïÉåòÇÉfL= středa Lq‰WòÇÉfL= čtvrtek LÑê~fÇÉfL= pátek Lëôí]ÇÉfL= sobota Lë¾åÇÉfL= neděle Lí~fãL= čas Lïflí=í~fã=fò=fíL= Kolik je hodin? LÖ]r=í]=ï‰WâL=

Více

Straightforward Elementary

Straightforward Elementary L]räÇL= L~ríDë~fÇL= Lé]DäáWëã]åL= Lâï~f]íL=

Více

PROSPECTS

PROSPECTS www.prospects-macmillan.com

Více

Hot Spot 2 - Macmillan.cz

Hot Spot 2 - Macmillan.cz koberec dělat prázdný (u)živit;(na)krmit ryba; ryby jít; chodit; jet dělat; vyrábět pláštěnka kolečkové brusle gumové rukavice vzít; zabrat; trvat uklizený; uklidit kartáček na zuby hračky luxovat;...

Více

Footprints 1 - Macmillan.cz

Footprints 1 - Macmillan.cz košile boty kraťasy; šortky sukně ponožky starat se (o něco, někoho) tepláková souprava kalhoty tričko teplý vlna

Více

New Inside Out Elementary

New Inside Out Elementary sandwich LëôåïfÇwL= sendvič LëäáWéL= spát; spánek sleep Lë]réL= televizní/rozhlasový seriál soap stay in LëíÉf=DfåL= zůstat doma Lë¾åL= slunce sun LífâfíL= jízdenka; lístek ticket time Lí~fãL= čas ...

Více

Laser B1 - Macmillan.cz

Laser B1 - Macmillan.cz slow down lose one's temper coach take sb along surf the net take care of make an effort make fun of sb

Více